Test
Bengt Mattson
Bristande tillgång på rent vatten - ett stort hot mot utveckling i tredje världen Den 17:e till den 23:e augusti hålls Världsvattenveckan (World Water Week) i Stockholm. Denna konferens har över åren utvecklats till ett internationellt forum för frågeställningar kopplat till vattenförsörjningen i världen. I samband med detta finns all anledning att fundera över FN:s så kallade milleniemål. FN:s medlemsstater satte upp målen år 2000, och de skall vara uppnådda 2015 - det är svårt att inte tycka att det ser väldigt mörkt ut. Mål nummer 7 säger att andelen människor utan rent vatten ska halveras - dit är det mycket långt... FN:s åtta milleniemål 1: Extrem fattigdom och svält ska utrotas 2: Alla barn ska få gå i skolan 3: Jämställdheten ska öka och kvinnors ställning stärkas 4: Barnadödligheten ska minskas med två tredjedelar 5: Mödradödligheten ska minskas med tre fjärdedelar 6: Spridningen av hiv/aids, malaria och andra sjukdomar ska stoppas 7: En miljömässigt hållbar utveckling ska säkras. Andelen människor utan rent vatten ska halveras. 8: Ett globalt partnerskap skapas med bistånd, rättvisare handel och lättare skuldbördor Jag har redan i tidigare inlägg på bloggen (exempelvis den 8 juli) funderat över tillgången på rent vatten och dess utomordentligt starka koppling till en hållbar utveckling. Vi är som ni alla vet synnerligen lyckligt lottade här i Sverige - med stora mängder vatten, mycket av det fortfarande rent.

Vy över det rena vattnet i Voxna Bruk, Hälsingland
Vy över det rena vattnet i Voxna Bruk, Hälsingland

Att förvalta denna resurs är en av våra absolut viktigaste insatser inom miljöområdet. För mer information om vad som görs och behöver göras vad gäller "Integrerad vattenförvaltning" hänvisas till IVL Svenska Miljöinstitutets hemsida (www.ivl.se) - spännande och intressant läsning utlovas. Men låt oss återvända till FN:s milleniemål. Flera av målen har en direkt koppling till det arbete som Pfizer tillsammans med våra partners gör i bland annat Afrika. Pfizer är en av världens absolut största givare av medel (pengar och material, exmepelvis läkemedel) till välgörande ändamål. 2007 uppgick vårt bidrag till 1,7 miljarder US dollar. En stor del av detta hamnar i Afrika. Våra program kan ni läsa om på vår globala hemsida där vår Corporate Responsibility Report finns publicerad (http://www.pfizer.com/responsibility/index.jsp). Ett par av dessa har en mycket direkt koppling till milleniemålen: - Infectious Diseases Institute (IDI): Pfizer har sedan 2004 drivit IDI tillsammans med en rad partners i Uganda med målet att bygga en fungerande infrastruktur inom hälso- och sjukvården i Afrika. IDI utbildar läkare, sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal främst inriktat på infektionssjukdomar, bland annat HIV/AIDS. - Diflucan Partnership: År 2000 skapade Pfizer tillsammans med en rad partners "Diflucan Partnership" för att hjälpa patienter med AIDS-relaterade svampinfektioner. Störst fokus på länder söder om Sahara. - Mobilize Against Malaria: Pfizer lanserade 2006 sitt senaste malariainitiativ "Mobilize Against Malaria" tillsammans med ett antal partners med målet att genom utbildning och malariabehandling minska spridningen av malaria i länder söder om Sahara. Av central betydelse för en positiv utveckling i bland annat länderna i Afrika söder om Sahara har, förutom de insatser vi och andra företag inom läkemedelsindustrin gör, också en förbättrad sitiation vad gäller arbetet mot korruption samt skapandet av en fungerande infrastruktur - vare sig detta gäller fungerande banker och dylika instititioner eller VVS-installationer. Det finns en klok man eller kvinna som någon gång lär ha sagt att "Afrika behöver kanske först och främst rörmokare...". Som sagt var - rent vatten är en förutsättning för en hållbar utveckling. Avslutningsvis skulle jag vilja rekommendera er att läsa artikeln i söndagens (17/8) Svenska Dagbladet om "Läkarbrist i Södra Afrika" (http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_1567405.svd). Där beskrivs situationen med bristen på utbildad sjukvårdspersonal i Södra Afrika - självklart kan inte FN:s milleniemål nås om detta inte åtgärdas. Och som jag beskrivit ovan så är Pfizer med i arbetet med att utbilda sjukvårsdpersonal, men som Svenska Dagbladets artikel beskriver så måste också den utbildade personal fås att stanna kvar i Afrika - många av läkarna som har utbildas i Afrika flyttar till ett bättre liv för dem med välbetalda jobb i Europa. Än en gång kommer man tillbaka till att det inte räcker med att utbilda personal och öka tillgången på läkemedel i exemepelvis södra Afrika, utan fungerande samhällen måste etableras som gör att en hållbar utveckling startas som leder till tron på en ljus framtid för alla männsikor. Och fungerande samhällen kräver en fungerande vattenförsörjning! Låt oss hoppas på en framgångsrik Världsvattenvecka i Stockholm!
Test
Bengt Mattson