Test
Bengt Mattson

huruvida det är grönt beror inte på färgen...
Jag har idag föreläst för Rotaryklubben i Sollentuna. Titeln på föredraget var "Huruvida ett läkemedel är grönt eller inte, avgörs inte av färgen på tabletten". Som du förstår så kom diskussionen att handla mycket om var någonstans i ett läkemedels livscykel miljöpåverkan sker, och vad alla olika aktörer - medarbetare inom läkemedelsindustrin, hos distributörer, inom hälso- och sjukvården, apoteken, den enskilde patienten samt avloppsreningsverkens medarbetare - kan göra för att minska miljöbelastningen. Vilka olika bidrag vi alla kan ge för att komma så nära en hållbar läkemedelsanvändning som möjligt.
Jag gav så klart exempel på vad tillverkarna av läkemedel kan göra, med sin ambition att det pillret som tillverkas ska vara så grönt som möjligt. Några exempel som jag lyfte fram var:

- grön kemi,

- klimatprogram,

- avloppsvatten

- och avfallsprogram,

- gröna förpackningar, och - åtgärder i leverantörskedjan.

Jag diskuterade så klart också vad hälso- och sjukvård samt apotek kan göra för att säkerställa inte bara en så låg miljöpåverkan som möjligt från sina verksamheter utan också att det piller som tillverkades med sin miljöbelastning, faktiskt också genererar mesta möjliga patientnytta och samhällsvärde (vilket kan balansera för den miljöpåverkan som ovillkorligen uppkommer), exempelvis:

- klimat, avfalls, och vattenprogram, men även program gällande

- prevention och livsstilsförändringar,

- förbättrad följsamhet,

- läkemedelsgenomgångar,

- orsaker till överblivna läkemedel etc.

Som vanligt kom de starkaste reaktionerna från åhörarna när de förstod att ingen miljöhänsyn får tas av TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) när de utser periodens vara. Att för de läkemedel som är utbytbara inom det generiska utbytessystemet, så är det enkom lägsta pris som gäller. Och det skapade som vanligt stor överraskning när jag förklarade att om man motsätter sig utbyte, och önskar erhålla en produkt som man har skäl att tro är "grönare" än månadens vara eller det av läkaren förskrivna, så straffas man som patient och får stå för hela kostnaden själv (dvs inte bara mellanskillnaden mellan periodens vara och det läkemedel man önskar, utan verkligen hela kostnaden - och det hjälper inte att du har något frikort...)

Visst är det hög tid att miljöhänsyn också tas inom det generiska utbytet! Det är faktiskt 2017, och hållbarhetsfrågan är högt på agendan inom i stort sett alla andra samhällssektorer. Den stora volymen av läkemedel hanteras i Sverige inom det generiska utbytessystemet, men där ställer samhället idag inte några som helst hållbarhetskriterier. Det är i det närmaste osannolikt...

Test
Bengt Mattson