Test
Bengt Mattson

Utredningen om tobaksförsäljning till unga är nu presenterad. Förslagen omfattar bland annat vad gäller näringsidkarna:

Högre krav ställs på egenkontrollprogram

Anmälningsplikten byggs ut till att omfatta fler uppgifter som kommunen behöver för sin tillsyn

Näringsidkarens ansvar att informera och stödja anställd personal som säljer tobak förtydligas

Bestämmelsen om kontroll av köparens ålder förtydligas

En åldersgräns om 18 år införs för personal som ansvarar för försäljning av tobaksvaror

Tobaksvaror ska betalas innan de får tillhandahållas kunden

och vad gäller tillsynsverksamheten:

Polisen blir tillsynsmyndighet vid sidan av kommunen, som fortfarande har förstahandsansvaret

Kommuner ska kunna träffa avtal om att tillsynsuppgifter som en kommun har ska fullgöras av en annan kommun och om att en person som är anställd hos en kommun ska kunna fatta beslut på en annan kommuns vägnar

Nya sanktionsmöjligheter i form av försäljningsförbud och varning

Nya bestämmelser om information mellan tillsynsmyndigheter Information och vägledning till kommuner

Ökad uppmärksamhet åt tobakstillsyn centralt, regionalt och lokalt

och övrigt:

Skärpt straff för försäljning av tobaksvaror till personer under 18 år

Anmälningsplikten straffsanktioneras Straff för försäljning i strid med meddelat försäljningsförbud

Förverkande av tobaksvaror som varit föremål för brott

En kommuns beslut ska överklagas direkt till allmän förvaltningsdomstol i stället för till länsstyrelsen Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2010 Information och opinionsbildning

För den som vill se en utsändning av presskonferensen i efterhand hänvisas till regeringens hemsida.

Jag rekommenderar er också att läsa mitt tidigare inlägg idag som refererar bland annat artikeln på SvD:s Brännpunkt där det tydligt påpekas att dessa förslag är långt ifrån tillräckliga för att hantera det stora tobaksproblemet i samhället!

Test
Bengt Mattson