Test
Bengt Mattson
Igår och idag pågår Uppsala Health Summit, en konferens med titeln "A world without antibiotics". Konferensen har haft flera mycket angelägna och spännande teman, exempelvis "new economic models to fight antimicrobial resistance (AMR)" and "the environmental dimension of AMR". Jag tillbringade det mesta av min tid igår i arbetsgruppen som arbetad med frågorna relaterade till miljödimensionen av antibiotikaresistens, dvs utsläpp till miljön från patient, från tillverkningsprocesser eller från djurhantering.
En av huvudtalarna gällande miljödimensionen var Joakim Larsson från Göteborgs Universitet. Joakims forskning har jag många gånger relaterat till och kommenterat här på bloggen. Hans fokus igår var såklart en eventuell koppling mellan utsläpp från tillverkning, som till exempel från reningsverket i Patancheru utanför Hyderabad i Indien, och uppkomst och spridning av antibiotikaresistens.
De olika deltagarna i diskussionerna var i stort sett överens om vilka typer av åtgärder som behöver vidtagas. Mer forskning och kunskap behövs, och ett ökat allmänt medvetande om de risker som föreligger. Ett problem som flera utöver jag påtalade var det enorma prispressen som finns på genetisk antibiotika. Den förväntas nästan vara gratis... Det är enormt svårt för tillverkande företag att ta större miljöinvesteringar och ändå kunna konkurrera på marknaden. Det måste finnas, bland såväl de företag som köper antibiotikasubstanser av mindre bolag, som hos stat och landsting (eller motsvarande i andra länder), en vilja att betala för god miljökvalitet. Gröna incitament, eller egentligen bristen därpå idag, har jag diskuterat ofta här på bloggen. Om man hittar rimliga ekonomiska incitament så är jag övertygad om att det också skulle leda till större öppenhet och transparens i hela försörjningskedjan - något som många intressenter efterfrågar.
Av intresse att nämna är också att samtidigt som Joakim och jag och många andra var i Uppsala för AMR-diskussioner som deltog några av Joakims forskarkollegor från MistraPharma i ett seminarium i Europaparlamentet. Där presenterade forskarna från MistraPharma deras olika rekommendationer gällande miljöriskbedömningar av läkemedel. Självklart fanns AMR även på den agendan.
ENGLISH SUMMARY: a brief summary of the environmental discussions related to AMR (anti microbial resistance) at the Uppsala Health Summit.
Test
Bengt Mattson