Test
Bengt Mattson

Jag har vid ett antal tillfällen nu i veckan deltagit i diskussioner kring miljökriterier vid offentlig upphandling. En slutsats man kan dra är att "det är inte alls helt enkelt". Den lagstiftning som ligger i grunden, LOU (Lagen om Offentlig Upphandling), beskrivs bland annat på Konkurrensverkets hemsida. Konkurrensverket beskriver bland annat hur miljökraven i offentlig upphandling får utformas:

"De miljökrav som ställs ska vara relevanta för den aktuella upphandlingen dvs. de ska ha ett naturligt samband med och stå i proportion till det som upphandlas. Miljökraven bör så långt som möjligt ha utarbetats på grundval av vetenskapliga rön. Det kan innebära att kraven ska vara allmänt accepterade utifrån gjorda undersökningar, standarder etc. "

Miljökrav och -kriterier för olika typer av branscher, varor och tjänster utvecklas inom ramen för Miljöstyrningsrådets (MSR) verksamhet. MSR beskriver sitt uppdrag på följande sätt:

"Den offentliga upphandlingen i Sverige omfattar idag uppemot 500 miljarder kronor per år. Lägger man till den upphandling som sker inom den privata sektorn är summan uppemot tre gånger större. Om det ställdes relevanta och mer långtgående miljökrav vid alla dessa upphandlingar skulle en stor del av den negativa miljöpåverkan kunna undvikas. Därför arbetar Miljöstyrningsrådet med att ta fram kriterier för miljöanpassad upphandling, samt med övrig information om hållbar upphandling. Kriterierna uppdateras kontinuerligt för att bl.a. anpassas till den tekniska utvecklingen på marknaden."

De krav och kriterier som MSR utvecklat för upphandling av läkemedel finns redovisade på följande länk. Viktigt att komma ihåg är dock att MSR:s framtagna krav och kriterier endast är rekommendationer. Landsting och regioner, och alla andra offentliga upphandlare, behöver inte hålla sig till dessa. Detta kan naturligtvis för oss som lämnar anbud ibland kännas jobbigt, då olika upphandlare efterfrågar väldigt olika typer av miljöinformation, men även alltmer hållbarhetsinformation och information om vårt sociala ansvarstagande. Och helt tydligt är det så att det finns många frågeställningar kring vilka typer av krav som kan ställas kring social ansvarstagande i den offentliga upphandlingen. MSR har givit ut en riktlinje men det framgår även av denna att rättsläget fortsatt är oklart eftersom inga prejudicerande domar ännu finns:

"Med hänvisning till vad som sagts ovan i rättsgenomgången och i punkt 1-6 kan det konstateras att det mest lämpliga sättet att införa sociala eller etiska krav vid en varuupphandling är som särskilda kontraktsvillkor. Ett sätt kan vara att som särskilda kontraktsvillkor införa en ”uppförandekod” eller på annat sätt beskriva de riktlinjer som ska följas av leverantören under kontraktstiden och vid leverans av varorna. Det ska framgå av anbudet att kontraktsvillkoren accepteras av leverantören. Uppföljning kan ske genom att leverantören regelbundet, på ett överenskommet sätt, redovisar hur kontraktsvillkoren uppfylls. Om det visar sig att brister förekommer kan fördjupad kontroll eller uppföljning göras, hur och vem som ska genomföra detta bör framgå av kontraktsvillkoren. Rättsläget måste dock anses som oklart eftersom några prejudicerande domslut som rör sociala hänsyn vid upphandling av varor inte finns i dagsläget."
Det är enormt viktigt att detta arbete inom ramen för såväl Konkurrensverket som Miljöstyrningsrådet fortsätter. Jag har många gånger sagt att jag välkomnar miljökrav, samt förvisso också hållbarhetskrav, vid upphandling under förutsättning att kraven och kriterierna är rimliga, rättvisa och att de följs upp. Ni kan bland annat på de inlägg jag skrev på bloggen den 11 oktober 2009 (inlägg 1 och inlägg 2) se hur jag svarar å Pfizers vägnar på den typ av frågeställningar som ofta dyker upp. Det är viktigt att kraven är rimliga, rättvisa, entydiga och tillåtna enligt Lagen om Offentlig Upphandling (och detta sista är inte det minst viktiga...) eftersom det är tydligt att den uppföljning som faktiskt görs, bland annat av det särskilda kontraktsvillkor som uppförandekoden Hållbar Upphandling från Stockholms Läns Landsting (SLL), Västra Götalands Regionen (VGR) och Region Skåne utgör, kan leda till att kontrakt blir avbrutna. Läs om vad som skedde med två leverantörer till SLL när de bröt mot uppförandekoden:

"Stockholms läns landsting avslutar avtalet med två leverantörer av sjukvårdsartiklar sedan det visat sig att de inte lever upp till den uppförandekod som de åtagit sig att leva upp till när artiklarna upphandlades. Bland annat släpptes trikloretylen rakt ut i avloppet i Pakistan. "

Test
Bengt Mattson