Test
Bengt Mattson

Sen mer än 10 år har landstingen i Sverige ställt hållbarhetskrav i samband med upphandling av läkemedel. Som jag har påtalat många gånger här på bloggen (exempelvis i inlägget den 26 maj 2016: http://www.ansvarsblogg.se/miljo/diskussioner-om-lakemedel-och-miljo-hos-lmi-i-oslo/) så

- välkomnar vi hållbarhetskrav i upphandlingen, men de måste följas upp

- en god hållbarhetsprestanda måste också ses som en positiv kvalitetsparameter, och ”belönas” av den upphandlande parten

- hållbarhetskraven måste vara på en relevant och rimlig nivå, blir de alltför detaljerade ökar komplexiteten enormt för såväl vi som ska svara på frågorna och de som ska utvärdera och följa upp

- enormt viktigt att den upphandlande parten bygger upp intern kompetens så att utvärdering och uppföljning blir en integrerad del i beslutsprocessen gällande ”bästa anbud”

Avsaknaden av uppföljning av kraven har föranlett mig att kritisera landstingen och regionerna många gånger. Kanske är dock nu äntligen en rejäl förändring på gång. I veckan träffade Läkemedelsindustriföreningens (LIF) Expertnätverk för Hållbar Utveckling representanter för landsting och regioner. De beskrev några av de erfarenheter som Västra Götaland Regionen (VGR) och Stockholms Läns Landsting (SLL) har dragit efter sina första strukturerade uppföljningar av hållbarhetskriterier. I SLL:s fall handlar det om 6 genomförda revisioner på 2 bolag från LIF:s medlemsskara, 2 bolag från generikaindustrin och 2 parallellimportörer. Mycket skiftande resultat enligt landstingens representanter. Resultaten kommer att publiceras på www.hållbarupphandling.se när de olika rapporterna har färdigställts fullt ut.

Det är med mycket stor spänning vi kan se fram emot publiceringen av resultaten och den debatt som kommer att följa. Hur väl faller företagen ut? Och om inte företagen möter kraven, hur ska då den offentliga upphandlaren agera?

Återkommer med mer info när den finns tillgänglig...

Test
Bengt Mattson