Test
Bengt Mattson

SWEDISH SUMMARY: Flera av er har säkert redan tagit del av Läkemedelsverkets rapport om hur kassationen av läkemedel kan minska (avrapportering av uppdraget 7.3 i Nationella läkemedelsstrategin). Den intressentgrupp som låg bakom kampanjen Överblivna läkemedel i våras träffades åter idag för att se om och hur vi skulle kunna hjälpa till för att säkerställa att LV:s åtgärdsförslag realiseras.

The Swedish MPA was commissioned in the Swedish National Pharmaceutical Strategy task 7.3 to evaluate additional measures to minimize cassation of pharmaceuticals. MPA reported back on Sept 27 (read the report here).
Several action proposals are presented in the report (in Swedish, sorry for that...)

"Ytterligare åtgärder som kan vidtas på nationell nivå för att minska kassationen av läkemedel

– att Läkemedelsförmånens konstruktion behöver utvärderas med avseende hur det påverkar patienters utköp av och kassation av läkemedel jämfört med andra möjliga system där patienten, åtminstone till viss del, är medbetalningsansvarig;

– att utformningen av det generiska utbytet (periodens vara) med avseende på konsekvenserna för kassationen av läkemedel behöver utvärderas och jämföras med andra möjliga former för generiskt utbyte, som medger att patienten kan få samma läkemedelsnamn/produkt vid olika expeditioner av recept för kontinuerlig behandling;

– att en nära samverkan bör ske mellan Läkemedelsverket och Socialstyrelsen i implementeringen av föreskrifterna för att förbättra läkemedelsanvändningen (SOSFS 2012:9) för alla med omfattande läkemedelsbehandling och därmed minska kassationen;

– att den rekommendation som Läkemedelskommittéernas ordförandekollegium framför i rapporten ”Patientens samlade läkemedelslista

– ansvar och riktlinjer för hantering i öppen vård” daterad 11/12 2009; att Läkemedelslistan hålls uppdaterad och lämnas ut till patienten i samband med varje ordinationsändring implementeras. Läkemedelslistan behöver emellertid kompletteras med generiska namnen på de ordinerade läkemedlen;

– att förslagen som framfördes i den föregående utredningen, "Kasserade läkemedel, Socialstyrelsen; 2004-103-12" följs upp av Läkemedelsverket i samverkan med Socialstyrelsen. Uppföljningen avser, dels att det finns startförpackningar som förskrivs och expedieras vid inledningen av en längre läkemedelsbehandling och att prisnivån inte utgör ett hinder, dels att de som har svårigheter att sköta sin läkemedelshantering ska få hjälp t.ex. med dosexpedierade läkemedel från apotek.
Ytterligare åtgärder som på annat sätt begränsar miljöpåverkan av läkemedelsanvändning

– att Naturvårdsverket och/eller Läkemedelsverket ges i uppdrag att tillsammans med Kemikalieinspektionen utveckla en heltäckande lösning för omhändertagande av allmänhetens kasserade läkemedel och det läkemedelsrelaterade avfallet i form av bl.a. skärande och stickande avfall. Målet bör vara att göra det lättare för medborgarna att göra sig kvitt sitt samlade läkemedelsavfall genom en entydig nationell lösning. Kostnadsansvaret bör ses över;

– att risk för miljön vägs in i bedömningen om ett läkemedel skall få säljas receptfritt.

Tidigare framlagda utredningsförslag avseende läkemedel och miljö är redovisade i ett separat avsnitt under rubriken ”3.2.1. Åtgärder framförda i andra utredningar och på EU-nivå”.

Gemensamma informationsinsatser för att uppmuntra patienter att lämna tillbaka överblivna läkemedel

– att återkommande nationella informationskampanjer genomförs i samverkan mellan Läkemedelsverket, apoteken, läkemedelsföretagen, SKL och Avfall Sverige för att bibehålla/öka den nuvarande kunskaps-/attitydnivån."

The group of stakeholders running the campaign on un-used medicines during March and April re-gathered today in order to discuss if there are actions the group could initiate that would support the implementation of one, several or all the proposed actions. We had very good and interesting discussions and identified areas where we could help build the knowledge needed.

I am convinced that we will be able to bring our resources together and support the implementation of some of the proposed actions. Stay tuned - more to come...

Test
Bengt Mattson