Test
Bengt Mattson

I have written about the work to develop a Swedish National Pharmaceutical Strategy here at the blog several times during the last year. See for instance the blog post from Jan 20, 2011. And this Friday, August 26, the strategy was finally published by the Government Offices of Sweden. You can read about the Strategy via this link, and have it down-loaded via this link

As you probably know, the strategy contains five goals specified in order to reach the vision "Rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle" (in English roughly "Right use of pharmaceuticals benefiting patients and society"). The goals are the following:

- Medicinska resultat och patientsäkerhet i världsklass (in English roughly "World-class medical and patient safety performance")
- Jämlik vård (in English roughly "Equal healthcare")
- Kostnadseffektiv läkemedelsanvändning (in Englsih roughly "Cost efficient use of pharmaceuticals")
- Attraktivitet för innovation av produkter och tjänster (in English roughly "Attractiveness for products and services innovation")
- Minimal miljöpåverkan (in Englsih roughly "Minimal environmental impact")
Below I summarize the environmentally related parts of the Strategy. The quotes from the Strategy is in Swedish, but I hope to be able to come back with more details in English when I get hold of a official translation.

In order to be able to reach the goals, they have been broken down into seven areas of intervention:

1. Skapa en bättre och säkrare ordinationsprocess och lägg grunden för generisk förskrivning genom nationellt samordnade IT-stöd
2. Öka samsyn och förståelse för ordinerad behandling
3. Utveckla kunskap om och riktlinjer för läkemedel och läkemedelsanvändning för de patientgrupper där detta är mest eftersatt
4. Minska utveckling och spridning av antibiotikaresistens genom en kombination av lokala och globala insatser
5. Utveckla långsiktigt hållbar prissättnings-, prioriteringsoch finansieringsmodell för samtliga läkemedel
6. Upprätta en process för ordnat och effektivt införande samt utöka uppföljning av läkemedels användning och effekter
7. Minska läkemedels påverkan på miljön lokalt och globalt

Area 7 is directly connected to the goal about "Minimal environmental impact", but also area number 4 has links to environmental issues, i.e. releases of antibiotic substances to the environment.

The Strategy describes the intervention area number 7 in the following way:

"Minska läkemedelspåverkan på miljön lokalt och globalt: Läkemedel och dess tillverkning belastar miljön, men mer exakt kunskap om i vilken utsträckning är idag bristfällig. Läkemedelsproduktion är en stor miljöutmaning för de tillväxtländer där en betydande del av produktionen sker. Sverige har i dag en begränsad produktion av läkemedel varför den huvudsakliga utmaningen för vår närmiljö på kort sikt utgörs av konsekvenser av läkemedelskonsumtion. Frågan om läkemedels påverkan på miljön behöver hanteras även på internationell nivå för att nå önskvärd effekt. Regeringen har tillsatt Miljömålsberedningen för att utarbeta en strategi om Sveriges arbete internationellt för en giftfri miljö. I den strategin ska även läkemedels påverkan på miljö behandlas."

As you see in the quote above, the Strategy points to the All Party Commission on Environmnetal Objectives which I have discussed here at the blog previously, e.g. in the blog post from June 15. The work to include issues on "Pharmaceuticals and the Environment" in the Environmental Goal on "A Non-Toxic Environment" will continue over the coming months. Next meeting where I will participate takes place already tomorrow - so I'll come back to that topic in the coming week.

The Stratgey contains an Action Plan, with action items structured according to the areas on intervention. The action items belonging to area number 7 are the following:

7.1. Utreda om miljöaspekter bör beaktas vid subvention av läkemedel (Huvudansvarig: Socialdepartementet) Översyn av förutsättningarna att inom ramen för nationella förmånssystemet i ökad utsträckning ta miljöhänsyn.

7.2. Uppmuntra frivillig kontroll av utsläpp från läkemedelsfabriker (Huvudansvarig: Läkemedelsindustriföreningen) Införande av en frivillig miljömärkning av läkemedelsprodukter.

7.3. Utreda vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas på nationell nivå för att minska kassationen av läkemedel eller på annat sätt begränsa miljöpåverkan av läkemedelsanvändning (Huvudansvarig: Läkemedelsverket) Utredning av orsakerna till kassation samt förslag till åtgärder för att minska kassation av läkemedel. Genom förande av gemensamma informationsinsatser för att uppmuntra patienter att lämna tillbaka överblivna läkemedel.

7.4. Verka för möjliggörande av miljöhänsyn vid produktion och användning av läkemedel (Huvudansvarig: Regeringskansliet) Regeringen fattade den 9 juni 2011 beslut om att ge miljömålsberedningen (M 2010:04) tilläggsuppdrag att ta fram en strategi för Sveriges arbete inom EU och internationell för en giftfri miljö. I strategin ska även läkemedels påverkan på miljö behandlas. 

It makes me very satisfied to see that the government has, as action item number 7.1, appointed the Ministry for Health and Social Affairs to be responsible evaluating a change of the pricing and re-imursement system to incorporate environmental issues. If you have followed my blog over the last months you know that I am a big fan of the idea of a pricing and re-imbursement system that awards "greenness". Read my thoughts on a "green pricing and re-imbursement system" in the blog posts from e.g. March 28, May 11, and May 17. The discussions about a environmental criteria and environmental incentives will continue over the coming months. There will actually be a meeting with LIF (The Association of the Research Based Pharmaceutical Industry in Sweden) and all relevant stakeholders already on Wednesday Aug 30, so I will come back with more on this issue already in a few days.

Hence, stay tuned - more to come on this in the near future!

Test
Bengt Mattson