Test
Bengt Mattson

Från och med idag, fram till den sista augusti, genomför SIWI World Water Week här i Stockholm. Mängder med olika vattenrelaterade frågor kommer att diskuteras. Idag var jag inbjuden av SIWI, Global Water Research Coalition och OECD till en diskussion om läkemedel i miljön: "Pharmaceuticals - Scientific developments and cost-effective policy responses". Utöver mig fanns också representanter från WHO, holländska miljödepartementet och avlopps- och vattenreningsföretagen på plats. Stor fokus kom att läggas på AMR-relaterade spörsmål (AntiMicrobial Resistance, dvs antibiotikaresistens). Vi hade en intressant diskussion där vi både kom att diskutera vilka ytterligare insatser utöver avloppsvattenrening efter patientutsöndring som kan och bör göras längs med ett läkemedels livscykel. Vilka är läkemedelsindustrins viktigaste åtgärder och vad behöver upphandlare, användare och allmänheten göra.

Jag presenterade delar av industrins initiativ EPS, Eco-Pharmaco-Stewardship. Industrins arbete fick mycket positiv feedback, men självklart är alla överens om att det finns mer att göra. Flera av deltagarna poängterade att det är viktigt att göra relevanta riskbedömningar så att såväl industrins som övrig intressenters åtgärder läggs där de gör störst nytta. WHO-representanterna underströk flera gånger att vi inte får tappa det internationella perspektivet. Prioriteringar av våra samlade insatser måste beakta de enormt olika förutsättningar som finns i utvecklingsländer respektive de mer utvecklade ekonomierna. Ett mycket klokt påpekande, och helt centralt på ett seminarium under World Water Week!

Test
Bengt Mattson