Test
Bengt Mattson

Igår på ett seminarium arrangerat av Tällberg Foundation presenterade Johan Rockström från Stockholm Resilience Center och Katherine Richardson, Köpenhamns Universitet, den artikel som de och ett stort antal ytterligare författare publicerade i Nature den 24 september: "A safe operating space for humanity"

Det är ett enormt imponerande arbete. Rockström och medförfattarna har identifierat ett antal vad de kallar planetary boundaries som inte får överskridas om vi vill vara säkra på att inte orsaka miljöskada som kan minska mänsklighetens möjligheter att existera och utvecklas på vår planet.

Rockström och de 9 boundaries
Rockström och de 9 boundaries

Tre av de nio kopplade boundaries har vi tyvärr troligen redan överskridit... Klimatpåverkan, vår påverkan på kvävecykeln samt hastigheten med vilken den biologiska mångfalden går förlorad. För flera av de övriga är kunskapen fortfarande för liten för att vi säkerligen skall kunna visa att vi är på "den säkra sidan". Det starka med initiativet är dock inte att vi nu kan påvisa att vi har överskridit eller inte överskridit en gräns utan att Rockström och medförfattarna faktiskt presenterar tydliga siffror på var dessa gränser ligger. Detta kan såklart nyttjas inte bara i en fortsatt vetenskaplig diskussion utan också utgöra ett viktigt inspel till den politiska diskussionen. Vad behöver göras för att vi inte skall "tippa över".

 

Rockström visar var vi är idag
Rockström visar var vi är idag

Seminariet var skickligt upplagt där vi efter Rockströms och Richardsons presentation fick höra Anders Wijkman, vice ordförande på Tällberg Foundation och med en lång politiska karriär bakom sig, ge sitt perspektiv på vad som måste göras. Anders kommentarer togs sedan vidare i paneldebatten där bland andra Maria Wetterstrand, språkrör Miljöpartiet, Björn O. Nilsson, VD IVA, och Elaine Weidman, Sustainability och Corporate Responsibility på Ericsson, deltog.

Flera tydliga krav på åtgärder preenterades:

- "Rethink business models"
- "Rethink growth", det måste finnas ett bättre mått på utveckling och tillväxt än BNP...
- "Resource efficiency"
- "Rethink Global Governance", inte alltid säkert att nationernas enskilda suveränitet för denna typ av beslut gagnar helheten... Politiskt och demokratiskt ett intressant perspektiv...

Jag tycker Rockströms kommentar "The risks facing us are so big, and the time we have is so small..." säger mycket om nödvändigheten att vi lyckas i arbetet att ta kontrollen. Klimatförhandlingarna i Köpenhamn är bara ett första steg... Och kanske är klimatfrågan nästan den enklaste - där vet vi åtminstone vad som behöver göras och flera tekniska alternativ finns redan framtagna. Vad gäller flera av de andra hoten är kunskapen så mycket mindre...

Test
Bengt Mattson