Test
Bengt Mattson

Fortsättning på blogginlägget om Pfizer och Ansvarsfullt företagande:

Ansvarsfullt företagande, ur ett svenskt Pfizer-perspektiv

Pfizer har verksamhet på två orter i Sverige. I Strängnäs sker tillverkning av läkemedel och i Sollentuna finns vårt svenska marknadsbolag, varifrån även den kliniska forskningen styrs. Pfizer Health AB, som bland annat inkluderar fabriken i Strängnäs och dess medarbetare, är det svenska moderbolaget och Pfizer AB, som omfattar delar av verksamheten i Sollentuna, ett dotterbolag.

I allt systematiskt arbete är det av vikt att identifiera inom vilka verksamheter de ”signifikanta aspekterna” finns. Generellt sett anser vi att våra forsknings-, utvecklings-, och tillverkningsverksamheter dominerar vad gäller ”signifikanta miljö- och arbetsmiljöaspekter”. Det är också inom de verksamheterna som kvalitetssystem av typen ISO 9001 ger störst utväxling i kombination med GLP, GMP och motsvarande.

Strängnäsverksamheten var en av de första organisationerna i Sverige som godkändes enligt kraven i EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Redan 1996 erhölls det formella godkännandet att verksamheten drevs på det sätt som EU:s miljöstyrningsförordning förordade. Vår verksamhet i Strängnäs har sedan certifierat sitt miljöledningssystem mot kraven i den internationella miljöstandarden ISO 14001, den internationella arbetsmiljöstandarden OHSAS 18001 samt kraven i den svenska arbetsmiljöföreskriften AFS 2001:1 ”Systematiskt arbetsmiljöarbete”. Miljöledningssystemet är idag också fullt ut integrerat med kvalitetsledningssystemet som är certifierat mot kraven i ISO 9001.

I Sollentuna ligger fokus för miljö-, hälso-, och säkerhetsarbetet framförallt på energi- och arbetsmiljöfrågor vilket framgår av miljöpolicyn för verksamheten:
”Miljöpolicy för Pfizers verksamhet  i Silverdal, Sollentuna:

Pfizer arbetar för att människor  ska kunna leva längre, bättre och friskare liv, genom att utveckla, tillverka och marknadsföra innovativa läkemedel. För Pfizer som sedan 2002 deltar i Förenta Nationernas initiativ Global Compact, är det en självklarhet att integrera miljöfrågorna i sin verksamhet. Ett väl fungerande miljö-, hälso- och säkerhetsarbete, inom alla delar av samhället, är en förutsättning för en god livskvalitet. Som en ledande aktör på läkemedelsmarknaden är det viktigt att Pfizer medverkar till att skapa ökad kunskap kring läkemedelsanvändningens eventuella miljöeffekter i samhället.

För Pfizers verksamhet vid det svenska huvudkontoret i Silverdal, Sollentuna, är främst arbetsmiljö- och energifrågorna av betydelse. Genom att lokalisera kontoret till Silverdal, en del av Sollentuna där kommunen ställer särskilt  höga miljökrav vad gäller bland annat energieffektivitet, har Pfizer tydligt visat sitt miljöengagemang. Kontorets inredning skapar också en arbetsmiljö för våra anställda som är kreativ och ger möjlighet till nya och moderna arbetssätt.
Pfizers ambition är att för kontoret i Silverdal förbruka endast cirka 50% av den energi som motsvarande verksamhet kräver i ett ”normalkontor”. Den energieffektiva driften av kontoret skall också kombineras med andra miljöinsatser som sparar energi, exempelvis källsortering av avfall.

Vårt miljöarbete kan sammanfattas i följande punkter

• Vi skall sträva efter att åstadkomma en arbetsmiljö som skapar trivsel och som förebygger fysiska, psykiska och sociala olägenheter, och därigenom möjliggöra att vi når våra verksamhetsmål.
 Vi skall ha en öppen och konstruktiv kommunikation med anställda, myndigheter och samhället i övrigt.
• Vi skall kontinuerligt följa vår energiförbrukning och göra förbättringar där så är rimligt.
• Vi skall främja återanvändning och återvinning och därmed minimera avfallsmängderna samt i övrigt försöka minimera påverkan på den omgivande miljön.
• Vi skall aktivt medverka i svensk läkemedelsindustris arbete med att bygga upp kunskap och vidta lämpliga åtgärder vad gäller läkemedelrester i miljön.
• Vi skall uppfylla gällande lagstiftning och koncerngemensamma krav inom miljö-, hälso- och säkerhetsområdet.

Denna miljöpolicy har utvecklats i enlighet med Pfizers koncerngemensamma miljöpolicy.”

Ett exempel på att detta arbete har varit framgångsrikt är att Pfizer AB erhöll 2008 års EU GreenBuilding Award för kontoret i Sollentuna. Kontoret är en av Europas mest energieffektiva fastigheter.För att ytterligare exemplifiera de goda resultat som Pfizers arbete med ”Ansvarsfullt företagande” har gett både här i Sverige och globalt redovisas nedan ett antal initiativ under områdena Socialt ansvar och Miljöarbete.

Socialt ansvarstagande – globala initiativ

Pfizer ger årligen 1,7 miljarder US dollar i bidrag till behövande genom olika utvecklingssamarbeten. Detta gör oss till den största bidragsgivaren inom läkemedelsindustrin, och även den största bidragsgivaren inom amerikanskt näringsliv. The Chronicle of Philantropy har utnämt Pfizer till “single largest US Corporate donor” tre år i rad.  Allra viktigast är dock att genom dessa bidrag av pengar, läkemedel och annat material (till ett totalt värde av 1,7 miljarder US dollar) och våra samarbeten med 1000-tals organisationer världen över har miljontals människor blivit hjälpta i sin nöd.

För detaljerad information kring våra stora globala utvecklingssamarbeten hänvisas till Pfizer Investments in Health.

Huvudfokus för våra globala utvecklingssamarbeten ligger i Afrika (söder om Sahara). Våra utvecklingssamarbeten är förhoppningsvis ”win-win”-program där vi genom våra insatser hjälper människor i stor nöd och där detta stöd även hjälper till att förvandla dessa regioner till fungerande samhällen och marknader där vi i framtiden kan driva affärer. Ur vårt perspektiv kan man således se detta inte bara som välgörenhet, utan också en långsiktig investering.

Socialt ansvarstagande – nationella initiativ

Våra svenska initiativ speglar dels de koncerngemensamma satsningarna och dels de speciella förutsättningar vi har här i Sverige. Ett par exempel på dessa samarbeten är:

Dopingjouren, vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, har till uppgift att fungera som en ”hot-line” dit dopingmissbrukare, deras anhöriga eller andra kan ringa, ställa frågor och få direkt stöd och hjälp. Utöver denna uppgift skall även Dopingjouren jobba förebyggande via informations- och utbildningsinsatser. Detta preventiva arbete har Pfizer, och tidigare Pharmacia, stött sedan slutet av 90-talet. Detta arbete ligger oss varmt om hjärtat eftersom det finns exempel på missbruk av våra läkemedelsprodukter i dopingsyfte.

Dizza Tobak är vårt enskilt största CSR-initiativ här i Sverige. Det omfattar flera miljoner kronor och sträcker sig fram över valet 2010. Varje år börjar 16000 ungdomar röka, och 7000 personer dör i Sverige i tobaksrelaterade sjukdomar. Detta leder till enorma personliga lidanden, men även stora samhällskostnader. Kostnaderna för tobaksrelaterade sjukdomar och dödsfall har uppskattats till 26 miljarder kronor årligen för det offentliga här i Sverige. Tobaksskatten ger intäkter till staten på cirka 10 miljarder kronor. 16 miljarder kronor går samhället således back rent ekonomiskt på tobaken. Kan vi med Dizza Tobak bidra till att minska den kostnaden, kan vi frigöra resurser för hälso- och sjukvården vilket exempelvis skulle kunna möjliggöra en snabbare introduktion av nya läkemedel. Dizza Tobak vänder sig primärt  till skolungdomar och projektet syftar till att hålla dem borta från tobaken – ”det ska vara coolt att inte röka”! Dizza Tobak drivs av Pfizer i samarbete med SAMBA, A Non Smoking Generation och ett antal andra organisationer samt utgör en del av SAMBA:s stora kampanj ”Kraftsamling för barnen”.

Miljöarbete - klimatarbete

2002 satte Pfizer ett mycket utmanande klimatmål: Att med 2000 som basår minska utsläppen av växthusgaser (omräknat till så kallade “koldioxidekvivalenter”) med 35% fram till år 2007, indexerat mot försäljningen. Skälet till att vi indexerar mot försäljningen är att annars påverkas målet mer av eventuella försäljningar av verksamhet än av energieffektiviseringar. Målet har hela tiden följts upp i samarbete med  det amerikanska Naturvårdsverkets (US EPA) frivilliga program kallat “US EPA Climate Leaders”.  Pfizer har deltagit i detta samarbete med US EPA sedan maj 2002.Vi har överträffat vårt mål: Minskningen av utsläppen blev 43% satt i relation till försäljningen, vilket nästan motsvarar 20% i “absoluta tal” (dvs utan indexering mot vår försäljning). Detta är i “världsklass”. Vi har nu satt ett nytt globalt miljömål: Fram till och med 2012 skall vi minska utsläppen av växthusgaser med ytterligare 20% (i absoluta tal). Bakgrunden till vår stora satsning på klimatfrågan förstås bra genom följande citat av Nat Ricciardi, högsta chef för PGM (Pfizer Global Manufacturing):

“Climate change is the world’s greatest global environmental challenge and has the potential to adversely impact the health of millions of people. As the largest research-based biomedical and pharmaceutical company, we have a responsibility to act proactively on environmental health issues. By voluntarily reducing our greenhouse gas emissions and promoting energy conservation, we hope to increase awareness and encourage others to do the same."

Vårt andra stora klimatmål gäller “utsläppsfri el-energi”. År 2010 ska Pfizer täcka 35% av sitt globala behov av el-energi med utsläppsfria källor. Utsläppsfria energi inkluderar förnyelsebara energikällor som sol-, vind- och vattenkraft samt olika lösningar av “värmepumpstyp” (co-generation) men inte kärnkraft. “Värmepumpsliknande installationer” klassas som utsläppsfria eftersom de arbetar med 70-80% effektivitet vilket kan jämföras många andra källor som har en effektivitet under 30%.

Detta mål är väldigt utmanande – och det kan mycket möjligt bli så att vi inte klarar av att möta det till 2010 utan att det dröjer ytterligare ett antal år. Målet är viktigt eftersom det visar att vi anser att klimatfrågan inte bara kan mötas genom energieffektivisering utan att även alternativa energikällor måste utvecklas och implementeras.

Miljöarbete – Green Chemistry

Pfizer är ett av de ledande bolagen inom industrin vad gäller ”Green Chemistry”. Green Chemistry handlar dels om att designa molekylstrukturen hos våra substanser på ett sådant sätt att det blir så ”miljöanpassade” som möjligt. Detta betyder i princip att man eftersträvar låg eko-toxicitet (dvs så liten giftighet som möjligt gentemot vattenlevande organismer), snabb nedbrytning så att substanserna försvinner (dvs bryts ner) så fort som möjligt ute i naturen samt låg bio-ackumulation (dvs att de inte har en tendens att upplagras i vattenlevande organismer och därigenom anrikas i näringskedjorna). Green Chemistry handlar dock även om att ta fram så miljöanpassade tillverkningsprocesser som möjligt. Det senare syftet med Green Chemistry är vanligtvis något enklare än det första. Att få substanserna ”låg-toxiska”, lättnedbrytbara och icke bio-ackumulerande hamnar ofta i strikt motsats till de krav vi ställer på molekylerna för att de skall ha medicinsk effekt. Våra substanser är ofta ”toxiska” för vattenlevande organismer av det enkla skälet att de är biologiskt aktiva. De har också ofta en inbyggt motståndskraft mot nedbrytning eftersom vi gjort dem stabila för att överleva ibland annat mag-tarm-kanalen.Vad gäller utvecklandet av miljöanpassade tillverkningsprocesser finns flera goda exempel att uppvisa. Här på bilden ser vi hur vi minskat mängden avfall i tillverkningen av vårt läkemedel mot erektil dysfunktion från de första processerna som togs fram i början av 90-talet till dagens nivåer. 1990 genererade vi nästan 2000 liter lösningsmedelsavfall per kilo produkt vi framställde. Detta är inte bara miljömässigt problematiskt utan även affärsmässigt mycket illa. Tänk bara på kostnaden att köpa in allt detta lösningsmedel. Och det är faktiskt ännu mer kostsamt att omhändertaga det efter avslutad process. Idag kostar ofta omhändertagandet av denna typ av klorerade lösningsmedel mångfalt mer att destruera än att köpa in… Idag ligger vi ungefär kring 8 liter per kg produkt, och en lösningsmedelsblandning som är mycket mer miljöanpassad. Det är också värt att nämna att vi år 2006 vann det mest prestigefulla europeiska Green Chemistry-priset, the Excellence in Green Chemistry and Engineering Award, för arbetet med att miljöanpassa tillverkningsprocessen för läkemedel.

Miljöarbete – Läkemedel i Miljön

En av de mest uppmärksammade miljöfrågorna i media gäller läkemedelssubstansernas eventuella miljöeffekter. Det största flödet av våra substanser ut i naturen tros komma ifrån det som utsöndras från patient, via avloppssystemen, ut i vattenmiljön. Bidraget från överblivna/slängda läkemedel i soporna torde vara litet åtminstone i flertalet industrialiserade länder med system för insamling av läkemedel. Läkemedelsindustrin är också av uppfattningen att bidraget av läkemedelssubstanser från fabrikernas avlopp är försumbart. Denna uppfattning har delvis utmanats på senare år i och med att forskare har identifierat höga halter av läkemedelssubstanser i utsläppen från läkemedelsfabriker ibland annat Indien. Läs mer om detta via denna länk.

2005 tog LIF (Läkemedelsindustriföreningen) initiativet till att publicera miljöklassificeringar av läkemedelssubstanser, och annan relevant miljöinformation, på www.fass.se.  Initiativet är världsunikt. Pfizer har varit ett av de mest drivande bolagen i detta arbete dels genom att våra globala miljöexperter suttit med i den internationella samverkansgrupp som stött initiativet, dels genom att Bengt Mattson (CSR- och miljöchef, Pfizer AB) i sin roll som ordförande i LIF:s miljökommitté drivit arbetet i den svenska arbetsgruppen med Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholms Läns Landsting, Läkemedelsverket och Apoteket.
Miljöinformationen på fass.se är tänkt att kunna användas av en allmänt miljöintresserad allmänhet och även miljöexperter, men främst olika intressenter inom svenska hälso- och sjukvård i valet mellan produkter med samma medicinska effekt och likartad kostnad. Viktigt att komma ihåg är att medicinsk effekt alltid är överordnad.

Läs mer om alla dessa frågor på Pfizers svenska hemsida http://www.pfizer.se under ”Pfizer i samhället”  eller på andra inlägg här på Pfizers miljö- och ansvarsblogg.

Test
Bengt Mattson