Test
Bengt Mattson

Jag blir ofta ombedd av olika intressenter (dvs kunder, samarbetspartners, myndighetspersoner, studenter och andra) att beskriva bakgrund till och ge exempel på hur Pfizer jobbar med miljö- och arbetsmiljöfrågor, socialt ansvarstagande, kvalitet- och säkerhetfrågor. Alla dessa områden som kan samsas i begreppet "Ansvarsfullt företagande". Jag tänkte försöka beskriva den helheten här på bloggen - även om jag är väl medveten om att bloggformatet egentligen inte är lämplig för all denna information. Jag blir dock mer och mer tacksam över den enkelhet med vilken man kan guida intresserade till en blogg. Och det blir lätt att komma ihåg att de skall läsa inläggen "Pfizer och Ansvarsfullt företagande (I)" och "Pfizer och Ansvarsfullt företagande (II)" från idag. Det är nämligen min mammas födelsedag idag. Grattis mamma!

Som världens största forskande läkemedelsbolag är det en självklarhet att vi tar ansvar för utveckling, produktion och distribution av innovativa läkemedel och tjänster för att skapa hälsa och god livskvalitet. På samma sätt är det också naturligt för oss att ta vårt ansvar som en positiv kraft i samhället i övrigt. Vi är övertygade om att såväl vi själva som de olika samhällen där vi är verksamma tjänar på ett brett, öppet och ärligt samarbete inom CSR-området (”Corporate Social Responsibility”) eller som vi vanligen säger – ansvarsfullt företagande.

Pfizer bedriver sitt ”ansvarsfullt företagande” utifrån fyra perspektiv: socialt ansvar, arbete, miljöarbete och anti-korruption. Detta är i enlighet med Global Compacts struktur. Global Compact är ett samarbetsprojekt mellan FN och näringslivet som drogs igång på Kofi Annans, förre FN-chefen, initiativ. Pfizer var ett av de första större företagen att ansluta sig till initiativet.

Inom ramen för Socialt ansvar arbetar vi med globala, regionala och lokala initiativ med socialt fokus.

Arbete kan beskrivas i termer av våra insatser att agera som ”en god arbetsgivare”. Detta inkluderar såväl vårt arbetsmiljö- och säkerhetstänkande, som förmåner och friskvårdssatsningar.

Inom ramen för Miljöarbete sorteras arbete med fokus på - klimatfrågan, -  ”Green Chemistry”, dvs hur vi kan utveckla och tillverka mer miljöanpassade läkemedel, -  ”Läkemedel i miljön”, ofta kallat PiE (Pharmaceuticals in the Environment), dvs vilka eventuella miljöeffekter som kan kopplas till de läkemedelssubstanser som utsöndras ur patienter under och efter behandling och som via avloppssystemen kommer ut i vattendragen, - miljöfrågor kopplat till våra forsknings-, utvecklings-, och tillverkningsprocesser - samt miljöfrågor kopplat till hela vår försörjningskedja - exempelvis kring inköp av råvaror och annat material.

Anti-korruption kopplas bland annat till vårt omfattande affärsetiska program.

Pfizers grundläggande styrdokument för ansvarsfullt företagande är vår code-of-conduct (”uppförandekod”). Den sammanfattas i Pfizers så kallade Blue Book – Sammanfattning av Pfizers riktlinjer beträffande uppträdande. Boken finns publikt tillgänglig via denna länk. Riktlinjerna presenteras för alla våra medarbetare världen över på följande sätt:

”Alla anställda på Pfizer har gemensamt rättigheten och skyldigheten att upprätthålla företagets goda anseende. Du gör detta varje gång du agerar etiskt och juridiskt korrekt. Även om det ofta förefaller naturligt finns det många situationer där det kan vara svårt att fatta rätt beslut. Därför har vi gjort en sammanfattning av Pfizers riktlinjer beträffande uppträdande (Blue Book). Den ger en översikt över företagets compliancestruktur (compliance betyder efterlevnad på svenska), tillämpliga lagar och de viktigaste riktlinjerna och rutinerna för hur vi gör affärer på ett juridiskt och etiskt korrekt sätt. Företaget och dess medarbetare är tillsammans ansvariga för att agera med integritet och följa de fastställda riktlinjerna. Företaget ansvarar för att definiera hur Pfizer ska efterleva tillämpliga lagar och regler (genom att upprätta system, riktlinjer och rutiner), övervaka arbetet och åtgärda eventuella brister. Du ansvarar för att själv förstå och följa de standarder som beskrivs i denna Blue Book samt att ta hjälp vid behov. Pfizer ställer även höga krav på leverantörer och uppdragstagare. Leverantörer och uppdragstagare förväntas följa alla riktlinjer som gäller arbete som utförs på uppdrag av Pfizer. Riktlinjerna som beskrivs i denna Blue Book gäller i alla länder där Pfizer bedriver verksamhet. Alla medarbetare ska följa de lagar och regler som gäller i det land där de arbetar. Eftersom moderbolaget Pfizer Inc. är ett amerikanskt bolag gäller amerikansk lag ibland även för sådant som sker utanför USA. Det rör sig till exempel om antikorruptions- och mutlagstiftning.”

I Blue Book beskrivs också övergripande Pfizers miljö- och arbetsmiljöarbete:

”Vi strävar efter att hantera miljön omkring oss och på arbetsplatsen så effektivt som möjligt. För att uppnå det målet arbetar vi enligt särskilda riktlinjer och rutiner för miljö, hälsa och säkerhet (EHS, Environment, Health and Safety).” Den övergripande riktlinjen för arbete inom området miljö, hälsa och säkerhet (EHS) är vår koncerngemensamma miljöpolicy:

“Consistent with our mission of improving the health and wellbeing of people worldwide, Pfizer has long considered effective management of the natural and workplace environment to be one of our highest corporate priorities. We reaffirm that commitment and pledge our continued efforts to protect our communities and the environment. We shall:

Seek continuous improvements in our environmental, health and safety performance by
• monitoring scientific and technical developments and remaining sensitive to environmental, health and safety expectations and community needs;
• establishing corporate guidelines and model programs for conducting operations in a safe and environmentally sound manner, with legal requirements as the starting point;
• ensuring the development and implementation of environmental, health and safety policies and procedures at the group/divisional level that reflect the corporate guidelines; and
• measuring environmental, health and safety performance through regular assessments of compliance with internal guidelines/procedures and external regulations.

Maintain safe and environmentally sound manufacturing operations by

• designing and developing facilities that are efficient in the use of energy, minimizing the generation of waste, and disposing of any residual materials safely and responsibly;
• assessing and controlling environmental, health and safety impacts of existing operations, before starting up a new project or facility, or before decommissioning an existing one;
• understanding the implications of waste materials generated by facility operations and modifying and/or controlling such operations to prevent adverse health effects or environmental degradation; and
• developing and maintaining, where significant hazards exist, emergency preparedness plans in conjunction with local emergency services, relevant authorities, and local communities.

Integrate environmental, health and safety considerations into our research and product development activities by

• continuing to investigate potential impacts on the natural and workplace environments of processes and products and the means of avoiding adverse impacts; • developing product packaging that can be recycled, reused, or disposed of safely;
• contributing to the dissemination of safe and environmentally sound technologies and management methods, consistent with intellectual property rights; and • seeking environmental, health and safety improvement through technological development.
Contribute to the common effort to protect the natural and workplace environment by
• educating, training, and motivating colleagues to conduct their activities in a safe and environmentally responsible manner;
• advising purchasers and users, as appropriate, about the safe handling and disposal of our products; and
• supporting the formulation of responsible and scientifically valid business, government, and intergovernment programs and policies that enhance environmental protection and sustainable development.

Foster openness and dialogue with colleagues and the public by

• anticipating and responding to concerns about the potential impacts of products, operations, or wastes on the natural and workplace environments.”

Strukturen och systematiken inom miljöarbetet sker i linje med ISO 14001 och gäller bolagets samtliga verksamheter, men det är framför allt forsknings- och tillverkningsanläggningar som externcertifieras. Vi anser att det främst är inom forskning och tillverkning som verksamheterna är så pass komplexa, och tilldrager sig mycket externt intresse, att det finns ett reellt värde med en ISO 14001-certifiering eller motsvarande (exempelvis EMAS-godkännande).

Och på liknande sätt som miljö- och arbetsmiljöarbetet, karaktäriseras vårt kvalitetsarbete av systematik och struktur. Säkerheten och kvaliteten på dagens läkemedel är betydligt högre än för bara några decennier sedan. Pfizer arbetar enligt ISO 9001 och kontrolleras noga av olika läkemedelsmyndigheter (såsom Läkemedelsverket i Sverige och Food & Drug Administration (FDA) i USA) att vi uppfyller kraven i GLP, GCP, GMP och motsvarande(”Good Laboratory Practice”, ”Good Clinical Practice” och ”Good Manufacturing Practice”).

Endast en liten del av alla forskningsprojekt leder fram till ett färdigt läkemedel. För att få fram ett eller två nya läkemedel testas miljontals substanser, vilket innebär att de flesta forskningsprojekt läggs ned i något skede. Innan ett läkemedel når marknaden och patienten genomgår det kliniska prövningar för att man skall kunna utvärdera effekt, säkerhet och eventuella bieffekter.

Läkemedlen som når marknaden i dag är mycket säkrare än för bara några decennier sedan. I dag används avancerade metoder för att i varje steg kvalitetssäkra läkemedlen. På Pfizer ställer vi mycket höga krav på kvalitetskontroll och kvalitetssäkring i tillverkningen och leveranser till kund av de aktiva läkemedelssubstanserna, de färdiga produkterna samt våra tjänster. Att vi lever upp till aktuella krav kontrolleras noga genom regelbundna inspektioner från myndigheterna av såväl våra forsknings- och utvecklingsverksamheter, våra fabriker och våra marknads- och försäljningskontor världen över.

Läs vidare om vårt arbete på blogginlägget "Pfizer och Ansvarsfullt företagande (II)" nedan.

Test
Bengt Mattson