Test
Bengt Mattson

Igår anordnade IVL Svenska Miljöinstitutet, i samarbete med LIF och Läkemedelsverket, ett seminarium kallat "Läkemedelsproduktion i lågkostnadsländer - drabbas miljön?". Vi var ett 40-50-tal personer som hade samlats i Stockholm för att lyssna till, och delta i debatten med, såväl forskare, som industri- landstings- och myndighetsrepresentanter. Frågan kring miljöeffekter från tillverkning av läkemedel har jag berört tidigare här på bloggen, se exempelvis inlägget från 4 februari. Joakim Larsson, forskare på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet, är den världsledande forskaren inom detta område. Hans artiklar har nått ut brett runt hela världen. Självklart var det som allltid spännande att höra Joakim beskriva sin forskning, och intressant att se hans mycket starka signal att frågan kring antibiotikaresistensutveckling kanske är det allra största globala hotet med de utsläpp av bland annat bredspektra-antibiotika som Joakim och hans medarbetare har identifierat i Indien. En av dessa tidigare medarbetare, Cecilia de Pedro, jobbar idag på AstraZeneca och är en viktig kugge i Läkemedelsindustriföreningens (LIF) arbete med frågan kring utsläpp av läkemedelssubstanser från tillverkning i utvecklingsländer.

Joakim Larsson, Sahlgrenska Akademin
Joakim Larsson, Sahlgrenska Akademin

Vad gäller resistensutveckling är detta en fråga som många tittar på för närvarande. Joakim gick så långt igår att han tydligt deklarerade att han anser att det borde vara förbjudet med bakteriell rening (exempelvis av typen aktiv slam-anläggning) för avlopp med höga halter antibiotika. Antibiotika-frågan är viktig och komplex, det är såväl en viktig miljöfråga som en av de viktigaste hälsofrågorna i samhället. Antibiotika är ett av samhällets absolut viktigaste verktyg - vi måste tillse att den finns till mänsklighetens fortsatta användning! Vägen dit kräver såklart "en ansvarsfull användning", vilket självklart också innebär en ansvarsfull tillverkning!

Hur kan vi då, så långt som möjligt, säkerställa en ansvarsfull tillverkning? Två bidrag till den diskussionen från industrins perspektiv gavs under seminariet. Dels presenterade Jörgen Alvhäll, Outsourcing Project Manager, hur AstraZeneca arbetar strukturellt och systematiskt med att utvärdera, och bidra till vidareutveckling av, leverantörernas prestanda inom områden såsom produktkvalitet, miljö och säkerhet, samt socialt ansvarstagande. Ett mycket bra exempel på hur den forskande läkemedelsindustrin lägger stor vikt vid att genomlysa sin leverantörskedja. Bra miljö-, hälso- och säkerhetsarbete utgör inte bara en grund för en fungerande, effektiv och lönsam produktionsverksamhet utan är självklart också ett sätt att bygga och vårda sitt varumärke. Jörgen hann också kort beröra "the Pharmaceutical Supply Chain Initiative" där utöver AstraZeneca och Pfizer en rad till av branschens företag gemensamt utarbetar riktlinjer för arbetet med leverantörerna.

Jörgen Alvhäll, AstraZeneca
Jörgen Alvhäll, AstraZeneca

Kenneth Nyblom, VD för Föreningen för Generiska Läkemedel (FGL), gav sedan sin beskrivning av hur den generiska läkemedelsindustrin angriper frågan kring utsläpp från tillverkning i utvecklingsländer. Kenneth påtalade den enorma prispress som finns på generiska läkemedel (dvs läkemedel där patentskyddet försvunnit och marknaden är helt öppen för "kopior" av orginalläkemedlet) och framförde, mycket öppet och ärligt, att det inte finns några egentliga incitament för att driva ett proaktivt arbete i frågan. Marginalerna är enormt små och konkurrensen sker med pris. Kenneth påtalade vikten av en förstärkt lagstiftning, exempelvis via GMP (Good Manufacturing Practice), alternativt en "systemförändring" för att skapa en marknad där även andra kriterier än pris kan vara avgörande. Vi sitter som vi alla vet fast i ett system av "generisk substitution" och prispressen lär bli än starkare när apoteksomregleringen medför att marginalerna för producenterna av generiska läkemedel ytterligare sänkes.

Ett sätt att skapa incitament är såklart via kunders krav vid upphandling vilket berördes av Viveca Reimers, miljöstrateg vid Västra Götalandsregionen. Viktigt är då såklart att de krav som ställs baserat på en rad kriterier är rättvisa, rimliga och verifierbara. En intressant kommentar som kom upp ett flertal tillfällen under seminariet var vikten av att säkerställa att verifikat på gott miljö- och socialt ansvarstagande verkligen visar sanningen!

Charlotte Unger, miljöchef Läkemedelsverket, presenterade det regeringsuppdrag som LV har fått (finns med i mitt blogginlägg från den 8 januari).
Regeringsuppdraget som skall presenteras i slutet av året kommer dels att titta på lagstiftningsverktyget, men även på frivilliga initiativ samt säkert också på "kundtryck". Jag har flera gånger tidigare sagt att jag inte riktigt tror att lagstiftning är rätt väg att gå - det tar lång tid och kan ofta låsa fast oss i en typ av lösning. Kan vi hitta incitament för frivilliga insatser så är jag övertygad om att det är en snabbare väg till framgång!

Vad gäller lagstiftningsspåret gav Jonas Falck, ekotoxikolog på Kemikalieinspektionen, en uppdatering för oss hur kemikalielagstiftningen, såsom REACH, GHS och CLP, eventuellt skulle kunna influera eller samverka med läkemedelslagstiftningen. En intressant fråga, som ofta diskuterats, är "vad klassas som en kemikalie och vad klassas som ett läkemedel". Någonstans i tillverkningsprocessen från en enkel kemikalie till ett sammansatt läkemedel går substansen från att vara reglerad av kemikalielagstiftningen till att falla under läkemedelslagstiftningen.

På seminariet deltog även Carl-Gustaf Svensson, från SIDA:s Indien/Kina/Indonesien team, och berättade om "Aktörsdriven samverkan". Inom ramen för detta har bland andra IVL, ÅF och SWECO får pengar för att jobba med kompetens- och teknologiöverföring till Indien.

Under ledning av moderator Claes Sjöberg, en av de stora miljöpionjärerna i Sverige och idag verksam på Tomorrow Media, vidtog sedan en paneldebatt där jag tillsammans presentatörerna deltog (bilden nedan är tagen av Helene Hagerman, Goodpoint, med hennes mobiltelefon. Tack för hjälpen Helene!).

Panelen diskuterar
Panelen diskuterar

Bilden visar från vänster, mig, Kenneth Nyblom, Jörgen Alvhäll, Jonas Falck, Viveca Reimers, Joakim Larsson, Charlotte Unger, Carl-Gustaf Svensson och Claes Sjöberg. Mina tankar i denna fråga som jag ger när bilden ovan togs är dessa:

-Vi är alla överens om att det finns ett problem. Frågan är vad som skall göras. Flera olika vägar finns, och alla är såklart enormt förväntansfulla på vad LV kommer att presentera i slutet av året.

- Vad gäller lagstiftning så finns det redan idag i såväl Sverige som de flesta länder möjligheter att införa begränsningar av utsläpp, även av den aktiva läkemedelssubstansen, i produktionstillstånden. GMP-spåret anser jag vara "lite kallt", med det menar jag att det tidsmässigt är en lång resa.

-Marknadsmodeller - hur kan man hitta starkare incitament för tillverkare att lägga kraft på denna fråga? Detta är såklart framförallt aktuellt inom det extremt prispressade generikaområdet. Jag tror det är viktigt att fundera över detta - här skulle man kunna hitta vägar som leder till att företag snabbt vidtar åtgärder för att "stärka konkurrenskraften".

-Kundkrav kan exempelvis dyka upp i upphandlingsprocessen. Jag är övertygad om att många företag ser positivt på detta, under förutsättning att kraven och de kriterier som används uppfattas som rättvisa, rimliga och att de kan verifieras och följas upp. Pfizer lägger kraft på att säkerställa sin miljöprestanda, och om vi sedan lägger ytterligare kraft på att presentera detta i en upphandling på det sätt som efterfrågas, så anser jag att det är skäligt att hänsyn tas till den informationen. Det kan väl inte alltid bara vara lägsta pris som ska gälla...

-Kunskapsöverföring är viktigt, och det kan dels ske exempelvis genom SIDA:S aktörsdrivna samverkan eller via bolagens inspektioner och samarbeten med sina leverantörer.

Seminariet avslutades sedan av Tord Svedberg, VD på IVL Svenska MIljöinsitutet. Svårt att tänka sig en bättre lämpad person att summera ett seminarium av detta slag - idag VD på Sveriges ledande miljöinstitut och tidigare mycket hög chef inom AstraZenecas produktionsorganisation. Tack Tord och IVL, samt LIF och LV, för ett spännande seminarium. Låt oss nu alla samverka med LV så att deras regeringsuppdrag blir framgångsrikt!

Test
Bengt Mattson