Test
Bengt Mattson
Så var man tillbaka på kontoret efter jul- och nyårsledighet. Ett nytt år har börjat men jag kan inte säga att det är idel nya utmaningar som står för dörren. Till stor del kommer jag, och ni som följer mitt arbete via bloggen, att känna igen mycket av frågeställningarna. Läkemedel i miljön (eller PiE som vi ofta säger - "Pharmaceuticals in the Environment") kommer att förbli huvudtema. En stor del av min tid lägger jag på arbetet inom den Europeiska läkemedelsindustriföreningen, EFPIA, med initiativet EPS (Eco PharmacoStewardship). EPS kan ses som industrins inspel till den PiE Strategy som EU kommissionen ska presentera i höst. På nationell nivå kommer 2015 för min del att domineras av initiativet som tas av LIF, Läkemedelsindustriföreningen, inom ramen för den Nationella läkemedelstrategins handlingsplan 2015: "Miljöbedömning av receptfria läkemedelsprodukter", samt av avslutande aktiviteter för det stora MistraPharma-projektet som går i mål i år efter 8 mycket spännande år. Jag förutser också att vi intressenter i SIWI:s så kallade klustergrupp Vatten och Läkemedel kommer att ha många spännande diskussioner under året. Jag tror också att diskussionerna kring miljö- och sociala krav i den offentliga upphandlingen fortsatt kommer att vara livlig: Hur ska kraven utformas och hur visar vi leverantörer att vi når upp till kraven? Och hur ska landstingen följa upp kraven?
På "bolagsnivå", dvs inom ramen för Pfizers svenska verksamheter, kommer arbetet fortsätta med att utvärdera, utveckla och kommunicera verksamheten ur ett hållbarhetsperspektiv. Det finns enormt många positiva kopplingar mellan ett välutvecklat CSR- och miljöarbete och vår affär. Vi kan genom att "göra rätt från början" inte bara minska vår egen miljöbelastning utan också minska belastningen från våra leverantörer samt hos vår kund (dvs i hälso- och sjukvården och hos den enskilda patienten). Genom att agera ansvarstagande i hela produkternas livscykel minskar vi inte bara miljöbelastningen utan tar också ett social ansvar globalt.
På nationell och lokal nivå kommer jag att jobba med socialt ansvarstagande bland annat inom ramen för CSR Swedens verksamhet och i Pfizers samarbete med Sollentuna Kommun och Rudbecks gymnasiet.
Välkommen att följa med på en spännande resa under 2015!
ENGLISH SUMMARY: Back in the office after a Christmas and New Year's holiday. Although it is a new year, I presume that we will all recognize several of the work tasks of 2015. PiE (Pharmaceuticals in the Environment) will remain very high on the agenda. A lot of work will be done within EFPIA (the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) with the EPS initiative (Eco PharmacoStewardship). EPS could be seen as an industry proposal to be included into the EU Commission PiE Strategy which is due fall 2015.
On a national level I forsee that a lot of work will be focused upon the LIF (the Research Based Pharmaceutical Industry in Sweden) initiative on performing environmental assessments on prescription free pharmaceutical products. This initiative is part of the National Pharmaceutical Strategy Action Plan 2015. I guess I will also have some interesting work together with
-  the MistraPharma board and project managers when we now enter the final year of the project
- stakeholders of the SIWI cluster group on Water and Pharmaceuticals
- County Councils when it comes to CSR and environmental criteria in tenders
- CSR Sweden when it comes to social responibility initiatives on the national arena.
In my Pfizer role I will continue to work with colleagues to integrate sustainability aspects in everything we do. There are so many clear benefits, not only to us but also to our customers and other stakeholders, when we do things "right from the very beginning".
Welcome to an interesting journey throughout 2015!
Test
Bengt Mattson