Test
Bengt Mattson

Idag är det fredag och ännu en dag med sol, värme och mängder med seminarier i Almedalen. Gårdagen, den 8:e juli, bjöd även den på ett fullspäckat schema. För min del inleddes dagen med Stockholms Läns Landstings (SLL) seminarium som bar den kaxiga titeln "Brott mot mänskliga rättigheter - en bra affär för leverantörer till offentlig sektor?".

SLL:s miljöchef Anna Linusson inledde med att presentera uppförandekoden som innehåller de krav på miljömässigt- och socialt ansvarstagande som landstingen och regionerna i Sverige ställer i den offentliga upphandlingen. Jag har tidigare här på bloggen kommenterat i generella positiva ordalag att tuffa krav ställs i upphandlingen under förutsättning att de är rimliga, rättvisa, i enlighet med Lagen om Offentlig Upphandling samt att de följs upp. Och just uppföljningen var huvudfokus på detta seminarium.

Anna Lipkin
Anna Lipkin

Anna Lipin, projektledare på SLL, presenterade hur SLL jobbar med att följa upp de krav som ställs. Detta finns bland annat beskrivet på SLL:s hemsida. Det är enormt viktigt att denna del av processen fungerar väl. Utan uppföljning finns det en stor risk att "mindre seriösa aktörer" i en bransch kan försöka vinna fördelar genom att ljuga i upphandlingen. Det är också viktigt att man är klar över vad kraven verkligen säger och hur landstingen och regionerna förväntas agera om avvikelser upptäcks vid en inspektion. Att det finns avvikelser är ur mitt perspektiv helt självklart - ingen är någonsin helt perfekt. Jag ser fram emot en fortsatt diskussion med Anna Lipkin och hennes medarbetare kring detta. Räcker det med en avvikelse för att ett kontrakt skall sägas upp? Hur bedömar man allvarlighetsgraden på avvikelserna. Eftersom dessa krav ställs som så kallade "särskilda kontraktsvillkor" så har landstinget rätt att säga upp hela kontraktet om de upptäcker en avvikelse. Och de kommer att hitta avvikelser när de tittar - det är jag helt övertygad om... Vi upptäcker ju själva hela tiden olika avvikelser och förbättringsområden när vi gör våra egna revisioner hos våra leverantörer och underleverantörer (för en inblick i Pfizers arbete med leverantörer och tredje- parts tillverkare se denna länk).

Thomas Wedegren från SLL:s upphandlingsavdelning fortsatte diskussionen kring uppföljning och var också mycket ärlig i sin beskrivning av de svårigheter och utmaningar som finns.

Thomas Wedegren
Thomas Wedegren

Det glädjer mig att alla vi inblandade aktörer ser det positiva i att krav ställs, att vi är ense om att de skall premiera "the good guys", och att vi måste jobba vidare för att säkerställa att kraven och dess uppföljning fungerar som det är tänkt. En första bra samanställning av alla olika perspektiv man kan ställa på detta kommer i samband med att remissen från Miljöstyrningsrådet (MSR) kring krav och kriterier på miljö- och socialt ansvarstagande vid läkemedelsupphandlingar besvaras i augusti.

Gustav Andersson
Gustav Andersson

Avslutade detta seminarium gjorde miljölandstingsrådet Gustav Andersson (c). Gustav visar ett mycket starkt engagemang och han lyfte fram landstingens och regionernas stora ansvar men också stora möjlighet att positivt påverka och förändra genom sina upphandlingar. Som exempel på situationer som måste förändras presenterade han situationen som Cecilia de Pedro och Joakim Larsson och medarbetare har påvisat i Hyderabad i Indien. Vi kan inte vara mer överens!

Stina Billinger
Stina Billinger

Jag lyssnade sedan på Stina Billinger från SPP på seminariet "Avkastning till vilket pris som helst?". Stina gav en mycket bra presentation där hon tydligt beskrev de dilemman SPP och andra aktörer på pensionsmarkanden ställs inför när de investerar pengar. Det beskrivs på deras hemsida via denna länk med bland annat dessa ord:

"SPP ska skapa värde - men inte till vilket pris som helst. Pension är en långsiktig fråga och då måste också vår syn på samhället och miljön präglas av en strävan efter långsiktig hållbarhet"

Ett av de dilemman som diskuterades rörde oljesand i Alberta, Kanada. Skall man inte vara delaktig i det måste man lämna oljeindustrin helt och hållet. Alla oljebolagen har intressen i oljesanden i Alberta. Men kanske kan man skapa mer miljövärde om man är kvar i de bolag som agerar "best-in-class" och därigenom påverkar hela branschen i rätt riktning. Det finns inget självklart svar på det dilemmat...

Jag tyckte om hur Stina beskrev visionen att SPP:s investeringar skall "förflytta alla världens länder in i det hållbara hörnet".

Det hållbara hörnet
Det hållbara hörnet

På "x-axeln" visas FN:s Human Development Index och "y-axeln" visar ekologiskt fotavtryck. Varje färgad punkt representerar ett land. En enorm uppgift vi står inför att få alla in i det hållbara hörnet...

Efter Stina äntrade 4 politiker scenen för att under Peter Wensters, SKL, ledning diskutera "Framtidens hållbara mat - politikernas ansvar". Medverkande politiker var Peter Eriksson (mp), Eskil Erlandsson (c), Anders Ygeman (s) och Sofia Arkelsten (m).

Panelen diskuterar mat
Panelen diskuterar mat

Spännande och av och till livlig debatt om kvaliteten på mat inom skola, hemtjänst och vårdboenden. Att de omkring 3 miljoner måltider som dagligen serveras inom skola, vård och omsorg skall vara välsmakande, klmatsmarta, gärna närproducerade och tillagade nära kund var alla överens om. Men visst fanns det skillnader i vad de menade med orden och hur man skulle nå fram till en ideal situation. Att maten måste få kosta pengar, och att man inte alltid ska prioritera kostnad framför kvalitet fanns det koncensus omkring. För det är ju som Anders sa:

"Det finns ingen gratis ost - förutom i råttfällan..."

Efter lunch var det än en gång dags för SLL att hålla i ett miljö- och upphandlingsseminarium: "Blod, svett, tårar och en grön ambulans - vad händer när man ställer miljökrav ingen kan uppnå?".

Världens första gröna ambulans
Världens första gröna ambulans

Under moderator Mattias Goldmanss ledning diskuterade Johan Böhlin (projektledare SLL), Anna Linusson (miljöchef SLL) och Christer Jakobsson från AISAB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, den upphandling av en "grön ambulans", dvs med förnybart bränsle och så kallat "kemikaliesanerad" som SLL har gjort. I första vändan kunde ingen leverera men efter en långt och framgångsrikt samarbete med leverantören EuroLans AB finns idag en Mercedes-ambulans som går på biogas och där PVC är borta som materialval och det lim som nyttjas är lösningsmedelsfritt och utan isocyanater. Spännande och kul projekt!

Diskussion om ambulansen
Diskussion om ambulansen

Gustav Andersson, miljölkandstingsrådet i Stockholm, avslutade även detta seminarium med att ge sina perspektiv på SLL:s miljö- och upphandlingsarbete. Han  sa att han med rätta kände sig stolt, men att det självklart alltid kan bli en diskussion kring hur stora extra kostnader en offentlig aktör skall ta för att driva "spjutspetsprojekt". För i detta fall är det ju som moderator Mattias Goldmann sa, att här betyder inte BAT Best Available Technology utan Beyond Available Technology...

Jag deltog sedan på Pfizers eget seminarium kring investeringsklimatet för Life Science-sektorn här i Sverige. Den globala konkurrensen om företagens investeringar hårdnar och life science-industrin är en av de sektorer som investerar mest. Men var kommer det att ske? Många länder tar särskilda initiativ för att attrahera investeringar i kunskapsintensiva branscher, inte minst inom life science. Seminariet inleddes med att Pfizers VD Nikolaj Sörensen beskrev denna bakgrund.

Investeringar i Sverige eller ej?
Investeringar i Sverige eller ej?

Därefter vidtog en debatt med bland andra Johan Brun (Pfizers medicinske chef), Peter Bramberg från Invest Sweden och de två politikerna Peter Honeth (representerande regeringen) och Mikael Damberg (representerande oppositionen).

Panelen diskuterar åtgärder
Panelen diskuterar åtgärder

Det fanns glädjande nog koncensus kring värdet av Life Science-industrin, men industrins representanter uppvisade oro för att politikerna inte har "the sense of urgency" som behövs. De finns risker för att de framtida investeringarna söker sig till andra länder. Det fanns en klar önskan att även Sverige, liksom våra konkurrentländer, skall ta fram en Life Science-strategi, dvs en affärsplan för Life Sceince-sektorn. Vi håller tummarna!

Efter Mona Sahlins tal i Almedalen deltog jag och många andra på MiljöAktuellts mingel och politikerutfrågning. Ett kul och intressant upplägg på utfrågningen där bland andra Sofia Arkelsten (m), Anders Ygeman (s) och Maria Wetterstrand (mp) fick korta snabba frågor (med "ja" eller "nej-svar") från Naturskyddsföreningen, Greenpeace, WWF och Näringslivets Miljöchefer.

Miljömingel
Miljömingel

Nej, nu skall jag iväg på ett nytt seminarium, men sen är det snart slut för min del i Almedalen i år. Stort tack du som orkat med att läsa mina personliga reflektioner, jag hoppas att du har känt det som om du varit här!

Test
Bengt Mattson