Test
Bengt Mattson

Ni som följde mig här på bloggen redan för ett antal år sedan kommer säkert ihåg att jag ofta skrev om arbetet inom Nationella läkemedelsstrategin (NLS), och framför allt kanske om den aktivitet i tidigare NLS handlingsplaner som kallades för 7.2. Om ni söker på NLS 7.2 i sökfältet kommer ni hitta mängder med inlägg där jag beskriver arbetet med att ta fram en miljöbedömningsmodell för läkemedelsprodukter och även diskuterar hur modellen skulle kunna användas för att ta miljöhänsyn inom ramen för generiskt utbyte.


I den nu omarbetade NLS med dess nya målområden och handlingsplan återfinns fortsättningen på arbetet med 7.2 under målområde 3 "Samhällsekonomiskt och miljömässgt hållbar läkemedelsanvändning". Aktivitet 3.4, där LIF ges i uppdrag att testa miljöbedömningsmodellen på ett antal receptfria läkemedel, formuleras på följande sätt:


Miljöbedömning av receptfria läkemedel

Huvudansvarig: Läkemedelsindustriföreningen

Testa miljöbedömningsmodell som utvecklats av Läkemedelsindustriföreningen (LIF) tillsammans med sektorns intressenter

Sammanfattning

Läkemedelsindustriföreningen (LIF) har tillsammans med sektorns intressenter utvecklat en miljöbedömningsmodell som tar hänsyn till såväl utsläpp av läkemedelssubstans vid tillverkning som naturresursutnyttjande. Modellen behöver testas för att identifiera eventuella behov av justeringar. Det behöver även utvärderas hur miljöbedömningen kan kommuniceras och om det föreligger någon betalningsvilja för ett miljöbedömt läkemedel hos slutkonsument. Faller en sådan pilotstudie väl ut för receptfria läkemedel kan dessa resultat komma att ligga till grund även för miljöhänsyn inom ramen för generiskt utbyte i enlighet med förslaget i Läkemedels- och apoteksutredningen (SOU 2013:23).

Genomförandeplan

Ett antal receptfria läkemedelsprodukter kommer att miljöbedömas 2016 med hjälp av den modell som utvecklats inom nationella läkemedelsstrategin. Pilotstudien utvärderas löpande av en arbetsgrupp där alla berörda aktörer deltar.


Räkna med att ni kommer att få läsa ganska mycket om NLS 3.4 framöver :-)


Jag har haft mängder med spännande diskussioner de senaste veckorna, dels med ett antal läkemedelsföretag som eventuellt kommer att delta med "pilotprodukter", dels med de olika intressenterna utanför själva industrin. Jag ser fram emot det fortsatta arbetet!

Test
Bengt Mattson