Test
Bengt Mattson
Nytt år och nya utmaningar! Nja, egentligen är det kanske inte helt sant. Många av föregående års frågeställningar gällande hållbarhet inom läkemedelssektorn kommer såklart att dominera min och många andras agendor även 2016.  Att det stora läkemedel i miljön-projektet MistraPharma nu avslutas skrev jag om här på bloggen redan 14 oktober och 10 december - och igår hade vi en avslutande middag med alla de som suttit i projektet styrelse under de 8 åren som projektet löpte. En mycket värdig avslutning tycker jag - oj, vad många kunniga och intressanta människor som jobbat i styrelsen under dessa år! Ur mitt perspektiv ser jag egentligen inte MistraPharmas avslut som ett "avslut" - det är mer en "milstolpe". Arbetet ska och måste fortsätta, om än i annan form. Som ni vet om ni läste inlägget den 10 december så har vi i styrelsen föreslagit att det inrättas ett center för läkemedel och miljö på Läkemedelsverket. Det skulle utgöra ett nav och "samordningskontor" för alla olika intressenternas arbete och initiativ. Jag är personligen övertygad om att det skulle vara enormt värdefullt.
För att tydliggöra att det är en "milstolpe" och inte ett "avslut" så framförde jag igår på middagen, i samband med ett litet tal, en polska kallad just Milstolpen och överräckte inramade noter till programvärden Christina Rudén som ett tack för samarbetet under dessa år och som ett minne.
Milstolpen
Men som sagt var - arbetet med läkemedel och miljö går nu vidare:
- Vi arbetar vidare i den så kallade klustergruppen Vatten och Läkemedel i SIWI:s regi
- Diskussionerna gällande hållbarhetskriterier i den offentliga upphandlingen av läkemedel fortsätter. Som jag har påpekat många gånger så välkomnar industrin hållbarhetskriterierna, men vill se mer fokus på uppföljningsinsatser från landstingens sida och på allvar se att bra fungerande hållbarhetsprogram också premieras.
- LIF:s miljöklassificering av läkemedelssubstanser på Fass.se firande 10-års jubileum 2015 - det ska uppmärksammas även 2016 :-)
- Miljöfrågan lyfts nu också fram i handlingsplanen för 2016 i den Nationella Läkemedelsstrategin. Det kommer att finnas två huvudsakliga miljöuppdrag inom målområdet "Samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning". Dels ett fortsatt arbete för att möjliggöra större miljöhänsyn vid produktion och  användning av läkemedel i enlighet med det svenska etappmålet gällande läkemedel och miljö, samt dels ett arbete med miljöbedömning av receptfria läkemedel. Arbetet med miljöbedömning av receptfria läkemedel kommer att ledas av mig i min LIF-roll. Det gläder mig mycket att detta initiativ nu på allvar kan inledas, vi har väntat på det i flera år. Och jag är också enormt glad över att man från regeringskansliets sida ser detta arbete som ett steg i att utvärdera om miljöhänsyn kan tas inom ramen för det generiska utbytet. Uppdraget lyder som följer:
"Läkemedelsindustriföreningen (LIF) har tillsammans med sektorns intressenter utvecklat en miljöbedömningsmodell som tar hänsyn till såväl utsläpp av läkemedelssubstans vid tillverkning som naturresursutnyttjande. Modellen behöver testas för att identifiera eventuella behov av justeringar. Det behöver även utvärderas hur miljöbedömningen kan kommuniceras och om det föreligger någon betalningsvilja för ett miljöbedömt läkemedel hos slutkonsument. Faller en sådan pilotstudie väl ut för receptfria läkemedel kan dessa resultat komma att ligga till grund även för miljöhänsyn inom ramen för generiskt utbyte i enlighet med förslaget i Läkemedels- och apoteksutredningen (SOU 2013:23)."
- I det internationella perspektivet kommer fokus att ligga på EU kommissonens arbete med en strategi gällande läkemedel i miljön (den så kallade PIE Strategy). Här kommer jag i min roll som ordförande för IAI PIETF (Inter-Association Industry Pharmaceuticals in the Environment Task Force, den europiska läkemedelsindustrins gemensamma arbetsgrupp gällande läkemedel i miljön) arbeta tillsammans med många olika internationella intressenter. Jag kommer att lägga mycket kraft på att presentera industrins initiativ Eco-Pharmaco-Stewardship (EPS). EPS innehåller tre huvudsakliga pelare: iPiE-projektet som adresserar gamla produkter som inte har miljöbedömning, utsläpp av läkemedelssubstans från tillverkning, samt en miljöriskbedömningsprocess som har en tydlig fortsättning efter läkemedlets marknadsgodkännande (eERA, Extended Environment Risk Assessment).
Jag ser fram emot ytterligare ett spännande år!
God fortsättning på er allihopa!
Test
Bengt Mattson