Test
Bengt Mattson

Blog post written in Swedish, a brief summary in English in the end of the blog post

Jag är idag i Motala och deltar i NSV-dagen (NärSjukvården, Väster) inom landstinget i Östergötland. Landstinget jobbar med en rad olika förbättrings- och förändringsprogram, bland annat inom området LEAN. Diskussioner kring LEAN blir allt vanligare inom svensk hälso- och sjukvård. Relativt långt har man kommit inom Region Skåne. Det jag försökte bidra med är erfarenheter från hur vi har jobbat med LEAN inom produktionsverksamheterna i Pfizer. Jag har ett antal käpphästar som jag alltid återkommer till när jag diskuterar LEAN:

- Fokusera medarbetarna och kulturen inom organisationen, tro inte att ett framgångsrikt LEAN-arbete skapas bara med hjälp av implementering av IT- och/eller automationssystem.

- "Empower the employee", dvs bryt ner hierarkierna. Fördela makten och skapa delaktighet och känslan av ägandeskap i hela organisationen.

- Säkerställ att besluten kan fattas på rätt nivå vid rätt tillfälle i en process eller produktions-/vårdkedja.

- Undvik att upprepa arbetsmoment, "gör rätt från början"

En viktig förändring som jag tror är en förutsättning för den förbättrade vård och ökade effektivitet som eftersöks med hjälp av LEAN inom hälso- och sjukvården är att ge sköterskor och sjuksköterskor större ansvar och rätt att fatta beslut. Att det finns förbättringar att göra har många vittnat om, exempelvis sjukhuschefen Bent Christensen vid Skånes universitetssjukhus. Följande information hörde jag på Ekot den 17 mars i år:

”Trettio procent av sjukvårdens resurser används helt i onödan. Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö lägger nu om rutinerna. Svensk sjukvård är fast i ett industriellt tänkande från 60-talet, menar sjukhuschefen Bent Christensen. Förebilden finns i ThedaCare-sjukhuset i Wisconsin i USA. Där lyckades man minska dödligheten, få bort felmedicineringarna och kraftigt reducera sjukvårdskostnaderna – enbart genom att förändra arbetssättet så att personalens kompetens förvaltas effektivare. Enligt sjukhuschefen John Toussaint handlade det främst om ”att förändra inställningen”…"

Och jag håller med, det handlar mycket om att ändra inställning och förändra beteenden och kultur inom organisationen. Jag kan tycka att det generellt sett är för lite fokus på människan och kulturen, och för mycket fokus på system, IT, automation etc. Titta bland annat på alla de olika uppsatser som finns om LEAN (i och för sig klassat som LEAN production...) från svenska högskolor och universitet.

Således har jag idag inte talat om vare sig 6sigma, Right First Time, TQM, TPM eller motsvarande verktyg, utan främst talat om vikten att sprida ansvar och makt inom organisationen så att rätt beslut tas vid rätt tillfälle och ägandeskap samt delaktighet syns och känns överallt inom organsiationen.

Det låter så enkelt, men oj vad svårt det är att ändra uppfattningar, beteenden och kulturer... Ska man lyckas måste viljan till förändring finnas bland de som har makt och beslutsrätten idag. Men är det så som de hävdar på ThedaCare-sjukhuset i Wisconsin att man kan minska dödligheten, få bort felmedicineringarna och kraftigt reducera sjukvårdskostnaderna så borde viljan finnas!

I have been in Motala today discussing LEAN with the health care sector in the Östergötland County Council. I have a few key messages everytime I present my views and experiences from LEAN:

- Focus the "soft things" in the beginning of the implementation phase, i.e. behaviors and culture instead of the "hard stuff", e.g. IT and automation systems
- Empower the employee

- Secure that responsibilities and acccountabilities are allocated in such a way that decisions can be made at the right place in the process at the right time
- Right first time

Test
Bengt Mattson