Test
Bengt Mattson

This blog post is in Swedish. It is a summary from a seminar on Pharmaceuticals and the Environment on Dec 9, organized by the County Councils' network for pharmaceuticals and the environment. Issues discussed were e.g. the national pharmaceutical strategy (including Sustainable Development), MPA's on-going activities on environmental issues, the de-regulated pharmacy market in Sweden and environmental consequences of that, and the view of the industry (a presentation given by me).


I torsdags anordnade Landstingens nätverk för läkemedel och miljö ett seminarium kring hållbar läkemedelsanvändning - nu och i framtiden - på Citykonferensen i Stockholm. Seminariet var välbesökt och vi fick en bra blandning av såväl socialdepartementets och Läkemedelsverkets perspektiv på frågan, som av Sveriges Apoteksförenings, landstingens och akademins olika perspektiv. Jag hade själv förmånen att få presentera industrins syn.

Ann Einerth
Ann Einerth

Först ut i talarstolen var Ann Einerth från Socialdepartementet. Ann presenterade förstudien kring den Nationella Läkemedelsstrategin. Visionen i strategin är rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle. Ett av målen är en minimal negativ miljöpåverkan. Av de fem så kallade fokusområdena valde Ann på detta möte förstås att lyfta upp "Hållbar utveckling".

Strategin skall vara klar i juni 2011 och alla relevanta intressenter kommer att deltaga i arbetet. Jag själv leder den grupp inom LIF (Läkemedelsindustriföreningen) som ska ta fram industrins underlag för det kommande arbetet. Vi kommer lyfta upp inte bara miljöperspektivet på Hållbar utveckling utan även diskutera socialt ansvarstagande, arbetet med att förebygga ohälsa i samhället samt etiska frågeställningar.
Efter Anns presentation kom Staffan Castensson från Läkemedelsverket upp på scenen.

Staffan Castensson
Staffan Castensson

Staffan presenterade dels det nybildade Centrum för bättre läkemedelsanvändning (CBL) samt Läkemedelsverkets rapport kring ökade miljökrav på läkemedelstillverkning. Denna rapport har jag diskuterat här på bloggen många gånger tidigare (se exempelvis inlägget från 8 februari).
Efter Staffan gav Inger Näsman, Kronans Droghandel och representerande Sveriges Apoteksförening, en presentation om den omreglerade apoteksmarknanden och de ökade förutsättningar som den nya marknaden ger för gröna läkemedel.

Inger Näsman
Inger Näsman

Ett av Ingers budskap var att införandet av "periodens vara" (den generikaprodukt inom alla olika behandlingar som apoteken måste byta ut de förskrivna läkemedlen till) riskerar att öka kassationen samt att det kan försvåra följdsamheten (vilket i sig också kan öka kassationen...). Hon påtalade också att det måste vara rimligt att inte bara pris beaktas när "periodens vara" beslutas, utan att även miljöaspekter borde vägas in. Apoteken har en stor möjlighet att positionera sig "grönt" genom att de kan agera relativt fritt vad gäller receptfria läkemedel och övriga varor. Det är endast inom det receptbelagda området som de har en strikt tillhandahållandeskyldighet. Vilken av de nya aktörerna på apoteksmarknaden blir "det gröna alternativet"?

Efter att jag sedan hade gett industrins syn på läkemedel och miljöfrågan (och om den kan ni ju läsa på nästan vilket inlägg som helst här på bloggen) intog min gamla spelmanskompis Patrik "Putte" Andersson scenen.

Patrik Andersson
Patrik Andersson

Putte är läkare på internmedicinska kliniken på Södersjukhuset i Stockholm och har bedrivit ett mycket framgångsrikt arbete med att minska användningen av vissa antibiotika, och därigenom minskat miljöbelastningen. Det riktigt intressanta är att Putte sa att det enda som egentligen krävdes var att avdelningen faktiskt följde de vårdprogram och riktlinjer som redan fanns... Ett par "lessons learned" från avdelningens arbete var att den traditionella rondstrukturen inte främjar kontinuerliga förbättringar, samt att man är väldigt duktiga inom många delar av hälso- och sjukvården på att vara emot alla förändringar... Vill ni ta del av hur Avdelning 27 på Södersjukhuset har lyckats så rekommenderar jag er att ta kontakt med Patrik Andersson.

Vi fick ytterligare två exempel på hur miljöarbete bedrivs i vardagen inom landstingen. Dels av Rose-Marie Hallin från Karolinska Universitetssjukhuset

Rose-Marie Hallin
Rose-Marie Hallin

som bland annat pratade om färdigspädda standarddoser av antibiotika samt om läkemedelsautomater, dels av Marie Portström, från Landstinget i Sörmland, som diskuterade kring beaktande av miljöaspekter i förskrivningsögonblicket.

Marie Portström
Marie Portström

Efter Marie var det dags för Åke Wennmalm att ge en presentation kring det regulatoriska läget vad gäller läkemedel och miljö. Han tog med oss på en resa in i EU-byråkratins värld. Han påtalade att det är viktigt att komma ihåg att "lagstiftandet idag sker i Bryssel och inte i Stockholm". Således måste man agera på den europeiska arenan om man vill se regulatoriska förändringar. Åke diskuterade bland annat EU:s så kallade Läkemedelspaket med oss.

Åke Wennmalm
Åke Wennmalm

Det sista föredraget innan paneldebatten gavs av Christina Rudén från KTH. Chrsitina är programvärd för MistraPharma, det stora svenska forskningsprojektet inom området Läkemedel och miljö. Läs mer om MistraPharma på projektets hemsida.

Christina Ruden
Christina Ruden

Ett stort tack till Landstingens nätverk för läkemedel och miljö. Det var en mycket lärorik och spännande dag. Det är uppenbart att området utvecklats starkt under de senaste åren, och att de olika intressenterna idag har väldigt likartade uppfattningar om vad som behöver ske. Och då bör vi ju faktiskt kunna lösa de utmaningar som vi står inför!

Test
Bengt Mattson