Test
Bengt Mattson

Igår kväll kommenterade jag här på bloggen nyhetsinslaget på TV kring Läkemedelsverkets (LV) rapport om möjligheterna att skärpa miljökrav vid tillverkning av läkemedel och aktiv substans. Jag kunde då inte ge någon detaljerad kommentar eftersom jag inte hade tillgång till rapporten. Den har idag på morgonen publicerats på LV:s hemsida (rapporten i pdf-format) och det ger såklart möjligheten att borra sig djupare in i LV:s förslag.

Generellt sett tycker jag att det är en välskriven rapport och jag välkomnar stora delar av resonemangen som förs. Att jag är orolig för att den marknadsmodell som finns idag genom utbytesreform, generisk substitution och ständig "prispress, prispress och prispress" riskerar att snedvrida konkurrensen till förmån för aktörer som tar "miljögenvägar" beskrev jag redan igår. Jag är glad att LV:s rapport lyfter upp detta perspektiv. Jag är dock mycket tveksam till LV:s huvudförslag att införa krav på ett så kallat miljöcertifikat i reglerna kring god tillverkningssed, GMP. Jag har redan tidigare påtalat att jag misstänker att ett eventuellt införande av miljökrav i GMP är en enormt tidsödande process. Jag tror att friviligga initiativ, drivna inte bara av den forskande läkemedelsindustrins miljö-, CSR- och varumärkesarbete, utan också av ekonomiska incitament är en snabbare väg till framgång.

Jag är överraskad att LV som ett av sina förslag till regeringen i denna rapport för fram förslaget om en eventuell revidering av EU-lagstiftningen för godkännande av läkemedel för människor. LV önskar att man tittar på hur miljöriskbedömningen som görs vid registrering av nya läkemedel kan införas i risk/nytta-värderingen vid godkännandet. Jag vet sen tidigare att bland annat Charlotte Unger (miljöchef på Läkemedelsverket) funderat i dessa banor men jag har själv svårt att se hur det skall kunna förändra och påverka de miljöproblem vid tillverkning exempelvis i Indien som ligger till grund för regeringsuppdraget till LV om skärpta miljökrav vid tillverknig av läkemedel och aktiv substans.

Jag tycker såklart att det är postivt att LV uttalar sitt starka stöd för fortsatt forskning inom området läkemedel och miljö, exempelvis genom den typen av satsningar som MistraPharma-projektet utgör. Likaledes glädjer det mig att LV anser att stöd och uppmuntran skall ges till läkemedelsbranschens miljöarbete och frivilliga initiativ såsom Pharmaceutical Supply Chain Initiative.

Jag ser fram emot diskussioner såväl med Läkemedelsverket som andra intressenter hur vi nu tar arbetet vidare!

Test
Bengt Mattson