Test
Bengt Mattson

Jag har idag deltagit i möte med LIF Sydost (samverkansforum mellan Läkemedelsindustriföreningen och landstingen/regionerna i den sydöstra sjukvårdsregionen, dvs Lanstinget i Kalmar Län, Region Östergötland och Region Jönköpings Län). Dagens tema var läkemedel och miljö.

Ingela Nåsell says welcome to the workshop

Ingela Nåsell says welcome to the workshop

Min Pfizerkollega Ingela Nåsell, ordförande i LIF Sydost, inledde mötet med en kort animerad film om läkemedel i miljön producerad inom ramen för EU-projektet Pharmas. Hon lämnade sedan över till Ola Djerfsten från Mundipharma (vice-ordf i LIGF Sydost) som presenterade dagens agenda.

The agenda for the meeting

The agenda for the meeting

Jag gav sedan min syn på de olika utmaningar som industrin och landstigen/regionerna, i samverkan, måste hantera inom området läkemedel och miljö. Offentlig upphandling är ett mycket viktigt verktyg och en självklar gemensam plattform för informationsutbyte mellan industrin och landstingen. Men för att det ska bli ett fungerande styrmedel så måste kraven vara rimliga och relevanta, och det måste finnas en uppföljningsprocess som fungerar. En stor del av debatten idag kom att handla om dessa krav och om hur en uppföljning kan och måste hanteras. En av de stora utmaningarna som jag ser är hur sekretess- och konfidentialitetskraven som vi ställer från industrins sida ska kunna mötas av landstingen. Vissa av de verifikationer och dokument som vi har för att visa att vi uppfyller kraven får inte bli offentliga handlingar eftersom vi då riskerar att skadas affärsmässigt.


Utöver upphandlingen så diskuterade jag också den miljöbedömningsmodell som LIF har tagit fram i samarbete med bland annat landsting, regioner och SKL inom ramen för Nationella läkemedelsstrategin. Hur skulle den kunna användas för att vi gemensamt ska kunna hantera vissa av våra gemensamma utmaningar? Hur kan vi använda resultaten från miljöbedömningsmodellen och skulle det till och med kunna nyttjas inom ramen för produkter i ”öppen vård” (dvs på produkter som inte upphandlas inom ramen för den offentliga upphandlingsprocessen). Och jag beskrev förstås också Andrew McDonnells pågående examensarbete som också kommer att ge vissa svar som både industri och hälso- och sjukvården behöver ha.

 

Christina Rudén from MistraPharma Christina Rudén from MistraPharma

Christina Rudén, programchef för MistraPharma, gav sedan en presentation om ytterligare ett perspektiv som är viktigt för oss aktörer inom hälso- och sjukvårdssektorn. Vilka regulatoriska förändringar önskar MistraPharmas forskare se gällande miljöriskbedömningar av humanläkemedel? Dessa önskemål är ett av resultaten från sammanställningen av 8 års forskning inom MistraPharma-projektet. Flera av önskemålen som Christina presenterar ställer jag absolut upp på, men som ni vet sen tidigare inlägg här på bloggen så anser jag INTE att miljöriskbedömningen ska vägas in i risk/nytta-bedömningen av läkemedel (dvs vara del av själva godkännandebeslutet). Jag har redan tidigare här på bloggen diskuterat industriinitiativet EPS (Eco-Pharmaco-Stewardship) som ett alternativ till dylikt förslag.


Efter Christina presenterade landstingen/regionerna sina hållbarhetsprogram och gav exempel på hur de jobbar konkret med läkemedel och miljö. Visst blir det uppenbart att vi kan, och måste, samarbeta för att uppnå våra ambitioner och mål. Vi har många gemensamma frågeställningar. Hur denna samverkan ska ske, och vad vi ska prioritera och satsa på gällande exempelvis krav och uppföljning inom upphandlingsprocessen var sedan temat för eftermiddagens workshops. Spännande och intressanta diskussioner som avslutades med en gemensam presentation av gruppernas olika tankar och rekommendationer samt en diskussion (som jag fick äran att leda).


I den avslutande diskussionen kom vi tillbaka till det faktum att båda parter ser upphandlingsprocessen som ett bra verktyg, men att det finns många utmaningar. Vi har fortfarande mycket att lära av varandra och gemensamt säkerställa att de resurser som läggs på detta arbete verkligen kommer att betyda något!
Vi måste gemensamt hitta en rimlig och relevant nivå för hållbarhetskraven samt för uppföljning och verifiering. Och om vi tittar utanför själva upphandlingen: Vi måste adressera inte bara ”symtomen” och de uppenbara problemen (som hur ska överblivna läkemedel tas om hand) utan också ”bakomliggandle orsaker” till varför exempelvis det finns så mycket överblivna läkemedel. Är vårt förmånssystem här i Sverige optimalt utformat? Detta är såklart inte bara industrins och landstingens/regionernas fråga utan kräver också deltagande i diskussionerna från myndigheter såsom Läkemedelsverket och TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket).


ENGLISH SUMMARY: I have had the pleasure today to participate in a meeting with LIF Sydost, a forum for discussions between the pharmaceutical industry and County Councils in the south-east part of Sweden. The topic for the discussions today was Pharmaceuticals and the Environment. We discussed issues on sustainability criteria in public procurement/tender business, and the importance of the follow-up process to verify compliance to those criteria. In addition to the procurement issues I also presented some thoughts regarding the environmental assessment model for pharmaceutical products developed by LIF. Christina Rudén, program manager for MistraPharma, shared the recommendations from the project regarding regulatory revisions of the ERA (environmental risk assessment). As you probably know already I could support many of those recommendations, but not the idea to include the ERA in the risk-benefit evaluation for authorization of pharmaceuticals.


The County Councils also shared their sustainability programs and gave examples on initiatives to green their operations. We identified several areas for continued collaboration between industry and County Councils where we can and need to be successful moving forward, but also of course areas where the challenges are huge…

Test
Bengt Mattson