Test
Bengt Mattson

Vad kan vara ett mer passande tema för mitt 150:e blogginlägg än "läkemedel i miljön"? Frågeställningar kring eventuella miljöeffekter från läkemedelsubstanser som kommit ut i miljön via utsöndring från patient eller direkt via utsläpp från tillverkning är självklart vår industris absolut viktigaste miljöfråga. Extra kul är det att inlägget är direkt kopplat till det stora svenska forskningsinitiativet inom området - MistraPharma.Vid MistraPharmas styrelsemöte igår, där jag deltar som representant från industrin, presenterade programdirektören Christina Rudén ett antal uppnådda milstolpar. En av dessa var att MistraPharmas databas WikiPharma, med kemiska, fysikaliska och miljödata för läkemedelssubstanser nu finns tillgänglig on-line. Databasen som kommer växa kontinuerligt genom att forskare lägger till nya data innehåller för närvarande data på 831 så kallade API:er (Active Pharmaceutical Ingredients), varav 116 stycken även har effektdata, det vill säga någon form av ekotoxikoligisk information. Självklart är det så att vi alla skulle önska att det var fler av substanserna som hade de ekotoxikologiska egenskaperna kartlagda. Men bristen på dylik data är ingen nyhet för oss. Redan i samband med Läkemedelsverkets rapport 2004 kring "Läkemedel i Miljön" så var en av slutsatserna att data saknas i många fall. Inom industrin har medvetenheten om detta funnits länge, det var först i samband med att det infördes krav på miljöriksbedömningar i samband med registrering av nya läkemedel som det blev allmän praxis inom industrin att göra denna typ av studier. Inom EU infördes kravet 1995. Detta medför såklart att det på många av de äldre läkemedelsubstanserna saknas miljödata. Eftersom patentskyddet gått ut på dessa substanser och försäljningen idag i de flesta fall totalt domineras av generikabolagens "lågpriskopior" finns ingen egentlig drivkraft för den forskande läkemedelsindustrin, som tog fram substanserna från första början, att lägga nya ofta kostsamma studier för att ta fram den saknade miljödatan. Förhoppningsvis kan WikiPharma bidra till att flera av dessa datagap fylls igen.

För oss inom industrin kan WikiPharma också komma att utgöra ett viktigt verktyg i samband med att vi publicerar miljöklassningar av våra substanser på fass.se. Det torde nu bli enklare för oss att komplettera våra egna miljödata med data publicerad i litteraturen när all data samlas på ett och samma ställe.

Test
Bengt Mattson