Test
Bengt Mattson

Som många av er säkert vet har Pfizer samarbetat med SAMBA under ett par år i det tobakspreventiva projektet Dizza Tobak. Arbetet mot tobaksanvändning bland barn och ungdomar är en integrerad del i SAMBAs stora projekt "Kraftsamling för barnen".Igår hade jag den stora glädjen att delta i ett möte hos Sensus, då SAMBA mötte ett antal av sina medlemsföretag för att diskutera Kraftsamling för barnen. Både det arbete som utförts fram till idag samt disksusioner kring det fortsatta arbetet.

Ta parti för barnen
Ta parti för barnen

Alla som deltog i mötet var överens om att det övergripande målet om att få barn- och ungdomsfrågorna att dominera valdebatten hade misslyckats. Det var ju till och med så att den planerade partiledardebatten med barn- och ungdomsfokus i slutet av augusti fick ställas in eftersom inte alla partier avsåg att delta. Men skam den som ger sig! Mötesdeltagarna vill jobba vidare med siktet på nästa val 2014. Men vad måste då göras under de kommande fyra åren för att frågan på allvar skall lyftas upp i den politiska debatten? Jag anförde bland annat vikten av att de olika medlemsorganisationerna i SAMBA på allvar sluter upp i kraftsamlingen. Min personliga uppfattning är att ett av skälen till att barn- och ungdomsorganisationerna inte på allvar lyckas slå igenom med sina högst prioriterade frågor är att bilden är alltför splittrad. Jag tror mycket på idén att kraftsamla under ett gemensamt paraply - i detta fall projektet Kraftsamling för barnen. Men för att det skall lyckas så krävs då att alla deltagande organsiationer på allvar hjälps åt att positionera projektet som sådant, genom att hjälpa till att bygga Kraftsamlingens varumärke, samt hjälps åt att tydligt presentera projektets alla mål och de krav som organisationerna ställer på politikerna. Här tycker jag att det finns mer att önska...

Det var också flera som belyste problemet som SAMBA har med att jobba med till viss del otydliga och ogripbara, övergripande mål. Det kan vara enklare att jobba kampanjmässigt med mer aktivitetsdrivna mål på det sätt som flera av medlemsorganisationerna gör. Det är nog också enklare att finna sponsring och annat stöd bland företag och organisationer när aktiviteterna är mer tydliga. Här kan man självklart till viss del förklara varför SAMBA har lyckats bra med Dizza Tobak. Tydliga aktiviteter som stödjer det långsiktiga målet att minska nyrekryteringen av snusare och rökare bland ungdomar. 

Dizza Tobak-projektets tredje år är nu på gång att starta. På samma sätt som tidigare blir det ett samarbete mellan oss på Pfizer med SAMBA som drivande part och med A Non Smoking Generation som en enormt viktig samverkansparner. Under år 1 (läsåret 2008-2009) var skolornas uppgift att arbeta fram anti-tobakstidningar. Under år 2 (2009 - 2010) laddades en lång rad anti-tobaksfilmer och sånger och dylikt upp på dizzatobak.se. Under år 3 vill vi nu bygga vidare på användningen av sociala medier men med det tillägget att de olika bidragen som laddas upp även skall kunna framföras live. Tänk vilken kraftfull ungdomsrörelse vi skulle kunna bygga om alla skolungdomar tillsammans deltar i en kampanj mot tobaken. En kampanj fylld av olika kulturella uttryck av typen teater, musik, poesi, måleri, flash-mobs eller vad nu de kreativa ungdomarna kan tänkas hitta på!

Jag ser fram emot en spännande höst och den kommande våren när Dizza Tobak rullar vidare. Jag hoppas också att Dizza Tobak-projektet hjälper till i den övergripande kampanjen Kraftsamling för barnen. Att lyckas hjälpa de barn här i Sverige som idag lever i utsatthet (cirka 250 000 barn och ungdomar), och förhindra att fler barn hamnar i utsatthet och utanförskap, är inte bara moraliskt ett enromt viktigt uppdrag för oss alla. Det är också en ren finasiell investering. En årskull av barn som marginaliseras beräknas skosta samhället 13 miljarder kronor per år...

Test
Bengt Mattson