Test
Bengt Mattson
Regeringen har idag meddelat att man gör en klimatsatsning i budgetpropositionen 2009. Hela texten i "promemorian Klimat och energisatsningar i budgetpropositionen 2009" kan läsas via länken (http://www.regeringen.se/sb/d/10504/a/110587). Jag tycker självklart att det är väldigt glädjande i sig att en satsning görs, men det är också mycket viktigt att tydligt nu visa de ambitioner som regeringen har inför ordförandeskapet i EU på hösten 2009. Sverige har en mycket viktig roll att spela i processen kring ett "nytt Kyoto-avtal". Jag har flera gånger tidigare i bloggen diskuterat Pfizers olika klimatinitiativ (se bland annat inläggen från 17 juni och 29 juli samt den information som återfinns på vår globala hemsida via länken under http://www.pfizer.com/responsibility/index.jsp "Climate Change and Energy"). Pfizer satte redan 2002 sitt första klimatmål vilket innebar att vi skulle minska utsläppen av växthusgaser med 35% (räknat i koldioxidekvivalenter och indexerat mot försäljning) från 2000 till 2007. Detta mål nådde vi, och överträffade det till och med. Siffran ligger snarast i närheten av 40%, vilket motsvarar en minskning i absoluta tal med nästan 20%. Vi har nu tagit fram vårt "andra-generationens klimatmål"; att minska utsläppen med ytterligare 20% fram till år 2012. Med tanke på de ambitiösa mål vi som bolag har satt upp är det självklart glädjande att se att det även arbetatas målinriktat på den politiska arean. Regeringens satsning i budgetproppen 2009 är ett viktigt steg för att Sverige inom ramen för EU-samarbetet skall kunna bidra till EU:s målsättningar:

EU:s stats- och regeringschefer beslutade i mars 2007 om de mest ambitiösa klimat- och energimål som någon ländergrupp antagit. EU ska till år 2020:

- Minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent jämfört med 1990 och med 30 procent inom ramen för en global klimatöverenskommelse.

- Andelen förnybar energi ska uppgå till 20 procent.

- Andelen förnybara drivmedel uppgå till 10 procent.

- Energianvändningen ska effektiviseras med 20 procent.

Vi hoppas på ett ökat samarbete mellan det offentliga och det privata näringslivet. Vi tror att vi har mycket att lära av varandra. Vi bidrar gärna med de erfarenheter vi inom Pfizer har dragit från våra klimatinitiativ och jag är säker på att vi kan lära oss mycket från andra aktörer. Samarbetet mellan det offentliga och näringslivet kring miljömål och miljösatsningar har jag kommenterat på bloggen den 12 augusti i anledning av att Rolf Annerberg, generaldirektör på FORMAS, fick utredningsuppdraget kring de svenska miljömålen. Jag skrev då att jag tyckte det såg ljus ut borta i horisonten - och det finns väl inga skäl att ändra på den uppfattningen nu. Med den satsning som förhoppningsvis inte bara den svenska regeringen nu gör, utan även ledare för andra länder , så har det väl ljusnat ytterligare. Det är viktigt att vi ser ljuset och förhåller oss positiva ifall vi ska kunna möta, och övervinna, klimathotet!

Det ser ljust ut...
Det ser ljust ut...

Test
Bengt Mattson