Test
Bengt Mattson

Svenska Dagbladet refererar idag den världsledande medicintidskriften The Lancets rapport om hur ett förändrat klimat kan komma att påverka hälsan. The Lancet inleder sin rapport med orden:

"Klimatförändringarna är det här århundradets största hot mot världshälsan"

The Lancets chefredaktör Richard Hurton anser att hälsoeffekten kommit i skymundan och fått alldeles för liten uppmärksamhet i klimatdebatten. Han uppmanar världens medicinska experter och universitet att engagera sig och hoppas på en ny världsomspännande hälsorörelse som kan driva klimatfrågan under lång tid. Richard Hurton påpekar att de redan drabbade kommer att få det värre, världens orättvisa fördelning kommer att öka.

De största hälsoriskerna av klimatförändringarna är följande:

- Förändrat mönster för spridningen av infektioner och insektsburna sjukdomar som malaria och Denguefeber.
- Ökande antal sjukdoms- och dödsfall på grund av extrem hetta.
- Minskad tillgång på vatten och mat, framförallt rent vatten och hälsosam mat. Detta skapar undernäring, svält och diarréer.
- Ökning av sällsynta väderfenomen som stormar, cykloner, översvämningar och stormvågor. Detta leder till dödsfall och svåra skador.
- Ökad sårbarhet för människor som bor i slummen för skyfall och översvämningar.
- Stora folkomflyttningar med risk för social oro och politiska konflikter.

The Lancets budskap är att alla berörda parter i världen måste engagera sig. Jag kan inte samtycka mer. Jag är väldigt glad för att Pfizers högsta ledning tydligt tar ställning i frågan.

"Climate change is the world’s greatest global environmental challenge and has the potential to adversely impact the health of millions of people," säger Nat Ricciardi, President, Pfizer Global Manufacturing. "As the largest research-based biomedical and pharmaceutical company, we have a responsibility to act proactively on environmental health issues. By voluntarily reducing our greenhouse gas emissions and promoting energy conservation, we hope to increase awareness and encourage others to do the same."

Våra globala klimatmål som jag tidigare här på bloggen beskrivit och som det finns mer information om på vår globala webb-plats illustreras bra av bilden nedan.Bilden visar hur vi minskat utsläppen av växthusgaser med 43% mellan åren 2000 och 2007, indexerat mot försäljningen. Detta motsvarar nästan 20% i absoluta tal. Vårt mål nu är att kapa ytterligare 20% i absoluta tal fram till 2012.

Denna tydliga koppling mellan hälsa och klimatförändringen som The Lancet nu gör föranleder mig att se mitt gamla mantra

…För övrigt anser jag att hälsa bör finnas med på schemat…

än tydligare även ur ett klimatperspektiv.

Test
Bengt Mattson