Test
Bengt Mattson

Igår tilldelades Professor Klaus Kümmerer, från Universitetet i Freiburg, Recipharms International Environmental Award. För att fira detta anordnade Näringslivets Miljöchefer (NMC) ett möte där Klaus gav en presentation kring "Green and Sustainable Pharmacy".

Klaus K, vinnare av Recipharms miljöpris
Klaus K, vinnare av Recipharms miljöpris

Klaus gav i inledningen av sitt anförande en förklaring till skillnaden mellan "Green Pharmacy" och "Sustainable Pharmacy". "Green Pharmacy" pratar ofta i termer av att minska användningen av farliga kemikalier, medan "Sustainable Pharmacy" går längre och försöker helt eliminera användning av, och bildandet av, farliga substanser. "Sustainable Pharmacy" syftar också till att eliminera såväl hälso-, säkerhets- som miljöproblem redan vid källan, och "sustainability" betyder också att socio-ekonomiska frågeställningar skall lyftas in i diskussionen.

Klaus gick sedan något mer i detalj in på olika exempel på hur läkemedelshanteringen i samhället kan bli mer långsiktigt hållbar, dvs en rad förslag på hur "Sustainable Pharmacy" kan bli verklighet. Klaus tittade in i olika delar av läkemedelsflödet - från vaggan till graven:

- Råmaterial: Behovet av att gå ifrån petroleumbaserade substanser till förnyelsebara sådana.

- Syntes: Jobba med "grön kemi", dvs miljöanpassade lösningsmedel, kalatys, biosyntes och så vidare. Extra kul tycker jag såklart att det var att Klaus gav uppmärksamhet till Pfizers Green Chemistry Solvent Guide.

- Tillverkning: Vanligtvis är utsläppen begränsade från läkemedelstillverkningen, men det finns undantag vilket exempelvis Joakim Larsson har visat med sina resultat från Indisk läkemedelsindustri. Läs mer om det i tidigare inlägg här på bloggen. Vikten av att rena vid källan påtalades flera gånger av Klaus, men kanske än viktigare att designa om processerna så att inte föroreningar som måste renas bort med dyra och energikrävande reningssteg uppstår över huvud taget. Klaus påpekade också behovet av att jobba med förpackningslösningar som använder både mindre material och som upptar mindre volym.

- Distribution, marknadsföring och försäljning: Att det finns miljöbelastande steg i distributioskedjan torde inte vara överraskande för någon, men Klaus påtalade även att man kan hitta besparingar i marknadsföring och försäljning. Visst kan man hålla med honom om att det är hög tid att gå ifrån mycket av de klassiska informationskanalerna som kräver papper och trycksvärta och bättre utnyttja modern IT-teknik.

- Användning: En av de uppenbara frågeställningar som hela sektorn behöver arbeta med är förstås det faktum att 10 - 35 %, enligt de uppskattningar som Klaus redovisade, av alla läkemedel som expedieras aldrig kommer till användning. En produkt som inte används borde förstås inte ha tillverkats och hanterats i alla led...

- Avfalls- och avloppshantering: Klaus kom tillbaka till sin diskussion kring att avancerade tekniker för att ta hand om fast avfall och våra avlopp med läkemedelsrester förvisso existerar, men att de kan både vara dyra och energikrävande. "Sustainable Pharmacy" kräver som sagt var att vi hittar processer som eliminerar miljöpåverkan "så tidigt som möjligt i kedjan". Ett självklart arbetssätt är då att försöka skapa substanser och produkter som är lättnedbrytbara. Klaus kastade fram idén att man för att ytterligare stimulera industrin i sökandet efter "gröna och hållbara lösningar" så skulle man kanske kunna förlänga patenttiden på en läkemedelssubstans som är lättnedbrytbar och i övrigt inte lämnar ett betydande "miljö-fotavtryck". Intressant tanke såklart!

Slutligen vill jag också tacka Klaus för att han flera gånger gav beröm till LIF:s (Läkemedelsindustriföreningen) initiativ med att på Fass.se miljöklassificera läkemedelssubstanser samt för att han lyfte fram MistraPharma-projektet. Stimulerande att en av de dominerande forskarna i världen inom området följer de svenska initiativen och projekten så nära. Ett gott betyg tycker jag!

Test
Bengt Mattson