Test
Bengt Mattson
Idag hade Näringsdepartementet bjudit in till ett välbesökt seminarium med GRI:s (Global Reporting Initiative) vice VD Teresa Fogelberg. GRI är de helt dominerande riktlinjerna internationellt för hur företag och organisationer rapporterar om sitt hållbarhetsarbete, dvs sitt CSR- och miljöarbete. Pfizers hållbarhetsredovisning "Pfizer Corporate Responsibility Report 2007" som du hittar via länken http://www.pfizer.com/responsibility/ är ett exempel på en hållbarhetsredovisning i enligthet med GRI:s riktlinjer. I slutet av vår redovisning presenterar vi steg-för-steg hur vi svarar upp mot GRI:s riktlinjer. Skälet till att Näringsdepartementet, och specifikt enheten för Statligt ägande via departementssekreterare Jenny Didong, hade bjudit in till seminariet är det beslut som regeringen fattat att alla statligt ägda bolag från och med 2008 skall redovisa sitt hållbarhetsarbete enligt GRI.

Teresa Fogelberg, GRI
Teresa Fogelberg, GRI

Teresa Fogelberg presenterade för oss såväl bakgrunden till GRI och nuläge vad gäller implementering av riktlinjerna världen över, som sina funderingar över den framtida utvecklingen. Det var mycket glädjande att se att GRI har fått ett bra fotfäste i stora delar av världen även om det framför allt i Afrika och till viss del även i Sydamerika återstår mycket arbete. Teresa angav den allt större oron kring klimatförändringarna som en drivkraft till ökningen av hållbarhetsredovisningar. Att alltfler också ansluter sig till GRI:s riktlinjer möjliggör för läsaren - som inte bara är investerare och bolagens och organisationernas egna medarbetere utan också i ökande grad du och jag - en möjlighet att jämföra olika redovisningar och organisationer. Det är enormt viktigt för att redovisningarna ska fylla en rejäl funktion i att styra utvecklingen i rätt riktning. Teresa spekulerade också kring vilka andra CSR-områden som hon tror får ökad fokus när klimatfrågan blir en alltmer självklart integrerad del i alla organisationers "rutinmässiga" verksamhet. Teresa menade att frågor inom områdena "mänskliga rättigheter" och "mångfald" får ökat utrymme och kommer vara de frågeställningar som kan särskilja mellan hur mogna och utvecklade de olika organisationernas CSR-arbete är. Det var också mycket spännande att höra om hur olika bolag och organisationer försöker öka interaktiviteten i kommunikationen av hållbarhetsarbetet. Teresa gav till och med exempel på hur man försökt öppna upp hela redovisningen av data och resultat genom att publicera dessa med hjälp av "blogg-liknande" verktyg. Kul att se att alltfler bolag och organisationer förstår vikten av att bjuda in till en öppen och ärlig dialog. Teresa påtalade också tydligt vikten av att redovisningen är "balanserad", man ska såväl berätta om sina lyckade resultat som om sina misslycaknden och tillkortakommanden. Hon uppmanade tydligt alla organisationer att presentera "sina dilemman". Pfizers "dilemman" finns som ni kanske sett redan tidigare presenterade på webben. Sammanfattningsvis var detta ett spännande och intressant seminarium, och jag känner mig än mer övertygad nu att det är jätteviktigt att vi fortsätter vårt arbete inom Pfizer med att bjuda in till en öppen och transperent diskussion om vårt arbete. Det står också klart att vi alla genom att redovisa våra initiativ och program på ett enhetligt sätt (dvs i enlighet med GRI:s riktlinjer) skapar möjligheten till jämförelser och identifierandet av "best practices" vilket kan styra utvecklingen i önskvärd riktning. Jättebra att nu också de svenska statligt ägda bolagen kommer med i detta växande nätverk!!
Test
Bengt Mattson