Test
Bengt Mattson

Diskussionerna kring bolag som BP och Lundin Petroleum de senaste veckorna visar tydligt vikten av att finansiell information kompletteras med miljöinformation och data kring bolagens sociala ansvarstagande för att möjliggöra rimliga bedömningar av risker och möjligheter. Frågeställningen tas upp i en artikel i Veckas Affärer idag där man bland annat kan läsa:

"Hållbarhetsanalys kan därför också sägas vara ett bra instrument för att bedöma ett företags ledning. Företagsledningens kompetens, insikt och agerande är ju i högsta grad avgörande för ett företags utveckling på längre sikt, men mycket svåra att bedöma med hjälp av traditionella finansiella analysmetoder och nyckeltal."

"I dagens så kallade ESG-analyser – environmental, social och governance – görs en bredare analys av företagens risker och möjligheter inom dessa kritiska områden, miljön, det sociala samspelet med anställda, kunder och samhället i stort samt bolagsstyrning, det vill säga frågor kring ägande och styrning."
Men att kunskapen kring hållbarhetsanalyser fortfarande har brister råder det ingen tvekan om. I artikeln konstateras att
"Ledningens engagemang, företagskulturen och historien är helt avgörande för om policyer, riktlinjer och fina målsättningar verkligen uppfylls i praktiken. Och detta är jättesvårt att komma åt i en analys"

Jag ser fram emot en snabb utveckling inom området men är egentligen inte säker på om den utvecklingen gynnas av en tydlig standardisering av hållbarhetsredovisningar och andra informationskällor (exempelvis av typen GRI-rapportering (Global Reporting Initiative)) eller om en ökad mångfald kan skapa ett större mervärde. Pfizers globala hållbarhetsredovisning från 2007 innehöll klara kopplingar till GRI medan vår rapport från 2009 saknar detta. Vilket föredrar våra intressenter? Vilken information anser ni är mest trovärdig, men också mest fullständig? Jag tror att den snabba explosionen av nya kommunikationskanaler, såsom exempelvis sociala medier, kommer att leda till mer "vildvuxen" information och att vi vinner i öppenhet och transparens. Jag skulle vara väldigt tacksam att få höra era idéer om det eventuella värdet av att Pfizer numer finns på facebook. Att agera på en interaktiv plattform - hur kan det öka trovärdigheten i vår kommunikation?

Hållbarhetsinformation är allt viktigare för oss som konsumenter men också för analytikerna. Hur kan vi säkerställa att alla olika intressenter får den information de behöver och på ett sätt som gör att informationen uppfattas som trovärdig?

Test
Bengt Mattson