Test
Bengt Mattson

Idag anordnade NMC (Näringslivets Miljöchefer) ett rundabordsmöte om Grön kommunikation. Presentatörer var Victoria Olausson - författare och aktuell med boken "Grön kommunikation, hur du bygger värde för varumärket och världen" - och Mattias Rådström, PR-chef på Electrolux.

Victoria Olausson
Victoria Olausson

Victoria gav oss först en bakgrund till grön kommunikation. Hennes utgångspunkt till "grönt" och hållbar utveckling går att finna i Robert W Kates definition av hållbarhet:

"Hållbar utveckling är inte ett svar eller tillstånd utan en dialog och process som kräver arbete, kompromisser och vilja till förändring"

Med den definitionen är det inte konstigt att kommunikation blir en central del i arbetet! Victoria diskuterade vad som kännetecknar de företag hon kallar 3.0-företag. Detta är företag som är visionära, de lever som de lär och varumärket byggs inifrån och ut samt de skapar relationer och dialog och berättar sin historia på ett snyggt, attraktivt och interaktivt sätt. 3.0-företagen skiljer sig från 1.0-bolagen ("den första generationens miljöarbete: lagstyrt") och 2.0-bolagen ("den andra generationens miljöarbete där det fortfarande betraktas som en kostnad även om man tar flera frivilliga steg såsom ISO 14001-certifiering"). 3.0-företagen ser hållbarhet som en positiv drivkraft som utgör en grund för verksamhetens strategi och som genomsyrar hela verksamheten. Vilka är då 3.0-företagen idag? Victoria gav ett antal exempel på företag som hon tycker kvalar in i "högsta serien": Scandic, Max, the Body Shop, Patagonia, Saltå Kvarn, Ben and Jerry's och Toyota. Ja, det är väl bara att surfa in på deras hemsidor och ta del av deras visioner, verksamhetsidéer och naturligtvis deras "gröna kommunkationsidéer" och låta sig inspireras! För visst vore det kul att få se sitt eget företag bland dessa förebilder...

Mattias Rådström
Mattias Rådström

Mattias beskrev sedan hur ett multinationellt storföretag som Electrolux (60 000 anställda, med verksamhet i 150 länder och en omsättning på 105 miljarder SEK) ser på hållbarhet och hur de kommunicerar kring hållbar utveckling. Mattias var väldigt tydlig i att deras miljöstrategier alltid bygger på att Electrolux är ett vinstdrivande företag - "vi är ingen ideell organisation, och det måste man våga vara ärlig med". Mattias gav mängder med exempel på att såväl företaget som miljön kan stå som vinnare. I deras strategi som bygger på att utveckla och sälja resurssnåla produkter, samt såklart se till att tillverka dem på ett miljömässigt och ansvarstagande sätt, är kommunikation enormt viktigt. De lägger en enorm kraft på att skapa en medvetenhet bland allmänheten om energieffektiva produkter. Allmänheten kan minska sin energianvändning genom att byta sina vitvaror och andra hushållsmaskiner mot mer miljöanpassade sådana. Både miljön och Electrolux står som vinnare. Förhoppningsvis även kunden som ju får en lägre energifaktura.

Låt er inspireras av Electrolux arbete med att genom ökad medvetenhet hos potentiella kunder, öka sin försäljning. Besök dels deras Sustainability-huvudsida, deras websida om klimatpåverkan samt den om vatten. Det är bara att bocka och buga - riktigt snyggt!

Mattias var helt övertygad om att konsumenternas miljömedvetande och krav på socialt ansvarstagande har kommit för att stanna. Hållbarhet kommer mer och mer bli som en självklarhet på samma sätt som förväntan på att en produkt håller rätt kvalitet. Produkterna skall helt enkelt vara tillverkade med låg miljöpåverkan och under acceptabla arbetsförhållanden, inte innehålla farliga kemikalier samt vara energieffektiva. I fallet Electrolux och hushållsmaskiner påtalade Mattias att Energimärkningen av produkter har varit enormt viktigt för att kommunicera produkternas miljöprofil till konsumenterna. Det är klart att inte alla erfarenheter från hushållsmaskiner kan överföras direkt till läkemedelsmarknaden. Men självklart kan vi ta med oss mycket från Electrolux berättelse. Miljöklassificeringen av läkemedelssubstanser som Läkemedelsindustriföreningen (LIF) tagit fram är ett steg att tydliggöra för kunder och kunsumenter hur en del av en produkts miljöprofil ser ut. Självklart kommer aldrig miljöprestandan för en läkemedelsprodukt bli lika betydelsefull för val av produkt som den exempelvis kan bli för en hushållsapparat. Produktens medicinska effekt är avgörande, och i de fall inget likvärdigt preparat finns att tillgå, kan inte en mindre medicinskt lämpad produkt bli aktuell bara för att den är "grönare". Men i valet mellan annars helt likvärdiga läkemedel är det såklart rimligt att miljöhänsyn vägs in tillsammans med pris och andra parametrar.

Miljöpåverkan från en läkemedelsprodukt är också mer mångfacetterad än från ett kylskåp eller en diskmaskin. I de senare fallen är energianvändningen i användarfasen helt dominerande när miljöprofilen skall rankas. I läkemedelsfallet kan miljöparametrar i från såväl tillverkning, transporter, förpackningar och avfalls- och avloppshantering vara dominerande. Ett brett spektra av olika produkter kan ge olika svar på frågan var den största miljöpåverkan kan tänkas finnas. I Pfizers fall kan detta exemplifieras med att vi i hela vår globala verksamhet jobbar såväl med energi- och klimatfrågor, vattenfrågan som såklart inkluderar Pharmaceuticals in the Environment, utsläpp från fabriker och sanering av gamla fabrikstomter, green chemistry, som leveranskedjan.

Test
Bengt Mattson