Test
Bengt Mattson
I går firade Dopingjouren sitt 15-års jubileum. Dopingjouren har sen 1993 drivit ett fantastiskt arbete mot dopning och dess enorma skadeverkningar, inte bara på de enskilda individerna som får uppleva preparatens bi-effekter utan även skadeverkningar i samhället i stort. Tyvärr kan man konstatera att den utveckling som skett under de senare åren, med ökade beslag av dopingpreparat (främst så kallade anabola androgena steroider - AAS), ökande brott mot dopinglagen och alltfler våldsbrott med relationer till dopingmissbruk, inte är den utveckling som vi velat se. Men detta föranledde inte att deltagarna på seminariet å Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge i går lät sig nedslås. Tvärtom uppvisades en kraft som får mig att känna att vi nu kommer jobba än mer målinriktat! Pfizer har sedan 1997 (inledningsvis genom Pharmacia köptes upp av Pfizer 2003) samarbetat och stött Dopingjouren i deras arbete. Dopingjourens historia beskrevs ineldningsvis på seminariet igår med stort engagemang av Dopingjourens medarbetare Ann-Mari Thurelius (leg. sjuksköterska, psykiatri).

Ann-Mari Thurelius
Ann-Mari Thurelius

Martin Färnsten från Socialdepartementets ANT-sekreteriat (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak) beskrev sedan regeringskansliets struktur i dessa frågor samt de satsningar som görs. Extra glädjande tyckte jag att det var att höra att regeringen nu mycket tydligt lyfter in såväl tobaks- som dopningsfrågan i det förebyggande arbetet. Detta ger naturligtvis starka kopplingar mellan vårt samarbete med Dopingjouren samt det Dizza Tobak-initaitiv som vi dragit igång med SAMBA Samba, Cancerfonden (www.cancerfonden.se) och Korpen (www.korpen.se) (för mer info se bland annat blogginläggen från 20 augusti och 16 september). Mina förhoppningar om synergistiska kopplingar mellan "anti-dopningsarbetet", Dizza Tobak och SAMBAs Kraftsamling för barnen blev än tydligare för mig under Nina Gåreviks (Doktorand på Dopingjouren) föredragning igår. Hon påpekade att det finns skäl att se AAS, men även tobak, som så kallade "gateway substances". Detta betyder att ett drogmissbruk ofta leder vidare till ett annat, och tyngre, drogmissbruk. Således finns det alla skäl att kraftfull arbeta mot såväl tobakanvändning och AAS-missbruk för att förhindra att unga männsikor "hamnar på glid" och i ett eventuellt livslångt utanförskap. Detta utanförskap som SAMBA tydligt påvisar i sin kampanj "Kaftsamling för barnen" medför enorma kostnader, och mänskligt lidande, i samhället. Under eftermiddagen uppvisade Dopingjourens seminarium en imponerande bredd i det vetenskapliga arbetet kring dopningsprobelmatiken. Från Japan medverkade Professor Masato Takahashi, från Uppsala Universitet deltog Professor Ingemar Thiblin, från Sahlgrenska Universitetssjukhuset kom Docent Thord Rosén och avslutningsvis Docent Stefan Arver från Centrum för Andrologi och Sexualmedicin.

Masato Takahashi
Masato Takahashi

Thord Rosén
Thord Rosén

För mig var det självklart speciellt spännande att höra Thord Rosén prata om dopningsproblematiken kring tillväxthormon ("growth hormone" - GH). Pfizer är världledande vad gäller GH och det finns en oro kring den svarta, otillåtna hanteringen av denna produkt. Thord var mycket övertygande i sin vetenskapliga famställning att det i kliniska studier inte finns påvisat att GH i suprafysiologiska doser har någon additativ effekt på muskelmassan, muskelfunktionen eller hjärtfunktionen, utöver den som erhålles av träning och kost. Detta är ett viktigt budkap att få ut, vilket skulle kunna minska och kanske helt eliminera den otillåtna användningen av tillväxthormon. Anders Rane (professor samt ledare för Dopingjourens verksamhet) avslutatde dagen med en förhoppning om ett par fortsatta framgångsrika år för Dopingjouren men sen förhoppningsvis dess snabba död föranlett av att samhället lyckats få bort dopningsproblematiken. Även om seminariet gav skäl till en optimistisk framtidssyn tror jag dock tyvärr att Anders förhoppning inte kommer att uppfyllas. Det finns tyvärr många kriminella nätverk, osäkra och oförståndiga tonåringar som tror att dopning är en gyllene genväg till vacker kropp och ökad självkänsla samt allmänna drogproblem i samhället som nog gör att kampen måste fortsätta i många, många år...
Test
Bengt Mattson