Test
Bengt Mattson

 

Igår genomfördes i gememsam regi av Vetenskapsrådet, LIF (Läkemedelsindustriföreningen), Reumatikerförbundet och Karolinska Institutet ett seminarium kring djurförsök och medicinsk forskning. Seminariet hade titeln

DJURFÖRSÖK OCH MEDICINSK FORSKNING - alltid lika omdebatterat, fortfarande lika viktigt

Seminariet hölls på Rolf Lund Centrum på Karolinska Universitetssjukhuset och var mycket välbesökt. Bakgrunden till diskussionerna beskrevs på följande sätt:
"Användningen av försöksdjur är en komplex och känslig fråga. Den väcker spontant mycket känslor, ställer etiska frågor på sin spets och rymmer ibland svåra vetenskapliga frågeställningar. Konsekvensen blir att debatten om djurförsök ibland blir polariserad. Oavsett om man i princip är för, emot eller osäker på vad man tycker är kunskap och dialog oerhört viktigt för att undvika låsningar."

Många av föredragen och diskussionerna kändes mycket bra. Jag uppskattade stort att man försökte belysa frågan ur flera olika perspektiv: Forskarens, industrins, kommunikationskonsultens, patientens, djurrättsförespråkarens, samt slutligen filosofens perspektiv. Och skall man med några få ord försöka sammanfatta dagen så tar jag hjälp av filosofens, dvs Torbjörn Tännsjös ord:

- "Det finns såklart galningar, men det finns inga galna positioner i denna fråga"

Alla pratade om vikten av att respektera varandras ståndpunkter och att föra diskussionen på ett sansat och öppenhjärtligt sätt. Att på något sätt försöka övertyga varandra, vare sig det handlar om att försvara djurförsök eller att få dem totalförbjudna, är nog i grunden en omöjlighet. Torbjörn Tännsjös beskrivning av krångligheten och komplexiteten av djurrättsfrågan, och dess likheter med frågeställningar av typen aborter respektive dödshjälp, visar att det i grunden handlar om människors olika grundläggande moraluppfattningar. Och de ändrar man ju inte så lätt på...

Jag tror också att det är bra för oss alla att göra tankeexperimentet som Roger Pettersson, före detta verksamhetschef på Djurens Rätt, beskrev för oss:
"Utomjordingar kommer hit till jorden och de avser att nyttja oss som försöksdjur för att bota sina sjukdomsproblem på sin hemmaplanet"

- Fundera över vilken rätt de har att utnyttja oss? Har de en dylik rätt bara för att de är tekniskt, logiskt och emotionellt överlägsna oss? Helgar ändamålen alltid medlen? Den starkes rätt? Kanske inte helt enkelt att besvara...

Alla var dock överens om vikten av en öppen och respektfull diskussion, samt av vikten att fortsätta jobba i enlighet med 3R-strategin (dvs replace, reduce och refine, eller på svenska ersätta, minska och förfina). Självklart hade djurrättsförespråkarna en tydligare fokus på "ersätta", och framhöll vikten av än snabbare satsningar på så kallade alternativa metoder (såväl in-vitro som in-silico). Flera av forskarna och industrins representanter talade dock även om vikten att jobba med "minska" och "förfina". Även den typen av initiativ är såklart steg i rätt riktning. Du kan läsa mer om 3R-strategierna via följande länk, och i övrigt ta del av industrins perspektiv, och i just detta fall AstraZenecas, via denna länk. Jag rekommenderar er också att ta del av Vetenskap och Allmänhets attitydundersökning "Allmänhetens syn på djurförsök" via denna länk.

Egentligen var det bara ett perspektiv som saknades under dagen, nämligen myndighetens. Det hade så klart varit intressant att höra hur en läkemedelsmyndighet resonerar kring frågan om djurförsök och medicinsk forskning. För till syvende og sidst är det förstås de regulatoriska kraven som styr användningen av djurförsök i forskningen.

Test
Bengt Mattson