Test
Bengt Mattson

Ett viktigt styrdokument i vårt CSR- och miljöarbete är det så kallade "Ansvarsprogrammet". Vi har för att säkra långsiktighet och kontinuitet i arbetet präntat följande - i vissa fall kanske något triviala punkter - i svart på vitt: Pfizers svenska CSR-råd ska:

- Följa samt bidra till att utveckla de etiska koder som finns inom Pfizer globalt och lokalt.

- Vara en aktiv, engagerad, lyssnande och öppen aktör.

- Återföra intressenternas synpunkter till affärs- och samhällsutvecklingen.

- Utveckla partnerskap med organisationer som har en bred syn på framtida utveckling inom hälso- och sjukvården.

- Aktivt bidra till, och lära av, det befintliga CSR-arbete som pågår inom Pfizer globalt och bidra till den kollektiva lärprocess som pågår inom det globala Pfizer.

- Integrera CSR-strategin i den löpande verksamheten.

- Informera och involvera samtliga medarbetare.

- Utbilda berörda medarbetare.

- Öppet och löpande redovisa hur Pfizer arbetar med CSR för Pfizers intressenter.

Viktiga verktyg för att uppfylla punkterna i ansvarsprogrammet är bland annat denna blogg samt de regelbundna informationsmöten som vi har inom företaget. För att det ska vara enkelt att följa hur vi jobbar med att uppfylla Ansvarsprogrammet så placeras alla inlägg på bloggen som är kopplade till programmet i kategorin "Loggboken". Igår höll vi en information till alla medarbetare vid vår fabrik i Strängnäs. Jag presenterade tillsammans med vår kommunikationschef i Strängnäs, Karin Eriksson, våra globala, nationella och lokala CSR- och miljöprogram på fabrikens så kallade Arbetsplatsträff samt stod ett par timmar kring lunch och besvarade frågor från intresserade medarbetare utanför matsalen.

Karin Eriksson med CSR-info
Karin Eriksson med CSR-info

Dessa tillfällen är viktiga för att vi skall lyckas med vårt långsiktiga miljö och CSR-arbete. Medarbetarna kommer med många utmärkta idéer hur vi skall ta arbetet vidare. Ett stort tack till alla medarbetarna på Strängnäsfabriken som bidrog med kommnetarer, frågor och idéer igår - ni hjälper verkligen till i vidareutvecklingen av vårt arbete!! De områden som diskuterades med störst intresse igår var Pfizers utvecklingsarbeten i tredje världen (läs om dessa exempelvis via Pfizer Investments in Health), vårt klimatarbete (finns bland annat beskrivet under "Energy and Climate Change" på vår globala CSR hemsida), samt nationella och lokala initiativ såsom Dizza Tobak.

Test
Bengt Mattson