Test
Bengt Mattson

Idag är vi många som följer den av Socialdepartementet anordnade EU-konferensen "Innovative Incentives for Effective Antibacterials" med stort intresse. Diskussionerna rör olika former av samarbeten och partnerskap mellan EU:s medlemsstater, EU-institutionerna och läkemedelsindustrin  för att ta fram nya effektiva antibiotika och andra alternativ för förebyggande och behandling av infektionssjukdomar (läs mer här). Som ni säkert alla är medvetna om är det med mycket stor oro som det noteras en spridning av att antibiotikaresistens. Den har ökat konsekvent i hela Europa under det senaste decenniet och vissa bakteriearter är nu höggradigt resistenta i upp till 50% av fallen.

Konferensen tittar på hur man kan stimulera forskning och utveckling av nya antibiotika. Ur ett miljöperspektiv tittar vi dock vanligtvis på antibiotikafrågan ur perspektivet vilket bidrag som utsläpp av antibiotika, antingen direkt från tillverkning eller via konsumtion, har till spridning av antibiotikaresistens. Frågan har fått stort fokus kopplat till de resultat som Joakim Larsson och hans medarbetare presenterat från studier i Indien, där man bland annat detekterade höga koncentrationer av antibiotika i "renat avloppsvatten" från industrin. För mer detaljer, läs blogginläggen från 4 februari och 30 april.

Jag är glad att från och med idag kunna hänvisa den intresserade av frågeställningar kring läkemedel och miljö till en interaktiv utbildning om Läkemedel och Miljö som finns att tillgå via Läkemedelsuniversitetetwww.fass.se. Kursen är framtagen av Läkemedelsindustriföreningen (LIF) i samarbete med Goodpoint och MistraPharma. Kursen innehåller information kring eventuella effekter ute i miljön, källor till förekomsten av läkemedelssubstanser i miljön, om forskning och utveckling samt tillverkning av läkemedel, information om hur avloppsreningsverk fungerar och mycket mer. En bra läsning som ger den intresserade kunskaper om hur vi kan bedömma riskerna med antibiotika och andra läkemedel ute i miljön, samt vad som kan göras för att minska utsläppen.Sammanfattningsvis:

- spridningen av antibiotikaresistens utgör ett stort hot mot folkhälsan och nya initiativ behövs för att hantera den problematiken
- miljöarbetet inom läkemedelsområdet har fått ett nytt verktyg till sitt förfogande, en interaktiv utbildning om Läkemedel och Miljö som lämpar sig för alla olika intressenter

Detta är något som alla bör ta till sig. Och denna kunskap och förståelse är viktig också för våra barn och ungdomar, således vill jag än en gång avsluta mitt blogginlägg med följande uppmaning:

…För övrigt anser jag att hälsa bör finnas med på schemat…

Test
Bengt Mattson