Test
Bengt Mattson

Igår anordnade Socialstyrelsen och Jordbruksverket Antibiotikaforum 2014. Under förmiddagen lades vikten vid kunskapsuppbyggnad gällande yttre miljöaspekter kopplat till utveckling av antibiotikaresistens. Första talare var Joakim Larsson från Göteborgs universitet som bland annat beskrev sin forskning med koppling till utsläpp från läkemedelsproduktion i Indien.

Joakim Larsson på Antibiotikaforum 2014

Joakim Larsson på Antibiotikaforum 2014

Jag har skrivit om detta flera gånger här på bloggen, läs bland annat om utsläpp i Indien i blogginlägget från 16 augusti 2010. Joakim fokuserade i presentationen på den utbredda multiresistens som återfinns hos bakterier i ett reningsverk utanför Hyderbad som behandlar avloppsvatten från en mängd olika läkemedelsfabriker i området. Joakim visade också på liknande utbredd multiresistens i en sjö i området där det skett dumpning av orenat avloppsvatten. Problemen är stora och åtgärder behövs. Några av Joakims förslag till åtgärder är - Miljö in i GMP-lagstiftningen - Miljöhänsyn in i det generiska utbytet - Miljöhänsyn i samband med upphandling av läkemedel. Om ni har följt min blogg under åren så är det väl ingen överraskning för er att vad gäller de två sista förslagen är vi helt överens. Däremot har jag invändningar vad gäller miljökrav i GMP-lagstiftningen (se blogginlägg 21 oktober 2014).
Anna Norman Haldén presenterade sen sitt arbete på SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) gällande förekomst av antibiotikaresistenta bakterier i avloppsvatten och i vattenmiljön. SLU har ett regeringsuppdrag att fortlöpande följa tillståndet i miljön, vilket bland annat inkluderar effekter från antibiotika ute i den svenska miljön. Efter Annas presentation förflyttades vi upp till Grönland med hjälp av Maria Granbergs (Norwegian Polar Institute) presentation. Skillnaden mellan Annas mätningar och Marias är bland annat att på Grönland har man ingen rening av avloppsvatten. Maria visade flera olika resultat på förekomst och potentiella effekter i miljön. Koncentrationerna av antibiotikasubstanserna är förvisso även utan avloppsrening mycket låga eftersom den totala användningen av läkemedel och antibiotika är låga – det är en mycket liten befolkning i de grönländska byarna och en mycket stor recipient.
Sen redovisade Britta Hedlund från Naturvårdsverket arbetet med kartläggning av förekomsten av biocider i varor och ute i miljön. Biocider, dvs antibakteriella ämnen, kan samverka med antibiotika vad gäller resistensutveckling. Britta använde bland annat silver och triclosan som exempel på biocider som tillsätts i många olika typer av konsumentartiklar. Efter lunch presenterade Jordbruksverket och Socialstyrelsen den myndighetsövergripande nationella handlingsplanen mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner. Handlingsplanen kommer att skickas ut på en bred remissrunda i nästa vecka. Läs, begrunda och kommentera – att det är viktigt att myndigheter såväl som alla andra aktörer agerar råder det väl ingen tvekan om.
Dagen avslutades sedan med en paneldiskussion där jag, representerande läkemedelsindustrin, deltog tillsammans med representanter från LRF (Lantbrukarnas riksförbund), Svenskt Vatten, och landstingen. En bra diskussion där vi diskuterade olika åtgärdsförslag. Exempel på åtgärder som diskuterades var - Ansvarsfull användning av antibiotika, såväl vad gäller humanmedicin som på veterinärsidan - Förbättrad rening i avloppsreningsverken - Ökad kontroll i leverantörskedjan - Förebyggande insatser för att minska infektionstrycket, exempelvis med hjälp av vacciner - Miljöaspekter i såväl offentlig upphandling som i förmånssystemet (dvs inom det generiska utbytet) Det är glädjande att det finns en ganska stor samsyn vad gäller de olika åtgärdsförslagen. Jag hoppas verkligen att vi når framgång – annars är det en mörk framtid som vi kommer att möta…


ENGLISH SUMMARY: Antibiotic Forum 2014 was arranged yesterday by Swedish agencies. In addition to a presentation of the Swedish agencies' Action Plan Against Antimicrobial Resistance (to be sent out for referral next week), the focus was given to environmental aspects of antimicrobial resistance development. One of the speakers was Joakim Larsson from Gothenburg University. I have commented his research several times here at the blog. The seminar ended with a panel discussion on what can be done to manage the situation. I represented the pharmaceutical industry in the panel discussions.

Test
Bengt Mattson