CSR och ansvarsfullt företagande – skapa dialog för framgång!

Pfizers CSR och miljöarbete – vad gör vi idag och vilka nya initiativ bör vi ta?

Att förankra och öppet diskutera sitt arbete med CSR och miljöfrågor internt i företaget är extremt viktigt för att försäkra långsiktig framgång i arbetet. En del av det arbetet internt hos oss i Pfizer genomförs idag i samband med den konferens som alla Pfizers svenska medarbetare inom marknads- och försäljningsbolaget deltar i.

Del av CSR-montern på konferensen

Del av CSR-montern på konferensen

På den del av montern som syns på bilden ovan har vi lyft fram ett par centrala begrepp för vårt arbete:

Ansvarstagande, Långsiktighet, Affärsnytta, Omsorg om människan och miljön, Trovärdighet

Jag tror det är mycket viktigt att hålla denna typ av ledord i minnet när vi tittar på vilka insatser vi ska göra och hur vi jobbar med dem internt och externt. Flera av de initiativ som jag nämnt på bloggen tidigare, såsom Green Building, Pfizers klimatarbete, våra sociala insaster i Afrika finns beskrivna även i vår monter. Ett speciellt tema som vi lyfter upp idag är Employer Branding – hur ser vi på Pfizer som arbetsgivare. För mig ett detta ett mycket centralt område och det är min absoluta övertygelse att vi inte kan uppnå de ambitioner vi har med vårt sociala ansvarstagande ”externt” om inte vår interna personalpolitik har ”omsorg om människan”, ”hälsa” och ”balans i livet” som ledord. Personligen tycker jag att Pfizer lever upp till dessa ledord och med rätta uppfattas som en bra arbetsgivare.

Jag kommer återkomma till resultatet av dagens dialog med våra medarbetare och förhoppningsvis kunna diskutera en rad nya förslag på CSR-initiativ som de kommer med. På återhörande inom en mycket snar framtid!!

Miljömålsarbetet – en utblick mot horisonten

Regeringen vill se över de svenska miljömålen – vilken roll kan vi spela i det arbetet?

Jag har nu på allvar kommit tillbaka till jobbet efter semestern. Semestern har förutom att den gett mig möjlighet till sol, bad, avkoppling och samvaro med familj och vänner även gett mig tid för reflektion kring hållbar utveckling, CSR och miljöfrågor. Var är samhället på väg? Vilken roll vill jag personligen ha i den processen, och vilken roll vill Pfizer och övrigt näringsliv ha? Mycket värdefullt att ta chansen att höja blicken och titta bort mot horisonten.

Solnedgång över Jotunheimen

Solnedgång över Jotunheimen

Även om denna bild visar en solnedgång i Valdres i norska fjällen, så är det min fulla övertygelse att framtiden egentligen är ljus. Jag har en i grunden positiv och optimistisk syn på vår framtid, kanske är det egentligen nödvändigt om man ska orka med att arbeta med CSR och miljöfrågor.

Med anledning av mina ”semesterreflektioner” är det späannade att se att regeringen i dagarna har gett Rolf Annerberg, generaldirektöt på FORMAS, i uppdrag att se över miljömålssystemet. Bland annat ska han analysera näringslivets roll i arbetet och titta på hur man bättre kan ta till vara företagens engagemang och arbete. De svenska miljömålen (miljömålsarbetet sjösattes 1999) är ett sätt för den svenska riksdagen att ”blicka mot horisonten” och att nu låta Rolf Annerberg se över arbetet och dess processer är viktigt, och självklart tycker jag att det är extra intressant att det tydligt påpekas att han ska titta på hur företagens engagemang bättre kan tas till vara.

Jag tror att både näringslivet och samhället i övrigt kan bli bättre på att utbyta erfarenheter och öppna upp för gemensamma satsningar än vad vi gjort hitintills. Det finns mängder med bra initiativ som kan sporra andra aktörer – jag har i många tidigare inlägg på bloggen gett exempel på initiativ där jag tycker att vi inom Pfizer uppvisat ansvarstagande på ett bra sätt, men självklart har också vi massor att lära av andra företag och organisationer. Jag hoppas att Rolf Annerbergs utredning kan leda fram till att vi får en möjlighet att lära oss mer och att inspireras till nya initiativ, till gang för såväl miljö men också behövande inte bara i Sverige utan över hela jordklotet. Pfizer, liksom övriga aktörer inom Svenskt Näringsliv, ser med intresse fram mot den kommande dialogen. Inger Strömdahl från Svenskt Näringsliv har kommenterat utredningsuppdraget och välkomnar initiativet.

Sammanfattningsvis skulle jag vilja avsluta med ytterligare en bild från Valdres i Norge, där utblicken går bort mot Jotunheimen – visst ser det väl ändå ljust ut i horisonten!

Dagsvy över Jotunheimen

Dagsvy över Jotunheimen

Förnyelsebar energi – viktigt i kampen mot klimatförändringen

Hur kan vi öka användningen av ”grön energi”?

Pfizer har ett mål att ”utsläppsfria energikällor” skall stå för 35% av vårt globala el-behov 2010. Detta mål i kampen mot klimatförändringen finns bland annat beskrivet på vår globala hemsida (www.pfizer.com/responsibility och under ”Climate Change and Energy”, ”Clean Energy”). ”Grön energi” kan vara exempelvis vatten-, sol- och vindkraft men också olika smarta lösningar av värmepumpskaraktär. Jag har under föregående vecka haft möjlighet att titta på den potential som finns vad gäller vindkraft här i Sverige, närmare bestämt på Näsudden på Gotland, Sveriges största vindkraftspark med över 100 olika vindsnurror. Enormt imponerande och mycket spännande! Jag kan varmt rekommendera er att besöka exempelvis Vattenfalls hemsida (www.vattenfall.se) och läsa mer om deras satsningar på vindkraft.

En av de invändningar som ofta görs mot vindkraftsverk är att de förstör natur- och kulturlandskapet. Självklart måste stor hänsyn tas när man placerar vindkraftsparker, eller för den delen enskilda kraftverk, men jag tror att det är viktigt att denna utveckling av utsläppsfria alternativ inte förhindras och stoppas på grund av att ”för stor hänsyn” tas. Personligen tycker jag inte heller alltid att en vindsnurra förfular landskapet, vare sig det är en gammal väderkvarn eller moderna kraftverk.

Bilden ovan är tagen ut mot havet med en väderkvarn i fokus. Bilderna nedan är också tagna på Gotland, den första med Näsudden i bakgrunden den andra stående mitt i vindkraftsparken. Visst visar alla bilderna en del av vårt kulturlandskap – vissa ser nog en skönhet i landskapet medan andra tycker att snurran eller snurrorna är förfulande.

Satsningar av typen Näsudden tror jag är utomordentligt viktiga för framväxandet av utsläppsfria energikällor. Jag hyser stor förhoppning till att man ska lyckas hitta passande placeringar av ytterligare vindkraftsparker, vare sig de är på land eller ute i havet, samt även på en fortsatt utveckling av solenergi. Även om vi vanligtvis kanske inte ser potentialen av solenergi som så stor här i Sverige så finns det även exempel på fungerande småskaliga solenergilösningar här i vårt ”kalla och mörka Norden”. Men med det väder vi har haft den senaste veckan, varmt och med mycket sol, så är det kanske fler som inser att solenergin till och med kan ge ett visst bidrag här hos oss.

Med denna ganska enkla installation togs solenergin till vara på Stora Karlsö – låt oss inte glömma bort vikten av att vi även ”i det lilla”, hushåll för hushåll, kan bidra i kampen mot klimatförändringen!!

Naturupplevelser – ger förnyad kraft åt miljöengagemanget

Vår vackra natur – en fantastisk, och ovärderlig, skatt som vi har ett gemensamt ansvar för att vårda.

I mitt inlägg på bloggen den 7 juli ställde jag frågan om hur semesterfirande påverkar vår miljö, och framförallt klimatet. Självklart är det så att resandet i sig har en negativ miljöpåverkan, men det finns självklart också många positiva sidor, även CSR- och miljömässigt, med semesterresor. Förståelsen för andra kulturer och samhällen är en grundförutsättning för ett framgångsrikt CSR-arbete och starka naturupplevelser skapar, tror jag, en vilja och ett engagemang att värna och bevara olika värdefulla miljöer. Jag har själv under den senaste veckan njutit av en liten del av den vackra natur som vi har här i Sverige. Jag har sett delar av Hälsingland och av Jämtland. Bilden ovan är tagen i Voxna Bruk när jag tog mig ett kvällsdopp i Över Hammaren – molnen speglar sig vackert i sjön. Som jag skrev i förra veckan – låt oss verkligen se till att vi är rädda om vår gemensamma vattenresurs!!

Den storslagna Jämtlänska fjällvärlden är ett annat exempel på en naturupplevelse som ger mig förnyad kraft i mitt miljöarbete. Denna bild är tagen från Sundets Fjällgård, ut över Kallsjön med Suljätten i bakgrunden. Vill ni se mer av denna miljö kan jag rekommendera er att titta in på Fjällgårdens hemsida (www.sundetsfjallgard.se) där man även kan se denna miljö i vinterskrud – underbart vackert! Visst skapar upplevelser av detta slag en vilja att fortsätta miljöarbetet och göra allt vi kan för att bevara denna skatt för framtiden!


Vi har alla dels ett personligt ansvar i detta arbete, dels kan vi via våra professionella roller bidra. För Pfizer handlar en stor del av detta ansvar om vårt klimatarbete som jag nämnt tidigare (se bland annat den information som finns på vår globala hemsida, www.pfizer.com/responsibility). Men vi bidrar även på andra sätt – exempelvis via vårt avfallsarbete. Här i Sverige har Pfizer i många år samarbetet nära med Ragnsells för att i vår verksamhet skapa väl fungerande återvinningsstationer för att minimera påverkan på miljön. Vi sorterar allt avfall såväl från kontorsmiljön som från fabriksmiljön i ett flertal olika fraktioner. Avfallsfrågan är och förblir en central del av miljöarbetet! Efter ett par dagar på semester i fjällvärlden märker man att avfallsfrågan följer med var man än befinner sig. För att återanvända ett par gamla uttryck – ”man ska inte skräpa ner i naturen” och ”håll Sverige rent”!!

Tillgång på vatten – avgörande för en hållbar utveckling

Rent vatten – en förutsättning för liv och fungerande samhällen

Transparency International (TI) (www.transparency.org) utger årligen rapporten The Global Corruption Report rörande korruptionen i världen. I årets rapport som utkom 25 juni specialstuderas vattenförsörjningen i världen och den många gånger utbredda korruptionen kopplat till denna försörjning. Efter att ha läst rapporten är det mycket tydligt att korruption är ett av de tyngre skälen till att många människor i världen inte har tillgång till rent vatten – helt fruktansvärt!! Läs denna rapport, man kan inte förhålla sig oberörd efter det!
Pfizer har sedan flera år sponsrat och samverkat med Transparency International Sverige i deras kamp mot korruption och eftersom tillgång på rent vatten har så många kopplingar till vår verksamhet känns till extra positivt att TI inte bara uppmärksammar problemet med korruption och vattenförsörjning utan också kommer med flera rekommendationer på hur problemet ska hanteras. Rekommendationerna avslutas med ett allmänt upprop för en ”global coalition against corruption in water”. Läkemedelsindustrin är en viktig partner i detta arbete. Detta berorende dels på att bristen på rent vatten skapar så fruktansvärt stor ohälsa i stora delar av världen och omöjliggör utveckling av hållbara samhällen. För att våra insatser med utbildning av läkare och sjuksköteskor samt program för att säkra tillgång på läkemedel i länder som Uganda (beskrivet bland annat i vår Corporate Responsibility Report (www.pfizer.com/responsibility/index.jsp)) skall ha avsedd effekt måste samhällena även ha tillgång på rent vatten. Läkemedelsindustrin är också själv en stor användare av vatten i sina tillverkningsprocesser. Således är också tillgången på läkemedel direkt kopplat till tillgång på vatten. En ytterligare koppling som jag diskuterat flera gånger på denna blogg tidigare är utsläpp av läkemedelssubstanser till vattendrag. I denna fråga, ofta kallad ”Pharmaceuticals in the Environment” (PiE) eller ”läkemedel i miljön” på svenska, är vår industris kompetens och kunnande i samverkan med universitetsforskare och andra intressenter fundamental för fortsatt framgång. Information om PiE hittas bland annat på hemsidan www.fass.se, där läkemedelsindustrin bland mycket annan information även ger miljöinformation och -klassificering av de olika läkemedelssubstanserna.
Jag ser fram emot fortsatt diskussion och snabba insatser för att minska korruptionen i världen, och därigenom ta ett steg i rätt riktning för att säkra tillgången på rent vatten. Det är allas vårt ansvar, och vi på Pfizer tar vår del, för att detta ska ske. Vi kommer under hösten träffa Transparency International Sverige för att se hur vårt samarbete kan utvecklas och vattenfrågan är utan tvekan en central del i det arbetet. Tänk om alla människor i världen kunde ha tillgång till liknande vattenhål som jag besökte när bilden nedan togs (Övre Hammaren i Voxna-Bruk i Hälsingland). Vi i Sverige sitter på en tillgång som jag ibland tror vi inte riktigt fattar värdet utav. Låt oss vara extremt rädda om vårt vatten!!