Hållbarhetsredovisning – kommunicera CSR-arbetet

Idag hade Näringsdepartementet bjudit in till ett välbesökt seminarium med GRI:s (Global Reporting Initiative) vice VD Teresa Fogelberg. GRI är de helt dominerande riktlinjerna internationellt för hur företag och organisationer rapporterar om sitt hållbarhetsarbete, dvs sitt CSR- och miljöarbete. Pfizers hållbarhetsredovisning ”Pfizer Corporate Responsibility Report 2007″ som du hittar via länken http://www.pfizer.com/responsibility/ är ett exempel på en hållbarhetsredovisning i enligthet med GRI:s riktlinjer. I slutet av vår redovisning presenterar vi steg-för-steg hur vi svarar upp mot GRI:s riktlinjer.

Skälet till att Näringsdepartementet, och specifikt enheten för Statligt ägande via departementssekreterare Jenny Didong, hade bjudit in till seminariet är det beslut som regeringen fattat att alla statligt ägda bolag från och med 2008 skall redovisa sitt hållbarhetsarbete enligt GRI.

Teresa Fogelberg, GRI

Teresa Fogelberg, GRI

Teresa Fogelberg presenterade för oss såväl bakgrunden till GRI och nuläge vad gäller implementering av riktlinjerna världen över, som sina funderingar över den framtida utvecklingen. Det var mycket glädjande att se att GRI har fått ett bra fotfäste i stora delar av världen även om det framför allt i Afrika och till viss del även i Sydamerika återstår mycket arbete. Teresa angav den allt större oron kring klimatförändringarna som en drivkraft till ökningen av hållbarhetsredovisningar. Att alltfler också ansluter sig till GRI:s riktlinjer möjliggör för läsaren – som inte bara är investerare och bolagens och organisationernas egna medarbetere utan också i ökande grad du och jag – en möjlighet att jämföra olika redovisningar och organisationer. Det är enormt viktigt för att redovisningarna ska fylla en rejäl funktion i att styra utvecklingen i rätt riktning. Teresa spekulerade också kring vilka andra CSR-områden som hon tror får ökad fokus när klimatfrågan blir en alltmer självklart integrerad del i alla organisationers ”rutinmässiga” verksamhet. Teresa menade att frågor inom områdena ”mänskliga rättigheter” och ”mångfald” får ökat utrymme och kommer vara de frågeställningar som kan särskilja mellan hur mogna och utvecklade de olika organisationernas CSR-arbete är.

Det var också mycket spännande att höra om hur olika bolag och organisationer försöker öka interaktiviteten i kommunikationen av hållbarhetsarbetet. Teresa gav till och med exempel på hur man försökt öppna upp hela redovisningen av data och resultat genom att publicera dessa med hjälp av ”blogg-liknande” verktyg. Kul att se att alltfler bolag och organisationer förstår vikten av att bjuda in till en öppen och ärlig dialog. Teresa påtalade också tydligt vikten av att redovisningen är ”balanserad”, man ska såväl berätta om sina lyckade resultat som om sina misslycaknden och tillkortakommanden. Hon uppmanade tydligt alla organisationer att presentera ”sina dilemman”. Pfizers ”dilemman” finns som ni kanske sett redan tidigare presenterade på webben.

Sammanfattningsvis var detta ett spännande och intressant seminarium, och jag känner mig än mer övertygad nu att det är jätteviktigt att vi fortsätter vårt arbete inom Pfizer med att bjuda in till en öppen och transperent diskussion om vårt arbete. Det står också klart att vi alla genom att redovisa våra initiativ och program på ett enhetligt sätt (dvs i enlighet med GRI:s riktlinjer) skapar möjligheten till jämförelser och identifierandet av ”best practices” vilket kan styra utvecklingen i önskvärd riktning. Jättebra att nu också de svenska statligt ägda bolagen kommer med i detta växande nätverk!!

Klimatfrågan – uppe till debatt

Det faktum att Al Gore kommer til Sverige imorgon har skapat en debatt kring klimatfrågan som vi inte har sett på ett tag i svensk media. Lars Bern och ett antal medförfattare öpnnade upp diskussionen med en artikel på Svenska Dagbladets (SvD) ”Brännpunkt” igår. Rubriken i debattinlägget var ”Tro inte på klimatprofeten Gore”. I mina ögon både ganska provokativt och faktiskt överraskande. Inlägget fick ett svar direkt i SvD igår av Erland Källén, professor i dynamisk meteorologi. Källén menar att författarna till Brännpunktsartikeln saknar kontakt med aktuell klimatforskning. Jag är, vilken kanske inte överraskar någon som läst min blogg tidigare, böjd att hålla med Källén. Jag är övertygad om att det finns en mänsklig påverkan på klimatet och att vi måste vidta åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser.

Vi har jobbat med denna fråga länge inom Pfizer. 2002 satte vi vårt första globala klimatmål som syftade till att med 2000 som basår minska utsläppen av växthusgaser (omräknat till koldioxid-ekvivalenter) fram till och med 2007 med 35% satt i relation till vår försäljning. Som ni ser i detta diagram så överträffade vi till och med det målet. Vi nådde en 43% minskning av utsläppen.

Pfizers klimatarbete 2000-2007

Pfizers klimatarbete 2000-2007

Denna minskning motsvarar i absoluta tal nästan en 20% minskning av Pfizers globala utsläpp av växthusgaser. Vi har nu satt ett nytt klimatmål – att till 2012 minska de absoluta utsläppen av vaxthusgaser (omräknat till koldioxidekvivalenter) med ytterligare 20%. Denna information, och andra delar av vårt miljö- och klimatarbete, presenterade vi idag för Lars-Erik Liljelund, klimatsamordnare i regeringskansliet. Vi är intresserade av att dela med oss av de erfarenheter som vi har dragit från vårt arbete med att reducera utsläpp genom att förändra våra process- och produktionsförhållanden, öka energieffektiviseringen och satsningar på alternativa energikällor. Exempel på denna typ av åtgärder hittar ni på vår globala websida. Vi ser fram emot en fortsatt dialog med olika aktörer i samhället i denna fråga som inte minst genom Sveriges ordförandeskap i EU under hösten 2009 blir mycket betydelsefull. Under ordförandeskapet skall ”det nya Kyoto-avtalet” kring begränsningar av utsläpp av växthusgaser slutförhandlas i Köpenhamn. Vi inom Pfizer, och även andra aktörer från näringslivet, vill självklart dela med sig av sina erfarenheter i den processen.

Låt oss alla inspireras av varandra, och lära oss av varandras erfarenheter, kring vad som kan göras för att minska den klimatpåverkan som jag är övertygad om finns från våra verksamheter. Jag är faktiskt glad över att frågan även lyfts upp ur ett kritiskt perspektiv till debatt som i gårdagens SvD eftersom det är viktigt att debatten, och därigenom en fortsatt vetenskaplig utveckling, hålls vid liv. Al Gores besök här i Sverige är självklart en hjälp i den processen. Välkommen till Stockholm Al!!

Hur gör man för att öka medvetenheten?

Det är intressant att i en värld där vi har en i det närmaste obegränsad tillgång till information så är det faktiskt svårare än någonsin att nå ut med information i samhället. Denna blogg är ett försök från Pfizers sida att sprida information och kunskap kring vårt CSR-arbete samt att med den återkoppling som jag erhåller via era kommentarer försöka utveckla och förbättra det arbetet.

Det finns självklart mängder med hemsidor och bloggar där spännande information finns tillgänglig. Men hur hittar man dit? Det finns ett par sidor som jag här skulle vilja slå ett slag för. För att följa med i utvecklingen inom CSR-området kan jag rekommendera att ni regelbundet läser csr-i-praktiken.se (www.csripraktiken.se). En bra och allmängiltig information om CSR-arbete.

Ett beundransvärt initiativ för att öka medvetenheten kring CSR-frågan genomförs också av Richard Lium. Richard har som säkert redan många av er vet en CSR-blogg ( www.metrobloggen.se/csr) och han är en betydligt mer frekvent bloggare än vad jag är. Läs Richards blogg och låt er inspireras till ökad medvetenhet och ökat intresse för dessa frågor. Jag vill också passa på att påpeka att Richard även tagit ett annat spännande initiativ för att öka medvetenheten kring CSR-frågan. Han har skickat ett personligt brev till landets alla VD:ar och följer tillsammans med sin personal nu upp alla dessa brev med personliga kontakter – ett imponerande och beundransvärt initiativ för att sprida ett viktigt budskap!

Avslutningsvis vill jag också rikta er uppmärksamhet mot en mycket spännande sida, en sida som visar ett fräckt och mycket kreativt sätt att nå ut med sitt budskap. Sidan hittar ni via länken www.crimemedicin.com. Jag har tidigare här på bloggen diskuterat problematiken kring förfalskade läkemedel, och efter att ni följt länken här så tror jag att ni förstår min oro kring denna verksamhet. Förfalskade läkemedel är inte bara olagligt, det utgör en direkt fara för människors hälsa. För mig omfattas alla i det ”ansvarsfulla arbete” som krävs för att stoppa hanteringen av förfalskade läkemedel.

Förfalskade läkemedel

Förfalskade läkemedel

Miljöpåverkan från läkemedel – vems huvudvärk?

Idag anordnade Stockholms Läns Landsting (SLL) ett seminarium på Hotel Rival i Stockholm om läkemedel och deras eventuella miljöeffekter kallat ”Miljöpåverkan från läkemedel – vems huvudvärk?”. Seminariet var mycket välbesökt, cirka 500 personer skulle jag tro – jättekul tycker jag att denna fråga engagerar så många! Det är enormt viktigt att denna fråga tas på allvar. Vi måste klarlägga de eventuella miljöeffekter som finns och gemensamt i samhället ta beslut på hur vi kan hantera dem.

Moderator för dagen var journalisten Charlotte Permell, för många känd från TV och inledningstalare var miljölandstingsrådet Gustav Andersson. De vetenskapliga inläggen gjordes av Joakim Larsson, från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet, Andreas Woldegiorgis, från IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Åke Wennmalm, miljödirektör vid SLL och Berndt Björlenius, utvecklingsingenjör vid Stockholm Vatten AB, medan Helge Skoog och Peder Falk hade uppgiften att med improvisationsteaterns hjälp underhålla publiken, dock fortfarande på tenmat ”miljöpåverkan från läkemedel”. Jag måste säga att allihopa imponerade på mig!

Joakim Larsson

Joakim Larsson

Joakim, som förresten skall gratuleras för att Vetenskapsrådet för Medicin nyligen har erbjudit honom en 6-årig forskartjänst inom området ”Läkemedel och dess miljöeffekter”, hade till uppgift att beskriva kunskapsläget och de utmaningar som vi står inför. Han redogjorde för de resultat som påvisar att låga koncentrationer av många olika läkemedel återfinns ute i vattendrag i naturen. Koncentrationerna som är i storleksordningen miljarddels till miljondels gram per liter kan efter en enkel liknelse som jag brukar använda jämföras med ”en sockerbit i en 50-meters simbassäng”. Som Joakim dock påpekade betyder inte detta att det inte finns risker. Det är bland annat känt att fiskar ute i vattendrag där man påvisat relativt sett höga östrogenhalter helt klart har påverkats – hanfiskar feminiseras. Studier i lab-miljö tyder också på att det kan finnas fler vattenlevande organismer som kan komma att påverkas. Joakim sa dock att det behövs fortsatt forskning inom området för att eventuellt kunna klarlägga detta. I detta sammanhang nämnde han också vikten av att följa utvecklingen av MISTRA-Pharma-projektet (www.mistrapharma.se). Detta stora svenska initiativ har jag presenterat tidigare på bloggen, se bland annat inlägget den 14 maj. Joakim presenterade också sitt arbete med att kartlägga miljöeffekter från läkemedelstillverkning i Patancheru, Hyderabad, i Indien. 26:e juni beskrev jag kortfattat denna frågeställning på bloggen. Det är av allra yttersta vikt att alla producenter tar lika stor miljö- och social hänsyn oavsett var någonstans i världen produktion sker! Jag hoppas att de företag som tar dessa frågor på ett seriöst sätt, och dit räknar jag såklart Pfizer, ska lyckas kommunicera detta med sina intressenter och att de företag som ”tar otillbörliga genvägar i tredje världen” bestraffas. Jag tror att vi alla som deltog i seminariet idag är överens om detta!

Efter det mycket humoristiska avbrottet med Helge Skoog och Peder Falk tog Andreas över scenen. Andreas är den medarbetare på IVL som gör mycket av den vetenskapliga granskningen av allt det material som läkemedelsföretagen skickar in kopplat till miljöklassificeringen på www.fass.se. Detta initiativ har jag presenterat här på bloggen flera gången, bland annat den 2 oktober. Detaljerad information om initiativet som LIF (Läkemedelsindustriföreningen) tagit för att miljöbedömma de läkemedelssubstanser som finns på svenska marknaden finner ni på http://www.fass.se/LIF/miljo/miljoinfo.jsp.

Andreas Woldegiorgis

Andreas Woldegiorgis

Efter Andreas tog Åke över. Åke beskrev de olika åtgärder som kan vidtagas för att hantera situationen. Åkes budskap var mycket tydligt – vi kan inte vänta till dess att det är klarlagt med säkerhet vilka miljöeffekter som läkemedel kan ha, dvs redan innan miljöeffekter eventuellt sker i full skala ute i miljön måste vi ha agerat. Detta är att använda den så kallade ”försiktighetsprincipen”. Åke pratade dels om ”uppströmsåtgärder”, dvs i samarbete med oss inom industrin se vad vi kan göra. I detta sammanghang lovprisade Åke LIF:s initiativ med miljöklassificering på www.fass.se. Men Åke diskuterade också vad som kan göras inom hälso- och sjukvården mer specifikt samt de åtgärder som kan behöva vidtagas i reningsverken, dvs ”nedströms”. Detta sista ämne var sedan huvudpunkten för Berndts presentation.

Åke Wennmalm

Åke Wennmalm

Berndt Björlenius

Berndt Björlenius

Berndt redovisade olika teknologier som kan användas för att ta bort oönskade substanser, exempelvis läkemedelsrester, ifrån avloppsvatten. Stora delar av underlaget till Berndts presentation kommer från det arbete han och andra genomfört tillsammans med Naturvårdsverket kring Läkemedelsrester i avloppsvatten. Berndt påtalade att dessa tekniker utöver att de kan vara kostsamma även har en miljöpåverkan i sig eftersom de är energikrävande. För att samhället skall kunna ta de beslut som behövs kring evetuella uppgraderingar av de kommunala reningsverken med nya tekniker för att eliminera små, små mängder av läkemedelsrester är det mycket viktigt att de besluten grundas på riktiga underlag. Eftersom kostnadera är relativt stora, och olika miljöeffekter kan komma att behöva vägas mot varandra, är jag mycket glad att det fanns ett så stort intresse för seminariet idag. Detta borgar för att diskussionen förs vidare och att framtagandet av de behövliga beslutsunderlagen sker i en öppen och transperent dialog mellan olika kompetenser. Flera av föreläsarna under dagen påpekade att MISTRA-Pharma-projektet (www.mistrapharma.se) är mycket centralt i denna process. Utöver att titta på substansers eventuella miljöeffekter så ska MISTRA-Pharma också utvärdera olika reningstekniker.

En mycket intressant dag sammanfattades skickligt av Charlotte, som för detta ändamål även fick hjälp av två gymnasister från Danderyds gymnasium. De fick slutrepliken som ungefär lät på följande sätt: ”Snälla, gör det ni kan för att säkerställa att även kommande generationer har tillgång till rent och fint vatten!”. Detta är en uppmaning som jag är säker på att vi alla skriver under på – ska vi nå framgång måste vi alla samarbeta: myndigheter, forskare, industrin, användare och allmänheten!! Jag kan lova att vi inom Pfizer och övrig läkemedelsindustri inom LIF ska göra allt det vi kan för att få fram den kunskap som behövs och vidta de åtgärder som krävs för att säkra framtidens vattenkvalitet!

CSR-information på nationella anhörigdagen

Idag är det den nationella anhörigdagen. Detta har uppmärksammats i Sollentuna på Scandic Star Hotel av Sollentuna, Sigtuna och Upplands Väsby kommuner. De tre kommunerna har gemensamt genomfört ett seminarium riktat till anhöriga som vårdar en närstående men även till personal inom vård och omsorg. Semainariet innehöll bland annat ett föredrag med Gunilla Stavö om hur det är att vara anhörig till en person med demens samt docent Carl-Erik Söderström, från Neurologiska kliniken på Ersta sjukhus, som talade om stroke. Pfizer var ett av de företag och organisationer som närvarade vid Anhörigdagen och gav information till seminariets besökare.

Info på Anhörigdagen

Info på Anhörigdagen

På plats fanns dels jag själv och dels Ingrid Hasselberg, från vår medicinska avdelning (Medicinsk Information). Vi tog tillfället i akt att bland annat ge besökarna information om vårt arbete med ”Ansvarsfullt företagande”. Mycket av den information som vi diskuterade med besökarna finns tillgänglig i ”elektronisk form” på vår hemsida (www.pfizer.se) under rubrikern ”Pfizer i samhället” och ”Vårt ansvarstagande”. Om ni inte varit inne och tittat på våra CSR-sidor på vår svenska hemsida så tycker jag att ni ska göra det. De innehåller mängder med information om hur vi som företag och som del av läkemedelsbranschen ser på och förhåller oss till mängder med frågeställningar inom miljö- och CSR-området. Under rubriken ”Vårt arbete” hittar ni kortfattade sammanfattningar samt länkar till broschyrer i pdf-format som diskuterar bland annat ”Miljöanpassade läkemedel – utopi eller verklighet?” , ”Marknadsföring av läkemedel – en omdiskuterad fråga” och ”Tillgång på läkemedel och kunskap i utvecklingsländer” . Vi lyfter även upp flera av de svåra frågeställningar vi som bransch och företag har att arbeta med under rubriken ”Våra dilemman” , är det exempelvis ”rätt att tjäna pengar pengar på sjukdom?”.

Som sagt var – läs, fundera och ta ställning. Dela sen gärna med dig av dina frågor och funderingar här på bloggen och hjälp därigenom till att vidareutveckla arbetet för ett hållbart samhälle!!