Dizza Tobak

Stoppa tobaksanvändandet hos våra ungdomar

I vårt arbete med CSR har jag stött på många exempel på att barn och ungdomar har det mycket besvärligt i många delar av världen. Vad man ibland kanske glömmer bort är att det även finns många problem bland barn och ungdomar här i Sverige. En av de frågor som jag som tonårsförälder oroar mig mycket för är användning av tobak, alkohol och narkotika bland våra ungdomar. Vad som överraskar mig mycket är att tobaksanvändningen ökar stort i ungdomsgruppen. I en undersökning från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) så närmar sig användandet av tobak 40% i gymnasiets 2:a årskurs – det är helt ofattbara siffror när man betänker de kända riskerna med tobak. 7000 personer dör årligen i Sverige som en konsekvens av tobaksanvändning och ändå börjar cirka 16000 undomar att röka varje år (siffror från Cancerfondsrapporten 2008).

Pfizer kommer i samarbete med SAMBA (SAMarbete för BArnen) och ett antal andra organisationer från och med i höst driva ett arbete för att minska och om möjligt stoppa tobaksanvändningen bland ungdomar i Sverige. Om du går i årskurs 6 eller 7, eller har vänner eller familj med någon som går i årskurs 6 eller 7, kanske detta projekt kan vara något för dig. Vi kallar projektet ”Dizza Tobak” och vi kommer fortlöpande under detta år och kommande år presentera information på www.dizzatobak.se (under framtagande) men jag kommer självklart även att ta upp tobaksfrågan på bloggen framöver. Skolklasser inbjuds att medverka i en pristävling om att producera den bästa ”sluta-använda-tobak-tidningen”, och de idéer som kommer fram i detta arbete kommer att användas för att skapa uppmärksamhet för frågan och förhoppningsvis minska tobaksanvändandet i Sverige.

Jag tycker detta är ett utmärkt exempel på social ansvarstagande här på hemmaplan.

Tillverkning av läkemedel i Indien

Hur säkrar vi upp miljö- och socialt ansvartagande vid tillverkning i Indien?

Alla branscher, och så även läkemedelsindustrin, lägger mer och mer av sin verksamhet i ”tredje världen”, vilket innefattar bland andra länder Indien och Kina. Detta är en självklar utveckling eftersom dessa marknader växer så det knakar och vi vill vara verksamma där. Denna ”out-soucing” har såklart även en kostnadsaspekt, då det i flera fall är billigare att förlägga verksamheten i dessa länder. Det är i alla dessa situationer av fundamental vikt att vi tar ett seriöst miljö- och socialt ansvar när vi förlägger verkamhet i dessa länder. Basen för Pfizers arbete här är de riktlinjer som finns inom Global Compact (se bland annat hemsidan www.unglobalcompact.org) och vi har ett inspektionsteam inom vår globala miljöorganisation som ska säkerställa att de krav vi har också efterlevs. Utöver dessa riktlinjer jobbar vi inom läkemedelsindustrin också med ett initiativ som vi kallar ”Pharmaceutical Supply Chain Initiative” (www.pharmaceuticalsupplychain.org). Eftersom denna fråga ligger rmig väldigt varmt om hjärtat är det med glädje som jag ser att fler och fler aktörer engagerar sig i denna frågeställning. Senast idag träffade jag ett par medarbetare inom IVL (Svenska Miljöinstitutet) som driver ett projekt i Indien där man tittar på ett stort antal olika verkamheter, bland annat läkemedelsindustrin, och har som mål att implementera ett antal pilotanläggningar som visar hur man relativt enkelt kan minska utsläppen från verksamheterna och även på andra sätt minska miljöpåverkan. Jag har också sett idag att den nybildade Forskarskolan för Miljö och Hälsa i Göteborg just har finansierat ett doktorandprojekt med titeln ”Consumption of inexpensive medicines – increased risks for resistance development and environmental effects?”. Helt klart att frågan kring tillverkning av läkemedel i ”låg-kostnads-länder”, och konsumption här i Sverige av dessa läkemedel, är en fråga som vi kommer höra mer av framöver!!

Stater, företag och mänskliga rättigheter

Enormt spännande diskussion om företagens ansvar och staters ansvar vad gäller mänskliga rättigheter

Igår hölls på Grand Hotel i Stockholm ett seminarium anordnat av BLIHR (Business Leaders Initiative on Human Rights), tillsammans med Globalt Ansvar (Utrikesdepertementet) och Handelshögskolan. De hade verkligen lyckas samla ihop namnkunniga talare, bland andra Mary Robinsson (Irlandsföre detta president, FN-representant Mänskliga Rättigheter) som idag fungerar som President inom initiativet ”Realizing Rights: the Ethical Globalization Initiative”. Mary utstrålar en enorm energi – hon brinner verkligen för att göra gott för mänskligheten. Jag hade turen att få en möjlighet att prata kortmed Mary i en kafferast – hon ”smittade” verkligen av sig. Det känns enormt spännande och utmanande att veta att vi jobbar med samma mål i sikte: Tillse att det finns en global efterlevnad av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheherna samt att alla principerna inom Global Compact efterlevs – överallt och av alla!!

Andra i panelen var till exempel Jan Eliasson (FN:s speciella sändebud i Darfur), Carl-Henric Svanberg (koncernchef Ericsson) och Elisabeth Dahlin (från Globalt Ansvar och nyutnämd generalsekreteare för Rädda Barnen). De levererade alla många viktiga pusselbitar i arbetet kring mänskliga rättigheter och vilka olika ansvar och roller som företagen, nationalstaterna respektive de internationella organisationerna har. Exempel på kloka ”one-liners”:

”Goverments have a duty to protect…. Corporation have a duty to respect”

”Ensam är INTE stark – vi måste alla samarbeta”

”There is no peace without economic, sustainable development, but there is neither any development without peace. And for both peace and development HUMAN RIGHTS are fundamental”

”With global reach, comes global responsibility”

Ni som inte hade möjlighet att delta missade ett enormt spännande seminarium. Återkommer möjligheten så tycker jag att ni ska ta den!!

Klimatsamordnare i regeringskansliet

Klimatfrågan – blir bara hetare och hetare

Det måste självklart ses som ett ”tecken i tiden” att Fredrik Reinfeldt idag utsåg Naturvårdsverkets generaldirektör, Lars-Erik Liljelund, till klimatsamordnare i regeringskansliet. Detta påvisar frågans tyngd i den politiska sfären samt visar på den satsning som görs inför Sveriges ordförandeskap inom EU på hösten 2009, då ”Kyoto 2-avtalet” skall signeras i Köpenhamn. Jag tar detta som ytterligare ett bevis på att Pfizer jobbar rätt i vårt miljöarbete, med en stor satsning på att minska våra klimatpåverkan. Vi har som jag tidigare bloggat om fram till 2007 minskat våra utsläpp av växthusgaser (omräknat till koldioxidekvivalenter) med mer är 35% från 2000 (indexerat mot försäljning) och har nu satt ett nytt globalt mål att ytterligare minska våra utsläpp med 20% i absoluta tal fram till 2012. Jag hoppas att det arbete som vi, och även andra globala storbolag gjort, inom klimatområdet kan stå som goda exempel för Fredrik Reinfeldt, Lars-Erik Liljelund och de andra inom regeringskansliet i deras fortsatta arbete inför hösten 2009. Det är ett enormt viktigt arbete som står framför oss alla!! Information om Pfizers klimatarbete återfinns bland annat på vår globala hemsida http://www.pfizer.com/responsibility/index.jsp

Etanol som bilbränsle – följ SvD:s artikelserie

Etanol – är det ett miljöriktigt val?

Etanol som bilbränsle diskuterades på denna blogg efter Climate Change Day-mötet i tisdags. Jag uttryckte en viss oro över att det finns olika åsikter om etanolens miljöriktighet. Det är därför glädjande att se att SvD (www.svd.se) nu kör en artikelserie om etanolen och dess miljöeffekter. I gårdagens tidning handlade det om etanolen och klimatet och idag tar man upp frågan kring etanolen och maten. Slutsatsen så här pass långt är att på samma sätt som jag skrev om i tisdagens blogg så finns det såväl ”fin-etanol” som ”ful-etanol”. Glädjande är att det verkar som om den etanolen vi tankar här i Sverige – till stor del etanol från sockerrörsodlingar i Brasielien – är ett bra miljöval. Artikelserien fortsätter nästa vecka – fortsatt spännande läsning kan garanteras!