Paris, patientföreningar och Dizza Tobak

Hur hänger Paris, patientföreningar och Dizza Tobak samman? Att möta våren i Paris är förresten aldrig fel…

Eiffeltornet - i ett soligt Paris...

Eiffeltornet - i ett soligt Paris...

Men nu är det faktiskt inte så att jag har varit ute och fotograferat Eiffeltornet (bilden ovan är tagen i höstas…). Nej, jag har istället suttit i möte med den avdelning inom Pfizer som vi kallar Alliance Development & Stakeholder Engagement. Som namnet beskriver så har vi under två dagar diskuterat hur vi samverkar med, och bygger fungerande ”allianser” med, våra olika intressenter. I fokus för diskussionerna var samverkan med patientföreningar och insatser som vi gör för att stärka patientens position i samhället.

Patienterna är såklart vår allra viktigaste intressent. Att förstå patientens behov, och förstå hur vi kan möta dessa behov, är centralt för de olika samverkansprojekt som vi driver. Det är viktigt med total öppenhet kring denna samverkan eftersom vi inte får riskera trovärdigheten för vare sig patientföreningar eller för Pfizer. Därför finns alla projekt som drivs i samverkan mellan industrin och patientföreningarna redovisade på Läkemedelsindustriföreningen LIF:s samverkansdatabas. Samarbetet mellan föreningarna och industrin styrs av ett väl genomarbetat etiskt regelsystem som du lättast tar till dig via ”Handboken”.

Låt mig ge ett litet axplock av de diskussioner som vi förde på mötet i Paris:

- European Patients Forum (EPF)

Nicola Bedlington, Executive Director EPF, beskrev de frågeställningar som står högst upp på EPF:s agenda. EPF representerar indirekt mer än 150 miljoner patienter genom de 42 europeiska patientföreingar som är EPF:s medlemmar. Baserat på EPF:s vison av ”High quality, patient centered, equitable health care in Europe” preseterade Nicola EPF:s arbete kring bland annat ”health literacy and a comprehensive Information-to-Patient strategy”, ”fighting health inequalites”, ”equal and timely access to diagnosis, treatment and support” och ”HTA – health technology assessments”. Inom dessa områden har vi i industrin och patienterna såklart mängder med gemensamma intressen och åsikter. 

- ”How do we do pain socially unacceptable?”

Det finns undersökningar som visar på att 1 av 5 människor lever med smärta. Väldigt många av dessa lever omedvetandes om att det kan finnas god hjälp att få. Men då behöver vi öka medvetandet om smärta i samhället, samt ge patienter en riktig diagnos och sedan relevant behandling och stöd. Här finns enormt mycket för patientföreningar och industri att göra i god samverkan!

- Nya läkemedel på väg ut på marknaden

Vi tittade in i våra olika affärsenheters ”pipelines”. Vilka nya läkemedel har vi på gång, och vilka nya behandlingsmöjligheter och hjälp till behövande människor ger dessa produkter upphov till? En möjlighet för er att få en uppfattning av vad som är på gång är att titta på clinicaltrials.gov. Här redovisas alla pågående kliniska prövningar. Ytterligare ett bra exempel tycker jag på hur industrin idag blivit mycket bättre på att öppet och transparent redovisa sin verksamhet.

- Patienters olika situationer, möjligheter och behov runt om i världen

Som jag delvis berörde i mitt inlägg ”CSR – en intergrerad del av affären” i måndags (29 mars) så är såklart patientens situation enormt varierande beroende på vilket land och marknad som vi tittar på. Vi har inte bara helt olik finasiell styrka, utan olika sjukdomsmönster och olika väl fungerande (eller helt icke-fungerande) hälso- och sjukvårdssystem. Pfizers roll, och vår samverkan med patientorganisationer påverkas självklart av vilka behov som patienten har på den speciella marknaden.
- Exempel på ”best practices” (dvs goda exempel) vad gäller samarbetsprojekt mellan Pfizer och patientföreningar från olika delar av världen. Vi fick möjligheten att studera en mängd olika posters, exempelvis:

—- ”Helping Families Identify and Cope with Demetia” (Belgien)

—- ”Canadian Metastatic Breat Cancer Awareness Day” (Kanada)

—- ”The KOALA Project: Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Rehabilitation at Municipal Healthcare Centres and Hospitals” (Danmark)

—- ”The Healthiest Nation in the World 2015 Campaign” (Finland)

—-”Yes But, No Butt – The Tobacco Free Standards Drama” (Irland)

—- ”A Medical Textbook Written from Patients’ Perspective” (Japan)

—- ”Advocating Sound Smoking-Cessation Treatment Reimbursement Policies” (Norge)

—- ”World Kidney Day – Comedy for a Serious Cause” (Portugal)

Vårt svenska bidrag till posterutställningen var ”Pfizer Sweden and Web 2.0: The Environmental & Responsibility Blog”, dvs en presentation av hur vi arbetar med intressentdialogen via denna blogg, men också en fortsatt utveckling kring användning av de sociala medierna (”Web 2.0″).


Extra kul var det att kunna diskutera användningen av sociala medier, och hur dessa kan hjälpa exempelvis patientföreningar med att nå ut i samhället för att skapa ökad medvetenhet, med exempel från vårt projekt Dizza Tobak. Dizza Tobak drivs av SAMBA i samarbete med A Non Smoking Generation, och i dagarna har en mängd spännande videofilmer och andra typer av bidrag laddats upp på dizzatobak.se av skolungdomar runt om i Sverige. Och just idag, första april, inleds omröstningen. Gå in, titta på alla underbara bidrag, och lägg din röst på dina favoriter. Skolklasserna tävlar om priser värda totalt 100 000 SEK. Vilken skolklass har gjort ”världens bästa anti-tobakskampanj”?

CSR – en integrerad del av affären

Jag samtalade med studenter från Linköpings Universitet i förra veckan. En av de frågor vi hade längst diskussioner kring var hur man säkerställer att CSR-arbetet integreras fullt ut i bolagets, eller organisationens, affärsmodell och affärsstrategier. För att förklara mitt perspektiv på hur Pfizers struktur ser ut, och hur Pfizer kan jobba med sitt motto ”working for a healthier world” runt om i hela världen – med de enorma skillnader som finns i levnadsstandard, använde jag denna bild:

I pyramidens bas finns de många, många miljoner fattiga människor i utvecklingsländerna som lever under extremt knappa förhållanden. Här finns inte möjligheter att på kort sikt skapa en fungerande läkemedelsmarknad, utan vi och andra aktörer måste genom olika typer av ”filantropiska initiativ” försöka medverka till att bygga upp en hälso- och sjukvårdsinfrastruktur. Det är här i pyramidens bas som alla våra initiativ inom ”Pfizer Investments in Health” återfinns.

Våra program inkluderar såväl utbildningsinsatser, exempelvis i initiativet Infectious Diseases Institute där vi utbildar sjukvårdspersonal, som läkemedelsdonationsprogram, exempelvis International Trachoma Inititiatve där vi genom att ställa medicin till förfogande avser att eliminera sjukdomen trakom.

Vår Global Access Strategy syftar till att finna nya affärsmodeller för att ge tillgång till läkemedel och övrig sjukvård på marknader med ”svag betalningsmöjlighet”, människor som lever på mindre än 3000 US dollars per år. Ett i mitt tycke mycket intressant samarbete är det vi har med Grameen Health, en ”systerorganisation” till Grameen Bank som de flesta känner igen som vinnare av Nobels fredspris 2006 tillsammans med sin grundare Muhammad Yunus. Samarbetet syftar till att, exempelvis genom mikrofinanslån, finna hållbara modeller för hälso- och sjukvård i utvecklingsländerna.

Näst steg på utvecklingstrappan och i pyramiden ovan är länder som man skulle kunna kalla ”emerging markets”. Flera av dessa länder har en fungerande hälso- och sjukvårds infrastruktur och ligger någonstans mitt emellan utvecklingsländerna och de ”etaberade industriländerna” i Nordamerika, EU och så vidare. På dessa marknader spelar så kallad ”generika” en stor roll, produkter som förlorat sitt patent och där en mycket skarp priskonkurrens leder till låga priser för dessa mediciner. Pfizer expanderar kraftigt inom detta marknadssegment via sin enhet ”Established Products”:

”Pfizer’s Established Products Business Unit (EPBU) was created in 2008 to provide underserved patients with affordable medicines characterized by Pfizer’s reputation for quality, safety, and innovation.”

Behoven av fungerande sjukvård för dessa delar av pyramiden, och de insatser som Pfizer gör för att möta dessa behov, har beskrivits på följande sätt av Jeff Kindler, Pfizers koncernchef, i en debatt kallad ”The Great Debate”.

”We’re doing more to help people who cannot afford our medicines. Seventy percent of the world lives on less than $3,000 a year, according to the World Bank. That’s four billion people. In the past, we’ve reached them through philanthropy. Pfizer has given away 87 million treatments …. to treat the infections that cause blindness in poor countries, for example. This has helped eliminate trachoma, the leading cause of preventable blindness, in many places.
But philanthropy alone isn’t enough anymore. So we’ve also started a new business to expand access to generic medicines. We’ve started another that aims to create a marketplace that’s not dependent on charity, and that will provide people living in the developing world with affordable medicines in a socially responsible and sustainable way.”

I det segment jag kallar Branded Pharmaceuticals i figuren ovan återfinns ”mogna läkemedelsmarknader” som USA, EU och andra delar av den utvecklade världen. Här finns resurser som möjliggör att branschen kan ta betalt för det värde som innovativa läkemedel skapar i samhället, och skapa en vinst som kan återinvesteras i forskning och utveckling av nya innovativa läkemedel.

Toppen av den pyramid som jag redovisade ovan utgör nästa utvecklingssteg – fokus på ”wellness and prevention”. För att än en gång använda Jeff Kindlers debattinlägg – ”Det är dags att gå ifrån att bara hjälpa folk att bli bättre när de blivit sjuka. Borde vi inte hjälpa dem att hålla sig friska från början?”

”We’ve made a series of commitments to ourselves and to the people we serve. For example, we have committed to advancing wellness, prevention, treatments and cures, because health is one of the most important investments a society can make. It’s time to move beyond simply helping people get better after they get sick. Shouldn’t we help them keep from getting sick in the first place?”

Detta skulle såklart innebära för vår affär att man tittar på ett tjänsteutbud som komplement till vår produktprotfölj. Denna förändring av ett företags erbjudande till kund och marknad har setts inom många andra branscher där tjänster, ofta med ett ”högt förädlingsvärde” i jämförelse med ”enkla produktionsprocesser”, ersatt produktion. Denna förvandling från produkterbjudanden till tjänsteerbjudanden påverkar såklart ofta bolagets ”carbon footprint” positivt.

Vi har inte sett mycket av denna förvandling inom läkemedelsindustrin än, men jag tror att den kommer. En stor utmaning är förstås att hitta marknadsmodeller som fungerar. Hur ska vi som industri ta betalt för olika former av preventiva insatser? Vilken betalningsvilja finns egentligen i samhället för insatser som syftar till att folk inte skall bli sjuka? Och vilka kompetenser behöver vi förstärka med, och vilka strategiska allianser behöver vi skapa, för att kunna agera på en sådan marknad? Kanske är det dags för oss att antingen i egen regi eller i samarbete med andra aktörer öppna gym och dylika motionsinrättningar, kanske med hälsokostaffärer och apotek inbyggda i gymmet. Man kan ju med motion och rätt kosthållning förebygga ett stort antal sjukdomar…

Tobaksprevention är ett område därdet skulle vara intressant att fundera över hur marknadsmodellen för preventionstjänster skulle kunna se ut. Vilka typer av utbildningsinsatser och kampanjer skulle vi eller andra aktörer kunna bedriva, och faktiskt också få rimlig ersättning för? Och hur ska en betalningsmodell se ut? De initiativ som vi driver idag inom området är av ren ”filantropisk natur”. Vi kör bland annat som ni säkert vet projektet Dizza Tobak, i samarbete med SAMBA och A Non Smoking Generation. I år så tävlar landets skolungdomar i att utveckla världens bästa anti-tobakskampanj. De tävlar om priser på totalt 100 000 SEK. Deras förslag laddas för närvarande upp på Dizza Tobaks hemsida. Ni kan se alla bidrag från och med 1 april, och rösta på de ni tycker är bäst. Kanske är det någon av de kampanjerna som på allvar kommer att hjälpa ungdomar att säga ”nej till tobaken”. Och egentligen vore det då ganska rimligt att samhället hittar en ersättningmodell för att på något sätt ersätta de kreativa och innovativa ungdomar som tog fram kampanjen och spred den bland landets ungdomar genom nätets sociala medier, och som kanske till och med tar tillfället i akt och startar ett nytt företag byggt på idén - eller hur?

Earth Hour 2010 – igår släcktes världens lampor

Igår, mellan 20.30 och 21.30 lokal tid världen över, deltog mer än 1 miljard människor i Earth Hour, den största miljömanifestationen någonsin. På Värdsnaturfondens (WWF) globala Earth Hour-hemsida finns massvis med spektakulära bilder och videofilmer som visar männsikors, städers, och olika organisationers deltagande i denna kraftfulla uppmaning till världens ledare om att ta klimathotet på största allvar!

Det ska bli kul och spännande att under de kommande dagarna ta del av hur vänner, bekanta och andra manifesterade sitt deltagande i kampen mot den globala uppvärmningen. Själv gav jag tillsammans med Maria Ehrman och Björn Rundqvist en konsert i den nedsläckta Mattiasgården i Vallentuna tillsammans med en rad middagsgäster. Som vanligt är det lite svårt att snyggt dokumentera Earth Hour-upplevelser, man vill ju inte gärna använda blixt på kameran, då förstörs ju den mysiga stämningen… Det medför dock att bilderna ofta år en viss rörelseoskärpa, samt att det skarpa ljuset från nödutgångsskyltarna syns enormt tydligt på fotografiet…

Jag, Björn och Maria spelar

Jag, Björn och Maria spelar

Middagsgästerna äter god mat i stearinsljusens sken…

Mysig middagsstämning

Mysig middagsstämning

Inte bara god man, utan också god samt kravmärkt dryck – precis som det ska vara på Earth Hour!

Kravmärkt dryck

Kravmärkt dryck

Stort tack till Värdsnaturfonden för att de anordnar denna klimatmanifestation. Det känns inte bara stort att delta i något som engagerar mer än 1 miljard människor på planeten, utan det gav oss också tillfälle att njuta av en mysig och god middag!

Earth Hour 2010 – imorgon släcker vi lamporna

Imorgon, klockan 20.30 till 21.30 lokal tid, deltar över en miljard människor i den största miljömanifestationen någonsin – Världsnaturfondens (WWF) Earth Hour. Städer, fastigheter och bostäder släcker fasadbelysningar och lampor för att tydligt sända ett budskap till världens ledare, såväl politiska som andra, att vi är många som tar klimathotet på största allvar.

Som jag skrev redan igår här på bloggen så ser vi på Pfizer klimatförändringarna som det största miljöhotet, ett hot med en kraft stor nog för att negativt påverka hälsan hos miljontals människor världen över. Detta betyder såklart för oss, i linje med vårt motto ”working together for a healthier world”, att vi måste göra det vi kan för att minska utsläppen av växthusgaser och minska effekterna av klimatförändringarna. Jag har tidigare under denna vecka, dels i måndags och dels igår, presenterat Pfizers globala klimatmål och klimatarbete och tänkte idag berätta om delar av det klimatarbete som vi gör här i Sverige.

Vår fabrik i Strängnäs har drivit ett systematiskt miljöarbete länge. Fabriken blev EMAS-godkänd redan 1996 och har idag såväl ISO 14001- som OHSAS 18001-certifikat. Energi- och klimatfrågan har såklart varit av stor betydelse i arbetet under lång tid. Det är därför enormt tillfredställande att vi under 2009 lyckades eliminera stora delar av fossil-bränsle-användningen, genom att gå över till ånga genererad med recirkulerat trä. Detta minskade utsläppen av fossilt CO2-utsläpp med nära 80%!

Pfizer Strängnäs - Going Green

Pfizer Strängnäs - Going Green

En minskning med 80% av CO2-utsläppen är mer än vad vi lyckats med i vårt kontor i Silverdal i Sollentuna. Och då har vårt kontor ändock vunnit utmärkelsen ”EU GreenBuilding Award 2008” som ett av Europas energieffektivaste fastigheter… Vi ligger någonstans kring halva energikonsumtionen per ytenhet mot ett ”normalkontor” – det är förvisso inte heller fy skam!

Vi har också sedan ett par år tillbaka i tiden samarbetat med WWF i syfte att minska klimatpåverkan från våra tjänste- och förmånsbilar. Vi försöker via olika stimulansformer styra mot miljöklassade bilar, och då främst biogasbilar. Vi hoppas på ett fortsatt framgångsrikt samarbetre med WWF – och Earth Hour imorgon är såklart en viktig pusselbit i den samverkan!

Imorgon släcker vi lamporna och gör gemensam sak med över en miljard människor – det känns stort!

Earth Hour 2010 – 2 dagar kvar

Nu är det bara två dagar kvar till Earth Hour. På lördag den 27 mars, mellan 20.30 och 21.30 lokal tid, släcker inte bara vi här på Pfizer fasadbelysningen och lyset i huset utan över en miljard människor världen över, och hundratusentals bolag och organisationer skulle jag tro, deltar i WWF:s (Världsnaturfonden) stora klimatmanifestation.

Jag har tidigare i veckan presenterat delar av vårt klimatarbete (se måndagens inlägg), vad olika städer bidrar med i klimatkampen (se tisdagens inlägg), vad andra industrigrenar gör (se onsdagens inlägg) samt vad forskarna säger i frågan (se tisdagens och onsdagens inlägg). Idag tänkte jag fördjupa diskussionen något kring skälen till att Pfizer engagerat sig så pass stark i klimat- och energifrågan. Det finns en rad olika förklaringar:

1. Pfizers uppdrag är att bidra till en god hälsa och till god livskvalitet: ”Working together for a healthier world”. Den globala uppvärmningen är ett mycket stort hot mot miljontals människors hälsa. Nat Ricciardi, Pfizers högsta produktionschef beskriver det på följande sätt:

”Climate change is the world’s greatest global environmental challenge and has the potential to adversely impact the health of millions of people. Human health impacts includes
- Illness from more heat waves
- Unsanitary conditions due to increased coastal flooding
- Vector-borne diseases with longer transmission seasons
- Change in geographical distribution of diseases”

Utöver dessa direkta konsekvenser av klimatförändringen så är det stor risk att tillgången på rent vatten ytterligare minskas i de delar av världen som redan idag upplever stor vattenbrist. Det kommer såklart ha enormt stora negativa effekter på folkhälsan. Vår möjlighet att bidra till god hälsa med våra innovativa mediciner riskerar att försvinna om stora delar av jordens befolkning inte kan få tag på rent vatten…

2. Vi anser att det är ställt utom allt tvivel att förbränning av fossila bränslen är den huvudsakliga orsaken till klimatförändringen.

3. Att minska utsläppen av växthusgaser, framförallt drivet av en minskad energianvändning med allt energieffektivare processer, spar pengar åt bolaget.

4. Ska vi få trovärdighet i vårt övriga arbete med ansvarsfullt företagande, miljöfrågor och socialt ansvarstagande måste vi också visa hur vi bidrar positivt i kampen mot den globala uppvärmningen. Om vi vill ta en position som en positiv kraft i samhället är det en självklarhet att vi skall hjälpa till att möta en av samhällets absolut största utmaningar – den globala uppvärmningen.

Som jag har visat tidigare har vi på global nivå minskat utsläppen ordentligt under 2000-talet (nästan 20% i absoluta siffror mellan 2000 och 2007, eller 43% satt i relation till försäljningen) och har som mål att minska utsläppen av växthusgaser med ytterligare 20% i absoluta tal till 2012.

Pfizers klimatarbete 2000 - 2007

Pfizers klimatarbete 2000 - 2007

Vill du läsa mer om vårt globala klimatarbete så finns det information på vår globala hemsida. Imorgon tänkte jag här på bloggen ge exempel på hur den svenska delen av Pfizer, vårt marknadsbolag i Sollentuna och vår fabrik i Strängnäs, bidrar till de globala miljömålen i Pfizer. Vi hörs imorgon igen – och på lördag så släcker vi lyset!