Det hållbara hörnet

Som jag skrev redan igår här på bloggen när jag sammanfattade mina reflektioner efter torsdagens (och fredagens) olika seminarier i Almedalen så tyckte jag att Stina Billingers (ansvarar för frågor kring Samhällsansvar på SPP) diskussion kring ”Det hållbara hörnet” var mycket intressant och att bilden synnerligen väl visualiserar visionen och arbetet med hållbar utveckling.

Human Development Index och ekologiskt fotavtryck

Human Development Index och ekologiskt fotavtryck

Ju mer jag har funderat över ”det hållbara hörnet” så har jag insett att det är den bilden och den infallsvinkeln jag har saknat i mina försök att beskriva och visualisera Pfizers arbete med hållbar utveckling. När jag har beskrivit vårt arbete vad gäller socialt ansvarstagande har jag bland annat exemplifierat det med ”Walderik-Mattson-pyramiden”.

Pyramiden beskriver allt ifrån de CSR-insatser vi gör i 3:e världen, exempelvis stora donationer av läkemedel samt att på andra sätt öka tillgängligheten på läkemedel och en fungerande sjukvård, via ett ökat inslag av billiga läkemedel (så kallade generika) i vårt produktprotfölj till våra patenterade (”branded”) läkemedel i den utvecklade världen samt till arbetet med att förebygga ohälsa genom hälsopromotion och preventiva insatser. Allt detta är ju insatser som syftar till att flytta länderna längs med ”y-axeln” via ett högre UN Human Development Index mot ”det hållbara hörnet”.

På samma sätt är det så att vårt arbete med Pfizers Environmental Sustainability Program bidrar till att flytta länder längs med ”x-axeln” mot ”det hållbara hörnet” genom ett minskat ekologiskt fotavtryck. Två av våra tre grundpelare i vårt Environmental Sustainability Program passar utmärkt in på ”x-axeln”:

- Energy and Climate Change

- Product Stewardship

Den tredje pelaren ”Access to Water” hör egentligen bättre hemma på ”y-axeln” eftersom tillgång på rent vatten är en grundförutsättning för att ett samhälle skall fungera.

Tack Stina för att du med din beskrivning av ”det hållbara hörnet” har hjälpt mig att bättre beskriva Pfizers CSR- och miljöarbete och den vision som vi båda och våra företag delar!

Nu närmar vi oss slutet av Almedalsveckan

Idag är det fredag och ännu en dag med sol, värme och mängder med seminarier i Almedalen. Gårdagen, den 8:e juli, bjöd även den på ett fullspäckat schema. För min del inleddes dagen med Stockholms Läns Landstings (SLL) seminarium som bar den kaxiga titeln ”Brott mot mänskliga rättigheter – en bra affär för leverantörer till offentlig sektor?”.

SLL:s miljöchef Anna Linusson inledde med att presentera uppförandekoden som innehåller de krav på miljömässigt- och socialt ansvarstagande som landstingen och regionerna i Sverige ställer i den offentliga upphandlingen. Jag har tidigare här på bloggen kommenterat i generella positiva ordalag att tuffa krav ställs i upphandlingen under förutsättning att de är rimliga, rättvisa, i enlighet med Lagen om Offentlig Upphandling samt att de följs upp. Och just uppföljningen var huvudfokus på detta seminarium.

Anna Lipkin

Anna Lipkin

Anna Lipin, projektledare på SLL, presenterade hur SLL jobbar med att följa upp de krav som ställs. Detta finns bland annat beskrivet på SLL:s hemsida. Det är enormt viktigt att denna del av processen fungerar väl. Utan uppföljning finns det en stor risk att ”mindre seriösa aktörer” i en bransch kan försöka vinna fördelar genom att ljuga i upphandlingen. Det är också viktigt att man är klar över vad kraven verkligen säger och hur landstingen och regionerna förväntas agera om avvikelser upptäcks vid en inspektion. Att det finns avvikelser är ur mitt perspektiv helt självklart – ingen är någonsin helt perfekt. Jag ser fram emot en fortsatt diskussion med Anna Lipkin och hennes medarbetare kring detta. Räcker det med en avvikelse för att ett kontrakt skall sägas upp? Hur bedömar man allvarlighetsgraden på avvikelserna. Eftersom dessa krav ställs som så kallade ”särskilda kontraktsvillkor” så har landstinget rätt att säga upp hela kontraktet om de upptäcker en avvikelse. Och de kommer att hitta avvikelser när de tittar – det är jag helt övertygad om… Vi upptäcker ju själva hela tiden olika avvikelser och förbättringsområden när vi gör våra egna revisioner hos våra leverantörer och underleverantörer (för en inblick i Pfizers arbete med leverantörer och tredje- parts tillverkare se denna länk).

Thomas Wedegren från SLL:s upphandlingsavdelning fortsatte diskussionen kring uppföljning och var också mycket ärlig i sin beskrivning av de svårigheter och utmaningar som finns.

Thomas Wedegren

Thomas Wedegren

Det glädjer mig att alla vi inblandade aktörer ser det positiva i att krav ställs, att vi är ense om att de skall premiera ”the good guys”, och att vi måste jobba vidare för att säkerställa att kraven och dess uppföljning fungerar som det är tänkt. En första bra samanställning av alla olika perspektiv man kan ställa på detta kommer i samband med att remissen från Miljöstyrningsrådet (MSR) kring krav och kriterier på miljö- och socialt ansvarstagande vid läkemedelsupphandlingar besvaras i augusti.

Gustav Andersson

Gustav Andersson

Avslutade detta seminarium gjorde miljölandstingsrådet Gustav Andersson (c). Gustav visar ett mycket starkt engagemang och han lyfte fram landstingens och regionernas stora ansvar men också stora möjlighet att positivt påverka och förändra genom sina upphandlingar. Som exempel på situationer som måste förändras presenterade han situationen som Cecilia de Pedro och Joakim Larsson och medarbetare har påvisat i Hyderabad i Indien. Vi kan inte vara mer överens!

Stina Billinger

Stina Billinger

Jag lyssnade sedan på Stina Billinger från SPP på seminariet ”Avkastning till vilket pris som helst?”. Stina gav en mycket bra presentation där hon tydligt beskrev de dilemman SPP och andra aktörer på pensionsmarkanden ställs inför när de investerar pengar. Det beskrivs på deras hemsida via denna länk med bland annat dessa ord:

”SPP ska skapa värde – men inte till vilket pris som helst. Pension är en långsiktig fråga och då måste också vår syn på samhället och miljön präglas av en strävan efter långsiktig hållbarhet”

Ett av de dilemman som diskuterades rörde oljesand i Alberta, Kanada. Skall man inte vara delaktig i det måste man lämna oljeindustrin helt och hållet. Alla oljebolagen har intressen i oljesanden i Alberta. Men kanske kan man skapa mer miljövärde om man är kvar i de bolag som agerar ”best-in-class” och därigenom påverkar hela branschen i rätt riktning. Det finns inget självklart svar på det dilemmat…

Jag tyckte om hur Stina beskrev visionen att SPP:s investeringar skall ”förflytta alla världens länder in i det hållbara hörnet”.

Det hållbara hörnet

Det hållbara hörnet

På ”x-axeln” visas FN:s Human Development Index och ”y-axeln” visar ekologiskt fotavtryck. Varje färgad punkt representerar ett land. En enorm uppgift vi står inför att få alla in i det hållbara hörnet…

Efter Stina äntrade 4 politiker scenen för att under Peter Wensters, SKL, ledning diskutera ”Framtidens hållbara mat – politikernas ansvar”. Medverkande politiker var Peter Eriksson (mp), Eskil Erlandsson (c), Anders Ygeman (s) och Sofia Arkelsten (m).

Panelen diskuterar mat

Panelen diskuterar mat

Spännande och av och till livlig debatt om kvaliteten på mat inom skola, hemtjänst och vårdboenden. Att de omkring 3 miljoner måltider som dagligen serveras inom skola, vård och omsorg skall vara välsmakande, klmatsmarta, gärna närproducerade och tillagade nära kund var alla överens om. Men visst fanns det skillnader i vad de menade med orden och hur man skulle nå fram till en ideal situation. Att maten måste få kosta pengar, och att man inte alltid ska prioritera kostnad framför kvalitet fanns det koncensus omkring. För det är ju som Anders sa:

”Det finns ingen gratis ost – förutom i råttfällan…”

Efter lunch var det än en gång dags för SLL att hålla i ett miljö- och upphandlingsseminarium: ”Blod, svett, tårar och en grön ambulans – vad händer när man ställer miljökrav ingen kan uppnå?”.

Världens första gröna ambulans

Världens första gröna ambulans

Under moderator Mattias Goldmanss ledning diskuterade Johan Böhlin (projektledare SLL), Anna Linusson (miljöchef SLL) och Christer Jakobsson från AISAB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, den upphandling av en ”grön ambulans”, dvs med förnybart bränsle och så kallat ”kemikaliesanerad” som SLL har gjort. I första vändan kunde ingen leverera men efter en långt och framgångsrikt samarbete med leverantören EuroLans AB finns idag en Mercedes-ambulans som går på biogas och där PVC är borta som materialval och det lim som nyttjas är lösningsmedelsfritt och utan isocyanater. Spännande och kul projekt!

Diskussion om ambulansen

Diskussion om ambulansen

Gustav Andersson, miljölkandstingsrådet i Stockholm, avslutade även detta seminarium med att ge sina perspektiv på SLL:s miljö- och upphandlingsarbete. Han  sa att han med rätta kände sig stolt, men att det självklart alltid kan bli en diskussion kring hur stora extra kostnader en offentlig aktör skall ta för att driva ”spjutspetsprojekt”. För i detta fall är det ju som moderator Mattias Goldmann sa, att här betyder inte BAT Best Available Technology utan Beyond Available Technology…

Jag deltog sedan på Pfizers eget seminarium kring investeringsklimatet för Life Science-sektorn här i Sverige. Den globala konkurrensen om företagens investeringar hårdnar och life science-industrin är en av de sektorer som investerar mest. Men var kommer det att ske? Många länder tar särskilda initiativ för att attrahera investeringar i kunskapsintensiva branscher, inte minst inom life science. Seminariet inleddes med att Pfizers VD Nikolaj Sörensen beskrev denna bakgrund.

Investeringar i Sverige eller ej?

Investeringar i Sverige eller ej?

Därefter vidtog en debatt med bland andra Johan Brun (Pfizers medicinske chef), Peter Bramberg från Invest Sweden och de två politikerna Peter Honeth (representerande regeringen) och Mikael Damberg (representerande oppositionen).

Panelen diskuterar åtgärder

Panelen diskuterar åtgärder

Det fanns glädjande nog koncensus kring värdet av Life Science-industrin, men industrins representanter uppvisade oro för att politikerna inte har ”the sense of urgency” som behövs. De finns risker för att de framtida investeringarna söker sig till andra länder. Det fanns en klar önskan att även Sverige, liksom våra konkurrentländer, skall ta fram en Life Science-strategi, dvs en affärsplan för Life Sceince-sektorn. Vi håller tummarna!

Efter Mona Sahlins tal i Almedalen deltog jag och många andra på MiljöAktuellts mingel och politikerutfrågning. Ett kul och intressant upplägg på utfrågningen där bland andra Sofia Arkelsten (m), Anders Ygeman (s) och Maria Wetterstrand (mp) fick korta snabba frågor (med ”ja” eller ”nej-svar”) från Naturskyddsföreningen, Greenpeace, WWF och Näringslivets Miljöchefer.

Miljömingel

Miljömingel

Nej, nu skall jag iväg på ett nytt seminarium, men sen är det snart slut för min del i Almedalen i år. Stort tack du som orkat med att läsa mina personliga reflektioner, jag hoppas att du har känt det som om du varit här!

Onsdagen den 7 juli i Almedalen

Vad är det tror ni som drar så här stor publik till Stora Torget i Visby?

Storpublik på Stora Torget

Storpublik på Stora Torget

Är det en politker, eller någon känd företrädare för ett företag eller en organisation, eller vad kan det vara?

Självklart är det en semifinal i fotbolls-VM….

Tyskland - Spanien på storbilds-TV

Tyskland - Spanien på storbilds-TV

Och jag får ärligt medge att även om jag hållit på Spanien under många år så är det Tyskland jag har tagit till mitt hjärta under årets VM i Sydafrika. Vilka underbara spelare – Özil, Khedira, Podolski och Mueller. Och vilket fantastiskt integrationsprojekt! Spelare med många olika ursprung och uppväxter spelar en sådan fantastisk fotboll tillsammans. Men ikväll förlorade mina nya favoriter mot mina gamla favoriter. Bara att önska Spanien lycka till mot Holland i finalen!

Men vad har då hänt i övrigt i Almedalen idag. Om jag går baklänges från fotbollen så höll Maud Olofsson sitt tal och innan dess var jag på Dizza Tobak-seminariet. Moderator var Anders Lönegård från SAMBA, projektledare för Dizza Tobak, och i panelen satt Åsa Lundquist från Statens Folkhälsoinstitut, Pärnilla Ziegher från Cancerfonden, den förre narkotikautredaren Björn Fries samt Fredrik Söderhielm från A Non Smoking Generation.

Dizza Tobak-panelen

Dizza Tobak-panelen

Seminariet bjöd på en bra diskussion där man väl belyste såväl rökningens som snusets problem och skadeverkningar. Panelen påtalade också det faktum att tobaken interakterar, ”lever i symbios”, med andra typer av droger. Och detta bekräftar min uppfattning att det sannolikt är så att tobaken ofta fungerar som en inkörsport till andra droger (vilket även var den uppfattning som politikerna hade på gårdagens tobaksseminarium anordnat av yrkesföreningarna mot tobak, se gårdagens inlägg).

I diskussionen kom även fram att det är enormt viktigt att se till att föräldrar sluta röka om vi skall kunna få barnen att låta bli tobaken – ”rökande föräldrar ger rökande barn”. Detta visar som vanligt vikten av såväl avvänjning som prevention. De miljöer som barnens vistas i måste bli tobaksfria. När får vi politiker och andra opinionsbildare att på allvar kämpa för en tobaksfri skoltid?

Panelen avslutade diskussionen med att ge sina förslag på de viktigaste åtgärderna för att få ungdomar att avstå tobaken:

- högre pris

- minskad tillgänglighet (såväl färre försäljningsställen som krav på så kallad dold försäljning, dvs ingen exponering av tobaksprodukterna i affärerna)

- varningsbilder på paketen

- mobilisera ungdomarna själva, exempelvis genom användade av sociala medier.

Förslaget kring användning av sociala medier hade kunna exemplifierats utmärkt av några av Dizza Tobak-tävlingens bidrag. Tyvärr svek oss tekniken fullständigt så bidragen kunde inte förevisas, utan alla får istället själva titta på dem via dizzatobak.se/bidrag.

Före Dizza Tobak hade jag suttit i panelen på CSR Swedens seminarium ”CSR – framtidens utmaningar och lösningar”. I en diskussion ledd av Olle Wästberg var vi representanter från näringslivet (utöver mig också Jolanda von Rooijen från IBM, Lars Lööw från Samhall,  Alarik von Hofsten från Telge och Stina Billinger från SPP) som diskuterade med riksdagsledamöter (Mikael Damberg (s), Hillevi Engström (m), Kent Persson (v), Liselott Hagberg (fp) och Roger Tiefensee (c)). En bra diskussion om bland annat

- samverkan mellan företag och det offentliga (kanske av typen Public Private Partnerships) exempelvis kring förebyggande av ohälsa,

- pensionfonder,

- skolundervisning,

- donationer.

Moderator och företagsfolk

Moderator och företagsfolk

Glädjande är att se att det råder en stor samsyn kring värdet av samverkan, och värdet av näringslivets samhällsansvar. Jag tycker också att vi fick bra förståelse och medhåll kring vikten av att man även kan och får tjäna pengar på CSR-arbete. Går det av visa att det går att kombinera ”att göra gott” med ”att tjäna pengar” så kommer CSR-arbetet dels att vara mer uthålligt samt snabbare skapa rejäla förändringar. Jag ser fram emot fortsatta diskussioner med företrädare för politiken och det offentliga kring hur vi fullt ut kan finna marknadsmodeller kring hälsopromotion och prevention. Läs mer om mina funderingar kring detta på denna länk.

Panelens politiker

Panelens politiker

Och då var det bara förmiddagens seminarium kvar att redovisa, nämligen SIS seminarium om ISO 26000: ”ISO 26000 sätter en ny standard för socialt ansvarstagande – Är världen redo?”.

Anna Linusson, från Stockholms Läns Landsting, har varit ordförande i den tekniska kommittén för standarden och hon inledde seminariet med att presentera standarden.

Anna Linusson

Anna Linusson

En intressant detalj tycker jag var att Anna påtalade att man ännu inte bestämt hur termen ”social responsibility” skall översättas. Skall det på svenska heta ”socialt ansvarstagande” eller ska man säga ”samhällsansvar”. Personligen tycker jag  bättre om termen ”samhällsansvar” eftersom standarden inte bara tar upp det rent sociala ansvaret utan också exempelvis miljö och rättvisa arbetsmetoder.

Efter Annas inledning beskrev Olle Blidholm från IKEA:s koncernstab för hållbarhetsfrågor hur IKEA jobbar med samhällsansvar.

Olle Blidholm

Olle Blidholm

Olle exemplifierade arbetet med IWAY (IKEA:s code-of-conduct) och IKEA Social Initiative. Imponerande arbete, de är duktiga! Ett område där vi är många företag som har att lära av IKEA är inpspektioner och uppföljningar av leverantörerna. IKEA genomför upp emot 1500 inspektioner – enormt omfattande och imponerande arbete.

ISO 26000-seminariet avslutades med att en panel bestående av Reino Fridh från Sensus, Daniel Steinholtz från Allies, Elisabeth Ekener Petersen från WSP och Kristina Sandberg från SIS samtalade med moderatorn Pelle Thörnberg.

ISO 26000-panelen

ISO 26000-panelen

De olika panelmedlemmarna gav exempel på avsnitt i standarden som de anser extra intressanta och viktiga. Daniel som är min stora CSR-idol här i Sverige lyfte upp intressentdialogen. Standarden säger att man ska ”respektera, beakta och bemöta sina intressenter”. Daniel påpekade vikten av att prioritera var man väljer att agera, det finns vissa som man bara behöver kommentera och vissa kan man kanske till och med ignorera. Således fick vi lära oss den nya förkortningen IKA (Ignorera, Kommentera, Agera). Alltid lär man sig något nytt när man hör Daniel tala!

Nej, nu är jag trött och behöver sova. Massvis med nya seminarier väntar imorgon! God natt och sov gott!

Almedalen, tisdagen den 6 juli

Så går ytterligare en dag bland alla spännande seminarier och möten i Almedalen. Min dag inleddes med ett seminarium anordnat av Lärare mot Tobak samt en rad andra yrkesföreningar mot tobak: ”Tobak, hälsa, miljö och utbildning för hållbar utveckling”. Seminariet inleddes med en presentation av vår svenska ”tobaksguru”, Margareta Haglund.

Maggan Haglund

Maggan Haglund

Maggan höll ett engagerande och innehållsrikt föredrag där hon tydligt belyste att tobaken är vårt största folkhälsohot, samt att tobaken även är ett stort miljö- och hälsoproblem i odlings- och tillverkningsländerna. Men att det även bidrar enormt mycket till nedskräpningen här hemma lyftes också fram (och presenterades senare i mer detalj av Joakim Brodal från Håll Sverige Rent). Många av de siffror på tobakens enorma skada kände jag till sen tidigare via mitt arbete inom projektet Dizza Tobak (exempelvis att 18 människor dör varje dag i Sverige på grund av tobaken) men Maggan presenterade några nyheter för mig. Vad sägs exempelvis om att 200 människor beräknas dö i Sverige varje år på grund av passiv rökning…

Att åtgärder behöver vidtagas är så uppenbart, och att tobaksprevention är centralt råder det ingen tvekan om. Ungdomar ska inte börja röka eller snusa! Självklart behövs också stora insatser inom rökavvänjning och annan behandling men prevention är och förblir extremt viktigt. Därav vårt stora arbete med Dizza Tobak. För er som vill veta mer rekommederar jag er att närvara vis SAMBA:s Dizza Tobak-seminarium imorgon onsdag 1500 – 1700 i Krukmakarens Hus (Mellangatan 21).

Efter presentationerna som beskrev tobakens problem men också vilka olika lösningar som kan vidtagas ställde en politikerpanel upp för att svara på vad de anser skall göras och vad de faktiskt gör.

Politikerpanel pratar tobak

Politikerpanel pratar tobak

Politikerna var rörande överens om att

- Ja, rökningen måste minska

- Ja, snusningen måste minska

- Ja, det finns en koppling mellan tobak och andra droger

Alla påtalade vikten av tobaksprevention och att vi måste se till att inte ungdomar börja röka. Alla i panelen förutom Jan Andersson representerande Moderaterna ansåg också att man bör lagstifta om så kallad dold försäljning (dvs att inte produkterna får visas i butiken). Andra insatser som kom upp som möjliga förslag från olika politiker var skattehöjningar och krav på snusfria ungdomsmiljöer. Jag hade gärna sett en debatt kring snuset och de argument om att EU borde släppa på sitt snusförbud, men tyvärr gav inte tiden tillfälle till det. Ni vet sen tidigare om ni följt mig här på bloggen att jag anser att såväl cigarett- som snusanvändningen skall minska, och helst helt upphöra, så det är väl ganska naturligt att jag tycker att om nu Sverige skall vara ”Föregångslandet” så bör det vara inom något annat område än snusexport…

Tobaksseminariet tog slut och jag hastade vidare till Kronans Droghandels seminarium kring ”Grön Läkemedelsproduktion – är det dags?”.

Under ledning av Staffan Dopping diskuterade jag, Cecilia Marlow (VD Kronans Droghandel), Lina Gunnarsson (forskare från Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet) och Christina Åkerman (GD på Läkemedelsverket) både de problem som finns med läkemedel och miljö men specifikt vad som kan göras för att driva hela läkemedelssektorn i en grön riktning.

Cecilia, Lina, jag och Christina

Cecilia, Lina, jag och Christina

Ni som läser min blogg känner till såväl problemformuleringen samt de olika typer av åtgärder som kan vidtagas (exempelvis gröna incitament i förmånssystemet). Se exempelvis inlägget från 31 maj (och dess vidare länkar). Jag kan konstatera att vi i panelen är i stort sett överens om behovet av åtgärder, men vi lyckades ändå få debatten att tända till lite kring frågan hur snabbt förändringarna kan komma, och vilka insatser som behövs för att elda på hos politiker och andra myndigheter än Läkemedelsverket. Jättebra initiativ av Kronans Droghandel att anordna detta seminarium, för även om vi i panelen i stort sett är överens så behövs nog denna typ av opinionsbildning för att även allmänhet och politiker skall börja agera.

Glag och ense panel

Glag och ense panel

Nej, nu måste jag sluta bloggandet för idag. Jag skall springa bort till Kronans Droghandels mingel och fortsätta diskussionen, för att sedan lyssna på Jan Björklunds partiledartal och sedan….

titta på VM-semifinal förstås! Uruguay mot Holland – det kan bli spännande!

Måndag i Almedalen

Så har då Almedalsveckan satt igång på allvar. Som ni såg i mitt inlägg här på bloggen igår, så erbjuder veckan ett fullspäckat program…

Måndagen inleddes för min del med ett seminarium i Bil Swedens regi, ”Klimatalarmister och klimatskeptiker – vem har mest fel?”.

Panel redo att diskutera klimatfrågan

Panel redo att diskutera klimatfrågan

Upplägget på seminariet var ganska fyndigt. Man lät först klimatskeptikern Maggie Thauersköld, kvinnan bakom Sveriges mest lästa privata vetenskapsblogg ”The Climate Scam”, och Anders Hellberg, kampanjledare på Greenpeace, ge sina argument för klimatskepticism respektive klimatlarm och sedan fick en ”expertpanel” bestående av forskare bedöma deras argumentation. Forskarna var följande professorer: Markku Rummukainen, Bengt Kriström och Runar Brännlund. Man lät även politikerna, genom KD-politikern Lars Gustafsson, komma till tals kring vilka behov av underlag de egentligen har för att kunna fatta de relevanta och riktiga besluten i klimatfrågan. Som sagt var ett kul och spännande upplägg även om jag anser att Lars Gustafsson alltför tydligt lät sina egna klimatskeptiska (eller med hans ord ”klimatrealistiska”) åsikter lysa igenom… Ett par saker var de alla överens om: Ingen förstår egentligen varför tonläget blir så upphetsat? Varför är debattörerna på nätet så arga, och varför förekommer till och med dödshot? Klimatfrågan tar på något sätt nästan ”religiösa” dimensioner… Det fanns också en generell koncensus kring att det blir varmare och att halten koldioxid i atmosfären ökar. Och att det är rimligt att anta att åtmistone delar av uppvärmningen beror på den ökade koldioxidhalten. Men sedan går åsikterna isär… Vilka blir egentligen konsekvenserna och vilka åtgärder skall man eventuellt sätta in, om man nu skall sätta in några åtgärder alls. Maggie Thauersköld ville diskutera om inte resurserna kunde användas bättre i exempelvis fattigdomsbekämpning. Personligen undrar jag om vi verkligen kan, eller vill, göra en dylik prioritering – kanske är svaret att båda frågorna måste hanteras samtidigt.

Sen gick jag iväg på ett lunchmöte med Anders Lönegård, SAMBA, och Fredrik Söderhielm, A Non Smoking Generation, för att diskutera Dizza Tobak. Vi pratade såväl om onsdagens Dizza Tobak-seminarium i Krukmakarens Hus (Mellangatan 21) som om Dizza Tobak-projektets fortsättning. Läs mer på mitt inlägg från i fredags.

Anders, Fredrik och jag

Anders, Fredrik och jag

Sen begav jag mig till Miljöförbundet Jordens Vänners seminarium kallat Greenwash. Seminariet inleddes med att Karin Nilsson presenterade en rapport kring Greenwashing - ”falsk” användning av miljöargument i reklam.

Grönmålningsseminarium

Grönmålningsseminarium

Karin beskrev hur exempelvis bolag inom olje- och energiindustrin, bilindustrin, kemikalieindustrin och så vidare använder exempelvis

- färg och form,

- produkt- och förpackningsdesign,

- generella utryck utan evidens (exempelvis 100% naturlig – vad betyder det?)

- vetenskapsspråk och svårkontrollerade fakta

- egna/falska miljömärken

för att vilseleda konsumenterna. Självklart använde hon sig av exempel från BP och Vattenfall bland annat. Jag håller självklart med om att man måste slå ner på en vilseledande och felaktig användning av miljöargument. Men man måste se till att man inte driver det så långt att bolagens miljökommunikationen generellt försvinner. Jag anser att det finns en enorm kraft i en öppen och ärlig kommunikation kring miljö- och sociala frågor. När en miljöorganisation inte verkar se något som helst positivt i en reklam- och medvetandegörande kampanj av det slaget som Vattenfall drev inför Köpenhamsförhandlingarna under hösten 2009 så blir jag fundersam. Lyft istället fram miljökommunikation som ett viktigt verktyg för att skapa ett hållbart samhälle. Identifiera såväl goda exempel som dåliga exempel. Slå ner på det dåliga och hissa det goda. Det finns vill jag hävda något positiv i nästan alla olika kampanjer, till och med de som fällts av Konsumentverket och andra instanser…

Miljöförbunder Jordens Vänner delade sedan ut årets Greenwashpris till Andreas Carlgren för hans miljöargumentation kopplat till Förbifart Stockholm.

När jag sedan förflyttade mig till nästa seminarium, även det kring miljöfrågan, kunde jag inte låta bli att reflektera över det faktum att ett evenemang av Almedalstyp är såväl resursslukande som nedskräpande…

Skräpigt blir det...

Skräpigt blir det...

Lite humor är det förstås att läsa på ett av de slängda pappersarken att ”papper behövs i ett modernt samhälle”. Visst är det så, men inte ska det slängas på marken!

Papper behövs...

Papper behövs...

Peter Nygårds, från Swedbank och Sustainable Innovation, modererade seminariet ”Miljöpolitik efter finanskrisen – vilken roll spelar miljöfrågorna under nästa mandatperiod”. Debatten skedde mellan Sofia Arkelsten, miljöpolitisk talesperson för moderaterna, och Karin Åström från Naturskyddsföreningen.

Sofia, Karin och Peter

Sofia, Karin och Peter

Det blev egentligen inte mycket till debatt eftersom såväl debattörerna och moderatorn, samt publiken, var ganska överens om det mesta:

- Ja, i stort sett all politik är miljöpolitik i någon mening

- Ja, visst har finanskrisen försvårat och kanske försenat vissa insatser, men engagemanget och behoven finns fortfarande kvar

- Nja, Sverige är kanske till vissa delar ett föregångsland inom miljöområdet men nog skulle vi kunna göra mer

- Ja, miljöproblemen kan inte lösas enkom med lagreglering utan det behövs även marknadslösningar. Mer incitament och morötter. Lagstiftningsverktyget är ofta svårt, lite klumpigt och krångligt…

- Ja, miljöfrågan måste hanteras i samverkan, såväl globalt som här i Sverige, och innefatta alla olika intressenter.

- Ja, nästa ”big thing in green” efter klimatfrågan blir biologisk mångfald och ekosystemtjänster. I detta utgör såklart havs- och vattenfrågan en stor del. I diskussionen kring ekosystemtjänster refererades bland annat till Johan Rockström och ”Planetary Boundaries”.

En intressant kommentar från publiken var att miljöfrågans vikt sannolik kommer att växa än mer när även perspektivet människors hälsa på allvar lyfts in. När vi ser att miljöproblemen skapar ”mänsklig ohälsa” så blir åtgärderna än mer akuta!

För mig avslutades sedan kvällen med partilledartalet (idag Lars Ohly) i Almedalen bland massvis med andra människor. Det är gott om männsikor i Visby denna vecka…

Tal i Almedalen

Tal i Almedalen

Efter talet lyssnade jag på Stockholms Handelskammares och tidningen Resumés recension av talet. Till sin hjälp för detta hade Resumés chefredaktör Viggo Cavling en panel bestående av Jenny Lindahl Persson (VP), Hans Larsson (Dagens Arbete) och Heidi Avellan (Sydsvenskan).

Pratbaren

Pratbaren

Fullsmäckat dag – men oj vad kul och intressant. Och imorgon blir det ett tobaksseminarium på förmiddagen, ”Tobak, hälsa, miljö och utbildning för hållbar utveckling”, som anordnas av Lärare mot Tobak samt Yrkesföreningar mot Tobak (Furilden på Strand Hotel, Strandgatan 34, klockan 10.10 till 12.00), följt av seminariet ”Grön Läkemedelsproduktion – är det dags?” i regi av Kronans Droghandel där jag sitter med i panelen.

Kanske dags att sova nu så att jag orkar med en fler spännande diskussioner imorgon!