Code of Conduct – centralt i alla CSR-program

Pfizers värderingar är centrala för oss alla som jobbar inom bolaget. De ska genomsyra allt det vi gör – de är bärare av ”vår kultur”.

”Integrity”, dvs integritet är den mest centrala värderingen när vi talar i termer av etik, och speciellt kopplat till vår affärsetik. I början av varje år får alla medarbetare inom Pfizer världen över en repition av vår ”code of conduct” eller uppförandekod som det vanligtvis kallas på svenska. Pfizers ”code of cunduct” kallas ofta internt för ”the blue book”. Jag har precis slutfört min repititionskurs och jag är glad för att Pfizer lägger så stor vikt vid vår ”code of conduct” – jag anser att det är en mycket centralt inslag i ett fungerande CSR-arbete. Allt gott ett bolag gör kan ödeläggas ögonblickligen ifall medarbetarna inte håller sig till de affärsetiska regler, och etiska regler i övrigt, som bolaget bestämt ska gälla över hela världen. Det är enormt viktigt att samma höga ideal och ambitioner gäller i alla länder där man bedriver verksamhet, även i de fall ett land inte själv har stiftat klara och tydliga lagar och förordningar inom området!

Så vad menar vi då med Integritet:

Vi förväntar oss, både av oss själva och av andra, att följa höga etiska normer. Vi förväntar oss även att våra processer och produkter har högsta möjliga kvalitet.

Att agera med integritet innebär att göra rätt prioriteringar och utföra våra åtaganden och samtidigt beakta Pfizers värderingar och de riktlinjer som anges i vår uppförandekod. Det gör vi genom att:
• visa integritet i alla våra handlingar
• se till att vi själva uppfyller högt ställda etiska krav
• uppvisa ett gott ledarskap genom att arbeta för en miljö med fokus på integritet och ansvarstagande i verksamheten.

Pfizers uppförandekod har fyra primära perspektiv – marknaden, företaget och aktieägarna, våra medarbetare samt samhället och allmänheten. Våra åtaganden kan sammafattas på följande sätt:

Marknaden
Pfizer ska konkurrera på marknaden på ett juridiskt och etiskt riktigt sätt. Vi ska agera ansvarsfullt i våra relationer med sjukvårdspersonal, sjukhus, akademiker, offentlig sektor, myndigheter, samarbetspartner, kunder, leverantörer och säljare. Vi ska erbjuda våra kunder innovativa produkter
och agera hederligt och rätt i alla affärer. För att kunna hålla det löftet till våra kunder och marknaden ska vi
• följa all hälso-och sjukvårdslagstiftning och respektera tillämpliga bestämmelser
• marknadsföra produkter och interagera med sjukvårdspersonal på ett hederligt sätt enligt lagar och regler
• övervaka produktsäkerhet, -funktion och -kvalitet
• underrätta sjukvårdspersonal och allmänheten om upplysningar och säkerhetsinformation om produkter
• säkerställa patientintegritet genom att hantera all medicinsk information med sekretess
• agera etiskt och i god tro vid kontakt med myndigheter och affärspartner
• följa all kartell- och konkurrenslagstiftning
• sammanställa affärsinformation på ett korrekt sätt
• följa tull- och bojkottlagar.
Vi ska inte
• göra olagliga utbetalningar till myndighetspersoner eller affärspartners
• erbjuda eller ta emot olämpliga gåvor eller olämplig representation.

Företaget och aktieägarna
Pfizer arbetar aktivt med att uppnå en sund tillväxt och att nå de uppsatta vinstmålen – och samtidigt uppträda med integritet i varje handling. Vi ska agera i enlighet med både företagets och våra aktieägares intresse, vara ärliga om verksamheten och våra resultat samt hantera våra tillgångar och resurser med försiktighet. För att skydda företagets och aktieägarnas intressen ska vi
• sköta bokföring och redovisning korrekt
• använda ett effektivt system för interna kontroller och ekonomisk rapportering
• spara information om verksamheten enligt våra skyldigheter
• använda företagets resurser på ett lämpligt sätt och se till att datorer och nätverk är säkra
• skydda sekretessbelagd och personlig information samt affärshemligheter
• skydda patent och varumärken
• aldrig förhandla om eller lämna ut sekretessbelagd eller intern information
• undvika intressekonflikter.

Våra medarbetare
Personalen är Pfizers största tillgång och Pfizer arbetar aktivt med att behandla alla medarbetare och jobbsökanden rättvist och med respekt. Vi tror på samarbete och tillit. Fientlighet och trakasserier tolereras inte på vårt företag. Vi vill skapa en säker arbetsmiljö där alla behandlas rättvist och med respekt genom att
• behandla alla medarbetare rättvist och skäligt
• följa alla tillämpliga anställningslagar och -regler i de länder där vi är verksamma
• verka för en positiv arbetsmiljö utan trakasserier
• skydda alla medarbetares hälsa och välmående.
Vi ska inte
• delta i någon typ av diskriminering, trakasserier eller repressalier
• tillåta användning av olagliga droger
• tillåta missbruk av alkohol eller receptbelagda mediciner på arbetsplatsen.

Samhället och allmänheten
Pfizer ska delta aktivt i och förbättra de samhällen där vi bedriver verksamhet. Vi ska jobba tillsammans för att uppnå en bättre och friskare värld genom att
• stödja de samhällen vi verkar i
• verka för din säkerhet och för miljön
• respektera människors liv och djurens väl
• ge tillbörliga svar på allmänhetens, medias och myndigheternas frågor
• utföra politiska åtgärder ansvarsfullt
• samarbeta med lokala myndigheter.

För att vi ska lyckas fullt ut med vårt arbete kring uppförandekoden tycker jag att det är viktigt att också alla våra externa intressenter vet hur stor vikt vi lägger på detta etiska förhållningssätt. Alla kontakter vi har med våra intressenter världen över ska ske inom ramen för vår ”code of conduct”!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *