Nu tar jag snart sommarledigt…

Nu är det inte många dagar kvar innan jag går på sommarsemester. Jag jobbar idag och imorgon fredag, sen blir det två dagar – måndag och tisdag – nere i Almedalen. Sen inleds semestern direkt med spelmansstämmor uppe kring Siljan – underbart!

Det sker som vanligt enormt mycket spännande i Almedalen, så jag vet ännu inte riktigt precis hur mitt eget program kommer att se ut.

Klart är åtminstone att jag under måndagen bland annat kan hittas på CSR Swedens seminarium 09.30 samt på Briggen Tre Kronor klockan 13.30 – då ska jag ju vara med i paneldiskussionerna:

Hur påverkas framtiden av lagen om redovisning av 
icke-finansiell information?
Arrangör: CSR Sweden

4/7 2016, 09:30 – 10:15 Almedalens bed and breakfast, Tage Cervins gata 3B, ”Skandias trädgård”

 

Recept för en hållbar upphandling av läkemedel

Arrangör: Trossa AB, Hållbara Hav, Kemikalieinspektionen, Länsförsäkringar Stockholm, Baltic Eye vid Stockholms universitets Östersjöcentrum

4/7 2016, 13:30 – 14:30 Briggen Tre Kronor, fartyg, ”Inre hamnen”

 

Det har verkligen varit ett par hektiska veckor här på slutet av våren. Mängder med spännande möten och diskussisoner som bär långt in i hösten och även in i nästa år. Ska jag peka ut tre möten speciellt så får det bli de följande:

14/6: Möte med referensgruppen gällande aktivitet 3.4 i Nationella Läkemedelstrategins (NLS) nya handlingsplan: ”Miljöbedömning av receptfria läkemedel”. Flera av er kommer säkert ihåg allt arbete gällande frantagandet av en miljöbedömningsmodell för läkemedelsprodukter som jag och många andra jobbade med inom den tidigare handlingsplanen i NLS (punkt 7.2). Kopplingen mellan NLS 7.2 i den tidigare handlingsplanen och NLS 3.4 i den nya finns beskrivet i mitt blogginlägg från 22 april. Den 14 juni träffades vi för första gången i den referensgrupp jag har till min hjälp i arbetet med NLS 3.4. Vi gjorde vid detta möte en grovplanering av projektet och planerade in ett antal träffar under hösten som förhoppningsvis säkerställer att projektet blir framgångsrikt. Uppdraget är beskrivet på följande sätt i handlingsplanen:

Miljöbedömning av receptfria läkemedel
Huvudansvarig: Läkemedelsindustriföreningen
Testa miljöbedömningsmodell som utvecklats av Läkemedelsindustriföreningen (LIF) tillsammans med sektorns intressenter
Sammanfattning
Läkemedelsindustriföreningen (LIF) har tillsammans med sektorns intressenter utvecklat en miljöbedömningsmodell som tar hänsyn till såväl utsläpp av läkemedelssubstans vid tillverkning som naturresursutnyttjande. Modellen behöver testas för att identifiera eventuella behov av justeringar. Det behöver även utvärderas hur miljöbedömningen kan kommuniceras och om det föreligger någon betalningsvilja för ett miljöbedömt läkemedel hos slutkonsument. Faller en sådan pilotstudie väl ut för receptfria läkemedel kan dessa resultat komma att ligga till grund även för miljöhänsyn inom ramen för generiskt utbyte i enlighet med förslaget i Läkemedels- och apoteksutredningen (SOU 2013:23).
Genomförandeplan
Ett antal receptfria läkemedelsprodukter kommer att miljöbedömas 2016 med hjälp av den modell som utvecklats inom nationella läkemedelsstrategin. Pilotstudien utvärderas löpande av en arbetsgrupp där alla berörda aktörer deltar.

21/6: Den 21 juni överlämnades formellt Karin Lonaeus rapport gällande upphandling som styrmedel för att nå visionen av hållbara läkemedel av SIWI till Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek. Rapporten har tagits fram som en del av arbetet inom SIWI:s klustergrupp Vatten och Läkemedel (bland annat kort beskrivet i mitt blogginlägg från 14 april). Upphandling av läkemedel kommer att vara på agendan under hela hösten eftersom Upphandlingsmyndigheten då kommer att se över alla hållbarhetskriterierna som används av landsting och regioner idag. Som jag ofta har påpekat: Industrin välkomnar kraven så länge de är relevanta och rimliga, samt om de följs upp och betyder något för upphandlingsbesluten. Uppföljningen släpar forfarande efter. Det kommer säkert att diskuteras mer i detalj på Almedalsseminariet på måndag klockan 13.30.

28-29/6: De två senaste dagarna har jag varit nere i Bryssel och arbetat tillsammans med mina kollegor i IAI PIETF (Inter-Association Industry initiative: Pharmaceuticals In the Environment Task Force). Huvudfokus i våra diskussioner har såklart EPS (Eco-Pharmaco-Stewradship) varit. Kort intro om EPS hittar ni på blogginlägget från 16 mars. Extra stor fokus under diskussionerna la vi denna gång på ansvarstagande i leverantörskedjan och vilka åtgärder som vi från industrins sida kan/ska göra gemensamt, respektive som enskilda företag, för att minimera oacceptabla utsläpp av aktiv substans från tillverkning. Ett arbete som vi kommer lägga ytterligare kraft på under hösten.

Det blir nog en spännande höst i år igen. Men först ett par dagar i Almedalen och sedan semester. Om det blir ytterligare något blogginlägg innan jag går på semester återstår attt se, men det kommer helt säkert ett antal tweets från min sida under Almedalsvistelsen (twitterkontot @CSRBengt).

 

Agenda 2030 – Sveriges arbete för att nå de Globala målen

Stefan L lanserar Agenda 2030

Igår samlades representanter från industri, civilsamhället, akademi och det offentliga på Folkets Hus i Stockholm för att tillsammans med regeringen lansera Agenda 2030 – Sveriges arbete för att nå de Globala målen. Jag hade glädjen att delta efter en inbjudan från Stefan Löfven och de tre ansvariga stadsråden (Ardalan Shekarabi, Kristina Persson och Isabella Lövin) - kul, intressant och spännande. Några av mina reflektioner från dagen återfinns på twitter under hashtaggarna #globalamålen och/eller #Agenda2030. Jag gav också några kommentarer från konferensen på nyhetsbrevet Läkemedelsmarknaden igår:

Regeringen har i dag samlat aktörer som bedöms vara viktiga för att Sverige ska kunna dra sitt strå till stacken med genomförandet av den globala utvecklings- och hållbarhetssatsningen Agenda 2030.
Läkemedelsindustriföreningen är representerad av Bengt Mattson, som arbetar med hållbarhetsfrågor på Pfizer och Läkemedelsindustriföreningen.
– Läkemedelsindustrin och andra delar av industrivärlden är i högsta grad en del av lösningen om vi ska nå de globala utvecklingsmålen, säger Bengt Mattson. Han är sedan våren 2015 även ordförande i företagsnätverket CSR Sweden, som är inriktat på bolagens samhällsansvar och samhällsengagemang.
Inbjudan till mötet kom direkt från statsministern.
– Sett ur ett humanitärt perspektiv är det ju självklarhet att ställa sig bakom utvecklingsmål som god hälsa och rent vatten för jordens befolkning. Men det finns ett starkt egenvärde för industrin att säkerställa en global hållbar utveckling. Det går inte att göra affärer på en planet som faller samman, säger Bengt Mattson.
Ett engagemang stärker dessutom både sammanhållningen och motivationen hos industrins anställda.
– En stor del av de framtida konsumenterna är människor som i dag lever i utvecklingsländer. Vi måste säkerställa att dessa utvecklingsländer får en god hållbar utveckling och tillväxt. Det är där våra framtida affärer ska göras, säger Bengt Mattson.
Enligt Bengt Mattson arbetar läkemedelsindustrin på branschnivå och enskilda företag såsom Pfizer, AstraZeneca, GSK, MSD direkt med många av de globala målen.
Exempel på initiativ och handlingsprogram inom dessa områden finns på företagens hemsidor och via annan kommunikation.
Några av de mest centrala utvecklingsmålen:
* god hälsa och välbefinnande
* rent vatten och sanitet för alla
* hållbar energi för alla
* anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
* hållbar industri, innovationer och infrastruktur
* hållbar konsumtion och produktion
* bekämpa klimatförändringarna
* ekosystem och biologisk mångfald
Agenda 2030 antogs av FN:s generalförsamling hösten 2015 för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling kopplat till fattigdomsbekämpning.
Du kan följa Bengt Mattsons arbete med hållbarhetsfrågor på hans blogg www.ansvarsblogg.se.”

En ytterligare kommentar, som jag delvis luftade på twitter igår, gäller frånvaron av Näringsdepartementet och ministern Mikael Damberg igår. Det är min övertygelse att Näringsdepartementets aktiva deltagande i arbetet är centralt för att säkerställa framgång. Vi måste alla samverka för att nå framgång i arbetet med de Globala målen och näringslivet är en viktig aktör, och då tror jag att Näringsdepartementets aktiva deltagande i processen från Regeringskansliets sida är mycket viktigt!

Om Gröna läkemedelsfabriker och Grön kemi på LIFe-time

Ni var kanske flera som läste artikeln om avloppsrening på LIFe-time i förra veckan. Nu har artikel två i LIF:s artikelserie om läkemedel och miljö publicerats på LIFe-time. I den kan du läsa om gröna läkemedelsfabriker och om grön kemi.

Last week you could (if you know Swedish…) read an article on LIFe-time regarding waste waster treatment and the challenges to remove pharmaceutical substances. Now you have a possibility to read article two from LIF in this Pharmaceutical in the Environment (PiE) mini-series. This time on green pharmaceutical operations and green chemistry.

Dags för politikerveckan i Almedalen igen

SWEDISH SUMMARY: Idags inleds politikerveckan i Almedalen. Jag kommer att vara där i början av veckan. Jag deltar i panelen i två seminarier: ”Vatten och läkemedel – lösningar för ett växande miljöproblem” som ordas på måndagen av Swedish Water House och i ”Östersjön- en naturlig skönhet? Hur påverkar läkemedel, kosmetika och hygienartiklar vår vattenmiljö?” på tisdagen.

The ”political gathering” in Almedalen, Visby, starts today. I will be there in the beginning of the week. I will be on the panel in two seminars:

- Monday: ”Vatten och läkemedel – lösningar för ett växande miljöproblem” (water and pharmaceuticals – solutions to a growing environmental problem) arranged by Swedish Water House
- Tuesday: ”Östersjön- en naturlig skönhet? Hur påverkar läkemedel, kosmetika och hygienartiklar vår vattenmiljö?” (The Baltic Sea – a natural beauty? The inmpact from pharmaceuticals, cosmetics and hygiene products on the water environment) arranged by Hållbara Hav

Welcome!