Dopingjouren 15 år – en tonåring som börjar bli vuxen

I går firade Dopingjouren sitt 15-års jubileum. Dopingjouren har sen 1993 drivit ett fantastiskt arbete mot dopning och dess enorma skadeverkningar, inte bara på de enskilda individerna som får uppleva preparatens bi-effekter utan även skadeverkningar i samhället i stort. Tyvärr kan man konstatera att den utveckling som skett under de senare åren, med ökade beslag av dopingpreparat (främst så kallade anabola androgena steroider – AAS), ökande brott mot dopinglagen och alltfler våldsbrott med relationer till dopingmissbruk, inte är den utveckling som vi velat se. Men detta föranledde inte att deltagarna på seminariet å Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge i går lät sig nedslås. Tvärtom uppvisades en kraft som får mig att känna att vi nu kommer jobba än mer målinriktat!

Pfizer har sedan 1997 (inledningsvis genom Pharmacia köptes upp av Pfizer 2003) samarbetat och stött Dopingjouren i deras arbete. Dopingjourens historia beskrevs ineldningsvis på seminariet igår med stort engagemang av Dopingjourens medarbetare Ann-Mari Thurelius (leg. sjuksköterska, psykiatri).

Ann-Mari Thurelius

Ann-Mari Thurelius

Martin Färnsten från Socialdepartementets ANT-sekreteriat (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak) beskrev sedan regeringskansliets struktur i dessa frågor samt de satsningar som görs. Extra glädjande tyckte jag att det var att höra att regeringen nu mycket tydligt lyfter in såväl tobaks- som dopningsfrågan i det förebyggande arbetet. Detta ger naturligtvis starka kopplingar mellan vårt samarbete med Dopingjouren samt det Dizza Tobak-initaitiv som vi dragit igång med SAMBA Samba, Cancerfonden (www.cancerfonden.se) och Korpen (www.korpen.se) (för mer info se bland annat blogginläggen från 20 augusti och 16 september). Mina förhoppningar om synergistiska kopplingar mellan ”anti-dopningsarbetet”, Dizza Tobak och SAMBAs Kraftsamling för barnen blev än tydligare för mig under Nina Gåreviks (Doktorand på Dopingjouren) föredragning igår. Hon påpekade att det finns skäl att se AAS, men även tobak, som så kallade ”gateway substances”. Detta betyder att ett drogmissbruk ofta leder vidare till ett annat, och tyngre, drogmissbruk. Således finns det alla skäl att kraftfull arbeta mot såväl tobakanvändning och AAS-missbruk för att förhindra att unga männsikor ”hamnar på glid” och i ett eventuellt livslångt utanförskap. Detta utanförskap som SAMBA tydligt påvisar i sin kampanj ”Kaftsamling för barnen” medför enorma kostnader, och mänskligt lidande, i samhället.

Under eftermiddagen uppvisade Dopingjourens seminarium en imponerande bredd i det vetenskapliga arbetet kring dopningsprobelmatiken. Från Japan medverkade Professor Masato Takahashi, från Uppsala Universitet deltog Professor Ingemar Thiblin, från Sahlgrenska Universitetssjukhuset kom Docent Thord Rosén och avslutningsvis Docent Stefan Arver från Centrum för Andrologi och Sexualmedicin.

Masato Takahashi

Masato Takahashi

Thord Rosén

Thord Rosén

För mig var det självklart speciellt spännande att höra Thord Rosén prata om dopningsproblematiken kring tillväxthormon (”growth hormone” – GH). Pfizer är världledande vad gäller GH och det finns en oro kring den svarta, otillåtna hanteringen av denna produkt. Thord var mycket övertygande i sin vetenskapliga famställning att det i kliniska studier inte finns påvisat att GH i suprafysiologiska doser har någon additativ effekt på muskelmassan, muskelfunktionen eller hjärtfunktionen, utöver den som erhålles av träning och kost. Detta är ett viktigt budkap att få ut, vilket skulle kunna minska och kanske helt eliminera den otillåtna användningen av tillväxthormon.

Anders Rane (professor samt ledare för Dopingjourens verksamhet) avslutatde dagen med en förhoppning om ett par fortsatta framgångsrika år för Dopingjouren men sen förhoppningsvis dess snabba död föranlett av att samhället lyckats få bort dopningsproblematiken. Även om seminariet gav skäl till en optimistisk framtidssyn tror jag dock tyvärr att Anders förhoppning inte kommer att uppfyllas. Det finns tyvärr många kriminella nätverk, osäkra och oförståndiga tonåringar som tror att dopning är en gyllene genväg till vacker kropp och ökad självkänsla samt allmänna drogproblem i samhället som nog gör att kampen måste fortsätta i många, många år…

Stort engagemang för CSR-frågor bland medarbetarna

Förslag till nya CSR-initiativ våra medarbetare – och en önskan att lära sig mer om det vi gör redan idag

Den 13:e augusti skrev jag samt visade bilder från den CSR-monter som vi hade i samband med Pfizers marknads- och försäljningskonferens. Jag lovade att återkomma kring den dialog vi hade och de förslag på nya CSR-initiativ som vi fick den dagen. Jag är verkligen glad över att så tydligt se hur starkt engagemanget är kring dessa frågor i vår organisation. Jag är helt övertygad om att det driv som kan skapas i de flesta organisationer kring miljö- och CSR-frågan inte har utnyttjas till fullo, detta är också i ärlighetens namn verkligheten här hos oss. Jag tror att det är många organisationer som driver ett bra arbete inom området men som inte, vare sig internt eller externt, når fullt ut med sin kommunikation. En av de vanligaste kommentarerna som jag hörde under konferensen var just att ”oj, vad mycket bra som görs – detta vill jag höra mer om”. En av medarbetarna uttryckte sig på följande sätt:

”Vi sår mängder med blomfrön, men vi skördar inte fullt ut de vackra blommorna”

Dags att skörda våra vackra blommor

Dags att skörda våra vackra blommor

Jag är såklart lite ledsen över att vi inte lyckats nå ut till alla med vårt arbete – men jag är absolut inte nedslagen. Budskapet ska föras ut, och det kommer självklart förändras över tid allteftersom de nya idéer till initiativ som medarbetarna kom med arbetas in i vår verksamhet. Förslagen spände över många områden, allt från ”förbättrad avfallshantering på kontoret”, via ”klimatfrågan och utsläppsrätter” till ”ökade möjligheter för volontärarbete i idella organisationer”. Dessa idéer skall förbättra det arbete vi gör redan idag. En sammanfattande bild av vårt miljö- och CSR-arbete idag skulle kunna se ut på följande sätt:

I centrum för ”Ansvarsfullt företagande” finns de nyckelbegrepp som jag påtalade i bloggen redan den 13 augusti: Ansvarstagande, Långsiktighet, Affärsnytta, Omsorg om människan och miljön, Trovärdighet

Detta kan belysas ur fyra olika perspektiv – alla viktiga för helheten.

Socialt ansvarstagande

Globala initiativ: Här finns alla de olika globala program som jag diskuterat på bloggen tidigare (exempelvis 18:e augusti), till exempel ”Infectious Diseases Institute”, ”Diflucan Partnership” och ”Mobilize Against Malaria”. Om dessa program kan ni läsa på vår globala hemsida där vår Corporate Responsibility Report finns publicerad (http://www.pfizer.com/responsibility/index.jsp).

Nationella initiativ: Vi har tre stora nationella CSR-program i Sverige. Vårt samarbete med Dopingjouren (www.dopingjouren.se), vårt samarbete med Transparency International Sweden (information om TI:s globala arbete återfinns bland annat på www.transparency.org) samt vår satsning för en tobaksfri miljö – Dizza Tobak (se bland annat mitt blogginlägg från förra veckan den 20:e augusti, samt från den 27 juni)

Lokala initiativ: Vi har mängder med initaitiv på lokal nivå i Strängnäs, där vi har vår fabriksanläggning, och i Sollentuna, där vi har vårt marknads- och försäljningskontor. Initiativen kan handla om allt från miljöpris till skolor, samarbeten inom olika utbildningar, stipendier och så vidare.

Miljömässigt ansvarstagande

Klimatområdet: Detta område har jag beskrivit många gånger tidigare i bloggen, bland annat den 29:e juli. För detaljerad information om våra globala mål hänvisas till www.pfizer.com/responsibility under “Climate Change and Energy” och “Clean Energy”. För vårt arbete här i Sverige är såklart vårt GreenBuilding-arbete centralt i detta sammanhang (finns bland annat en bild på mig och några andra glada mottagare av ”EU:s GreenBuilding Award” på mitt blogginlägg den 10:e april).

”Läkemedel i MIljön”: Vad händer med läkemedelssubstanserna när de har passerat kroppen och hur stor är risken för negativa miljöeffekter? Detta område är mycket centralt i läkemedelsindustrins miljöarbete. Den oro som många känner inom industrin och bland våra intressenter kring detta har föranlett Läkemedelsindustriföreningens (LIF) initiativ med miljöinformation på www.fass.se. Det går även att läsa om frågan här på min blogg i inlägg 16/4 samt 14/5. Jag känner mig trygg i att vi adresserar frågan seriöst idag och att vi kommer lyckas få fram all den information som behövs så att vi alla i samhället kan ta denna diskussion på stabila beslutsunderlag.

”Green Chemistry”: Hur kan vi via klok design av våra läkemedelssubstanser samt av våra tillverkningsprocesser minimera påverkan på miljön? Ett område som innehåller allt ifrån det senaste arbetet med nya substanser inom vår forsknings- och utvecklingsverksamhet (läs mer på vår gloabal hemsida http://www.pfizer.com/responsibility/ehs/green_chemistry.jsp) till hur vi begränsar utsläpp och ständigt förbättrar vår miljöprestanda på våra fabriksanläggningar (vår Strängnäsfabrik har varit EMAS-godkänd sedan 1996! Bland de allra försa organisationer i hela Sverige som fick detta godkännande enligt EU:s miljöprogram ”Eco-Management and Audit Scheme).

Employer Branding

Hur ser vi på Pfizer som arbetsgivare? För mig ett detta som jag skrev i bloggen redan den 13 augusti ett mycket centralt område och det är min absoluta övertygelse att vi inte kan uppnå de ambitioner vi har med vårt miljömässsiga och sociala ansvarstagande “externt” om inte vår interna personalpolitik har “omsorg om människan”, “hälsa” och “balans i livet” som ledord. För mig är det ett härligt bevis på denna omsorg att vi på Strängnäsfabriken inte har haft någon personskada som lett till sjukfrånvaro de senaste fyra åren. Något att med rätta vara stolt över – ”Safety First”.

4 år utan arbetsskador - Safety First

4 år utan arbetsskador - Safety First

Affärsetik

I samarbete mellan Läkemedelsindustriföreningen (LIF) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tydliga regler satts upp för hur företagen och aktörer inom hälso- och sjukvården ska sköta sina relationer. Detta dokument kan ses som en ”code-of-conduct” för hela branschen ur ett affärsetiskt perspektiv. Mer info om dessa generella regler finns på LIF:s hemsida (se exempelvis http://www.lif.se/cs/default.asp?id=5618&ptid=)

Dessa regler har kopplats samman med bland annat Pfizers globala regler kring affärsetik i det regelverk PARIS (Pfizers Affärsetiska Regler i Sverige) som internt styr och vägleder oss.

Med avstamp i allt bra arbete vi gör idag, kryddat med nya intressanta initiativ, hoppas jag att vi alla gemensamt får chans att skörda framgångar!! Ett bra miljö- och CSR-arbete är vanligtvis en ”win-win-situation” för både det enskilda företaget och för samhälet!

Nu måste vi agera – 16000 ungdomar börjar röka varje år

Dizza Tobak – ett initiativ mot den ökande användningen av tobak bland tonåringar

Dizza Tobak symbol

Användning av tobak är ett av de absolut största hoten mot god hälsa i samhället. Senast igår skrev bland andra Svenska Dagbladet (http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1581883.svd) om kraftigt förhöjd risk för stroke för rökare. En amerikansk stuide visar att risken för stroke är nio gånger högre än hos icke-rökaren. Trots alla kända risker med tobaksanvändning så börjar 16000 ungdomar att röka varje år (enligt Cancerfondens rapport 2008). Detta måste samhället reagera på mycket starkare tycker jag! Jag har själv en son, Christoffer, på 14 år som jag självklart är orolig för. Kommer han att klara att stå emot den frestelse som tydligen finns kring tobaksanvändning? Det är jätteviktigt att vi agerar i såväl vår föräldraroll men också som ansvarstagande vuxna i allmänhet. Utöver de risker som finns med tobaken i sig, så är det också välkänt att tobaksanvändning kan vara en inkörsport till många andra droger och problem.

Pfizer tar i höst ett nytt initiativ i kampen mot tobaken i samhället. I samarbete med SAMBA (Samarbete för barnen, www.samba.nu) och ett antal andra organisationer dras kampanjen Dizza Tobak igång. Vi inbjuder landets alla skolor med sjätte och sjunde klasser att delta i en tävling där ungdomarna själva i klasserna formulerar sina egna tankar runt och kunskaper om tobak och tobaksbruk samt hur man kan stå emot de frestelser som finns kring tobak kanske redan i 12 och 13-års åldern. Klasserna ska ta fram en tidning som deltar i en pristävling där högsta vinsten är 10 000 SEK till klasskassan. Jag kommer under hösten och våren 2009 återkomma till Dizza Tobak många gånger i denna blogg, och hoppas självklart att kampanjen får ett stort genomslag i samhället. Om du själv går i skolan eller har barn och/eller vänner och bekanta i skolan så agera gärna för att er skola väljer att delta. Initiativet är viktigt – vi måste pröva alla olika vägar för att stoppa den ökning av tobaksanvändning som vi nu ser bland ungdomar.

Inbjudan om delatagande i Dizza Tobak går ut till rektorer på landets skolor med årskurs 6 och 7 i september – låt oss hoppas på en bra uppslutning kring initiativet!

Världsvattenveckan – världens vattenförsörjning i fokus

Bristande tillgång på rent vatten – ett stort hot mot utveckling i tredje världen

Den 17:e till den 23:e augusti hålls Världsvattenveckan (World Water Week) i Stockholm. Denna konferens har över åren utvecklats till ett internationellt forum för frågeställningar kopplat till vattenförsörjningen i världen. I samband med detta finns all anledning att fundera över FN:s så kallade milleniemål. FN:s medlemsstater satte upp målen år 2000, och de skall vara uppnådda 2015 – det är svårt att inte tycka att det ser väldigt mörkt ut. Mål nummer 7 säger att andelen människor utan rent vatten ska halveras – dit är det mycket långt…

FN:s åtta milleniemål

1: Extrem fattigdom och svält ska utrotas

2: Alla barn ska få gå i skolan

3: Jämställdheten ska öka och kvinnors ställning stärkas

4: Barnadödligheten ska minskas med två tredjedelar

5: Mödradödligheten ska minskas med tre fjärdedelar

6: Spridningen av hiv/aids, malaria och andra sjukdomar ska stoppas

7: En miljömässigt hållbar utveckling ska säkras. Andelen människor utan rent vatten ska halveras.

8: Ett globalt partnerskap skapas med bistånd, rättvisare handel och lättare skuldbördor

Jag har redan i tidigare inlägg på bloggen (exempelvis den 8 juli) funderat över tillgången på rent vatten och dess utomordentligt starka koppling till en hållbar utveckling. Vi är som ni alla vet synnerligen lyckligt lottade här i Sverige – med stora mängder vatten, mycket av det fortfarande rent.

Vy över det rena vattnet i Voxna Bruk, Hälsingland

Vy över det rena vattnet i Voxna Bruk, Hälsingland

Att förvalta denna resurs är en av våra absolut viktigaste insatser inom miljöområdet. För mer information om vad som görs och behöver göras vad gäller ”Integrerad vattenförvaltning” hänvisas till IVL Svenska Miljöinstitutets hemsida (www.ivl.se) – spännande och intressant läsning utlovas.

Men låt oss återvända till FN:s milleniemål. Flera av målen har en direkt koppling till det arbete som Pfizer tillsammans med våra partners gör i bland annat Afrika. Pfizer är en av världens absolut största givare av medel (pengar och material, exmepelvis läkemedel) till välgörande ändamål. 2007 uppgick vårt bidrag till 1,7 miljarder US dollar. En stor del av detta hamnar i Afrika. Våra program kan ni läsa om på vår globala hemsida där vår Corporate Responsibility Report finns publicerad (http://www.pfizer.com/responsibility/index.jsp). Ett par av dessa har en mycket direkt koppling till milleniemålen:

- Infectious Diseases Institute (IDI): Pfizer har sedan 2004 drivit IDI tillsammans med en rad partners i Uganda med målet att bygga en fungerande infrastruktur inom hälso- och sjukvården i Afrika. IDI utbildar läkare, sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal främst inriktat på infektionssjukdomar, bland annat HIV/AIDS.

- Diflucan Partnership: År 2000 skapade Pfizer tillsammans med en rad partners ”Diflucan Partnership” för att hjälpa patienter med AIDS-relaterade svampinfektioner. Störst fokus på länder söder om Sahara.

- Mobilize Against Malaria: Pfizer lanserade 2006 sitt senaste malariainitiativ ”Mobilize Against Malaria” tillsammans med ett antal partners med målet att genom utbildning och malariabehandling minska spridningen av malaria i länder söder om Sahara.

Av central betydelse för en positiv utveckling i bland annat länderna i Afrika söder om Sahara har, förutom de insatser vi och andra företag inom läkemedelsindustrin gör, också en förbättrad sitiation vad gäller arbetet mot korruption samt skapandet av en fungerande infrastruktur – vare sig detta gäller fungerande banker och dylika instititioner eller VVS-installationer. Det finns en klok man eller kvinna som någon gång lär ha sagt att ”Afrika behöver kanske först och främst rörmokare…”. Som sagt var – rent vatten är en förutsättning för en hållbar utveckling.

Avslutningsvis skulle jag vilja rekommendera er att läsa artikeln i söndagens (17/8) Svenska Dagbladet om ”Läkarbrist i Södra Afrika” (http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_1567405.svd). Där beskrivs situationen med bristen på utbildad sjukvårdspersonal i Södra Afrika – självklart kan inte FN:s milleniemål nås om detta inte åtgärdas. Och som jag beskrivit ovan så är Pfizer med i arbetet med att utbilda sjukvårsdpersonal, men som Svenska Dagbladets artikel beskriver så måste också den utbildade personal fås att stanna kvar i Afrika – många av läkarna som har utbildas i Afrika flyttar till ett bättre liv för dem med välbetalda jobb i Europa. Än en gång kommer man tillbaka till att det inte räcker med att utbilda personal och öka tillgången på läkemedel i exemepelvis södra Afrika, utan fungerande samhällen måste etableras som gör att en hållbar utveckling startas som leder till tron på en ljus framtid för alla männsikor. Och fungerande samhällen kräver en fungerande vattenförsörjning! Låt oss hoppas på en framgångsrik Världsvattenvecka i Stockholm!

CSR och ansvarsfullt företagande – skapa dialog för framgång!

Pfizers CSR och miljöarbete – vad gör vi idag och vilka nya initiativ bör vi ta?

Att förankra och öppet diskutera sitt arbete med CSR och miljöfrågor internt i företaget är extremt viktigt för att försäkra långsiktig framgång i arbetet. En del av det arbetet internt hos oss i Pfizer genomförs idag i samband med den konferens som alla Pfizers svenska medarbetare inom marknads- och försäljningsbolaget deltar i.

Del av CSR-montern på konferensen

Del av CSR-montern på konferensen

På den del av montern som syns på bilden ovan har vi lyft fram ett par centrala begrepp för vårt arbete:

Ansvarstagande, Långsiktighet, Affärsnytta, Omsorg om människan och miljön, Trovärdighet

Jag tror det är mycket viktigt att hålla denna typ av ledord i minnet när vi tittar på vilka insatser vi ska göra och hur vi jobbar med dem internt och externt. Flera av de initiativ som jag nämnt på bloggen tidigare, såsom Green Building, Pfizers klimatarbete, våra sociala insaster i Afrika finns beskrivna även i vår monter. Ett speciellt tema som vi lyfter upp idag är Employer Branding – hur ser vi på Pfizer som arbetsgivare. För mig ett detta ett mycket centralt område och det är min absoluta övertygelse att vi inte kan uppnå de ambitioner vi har med vårt sociala ansvarstagande ”externt” om inte vår interna personalpolitik har ”omsorg om människan”, ”hälsa” och ”balans i livet” som ledord. Personligen tycker jag att Pfizer lever upp till dessa ledord och med rätta uppfattas som en bra arbetsgivare.

Jag kommer återkomma till resultatet av dagens dialog med våra medarbetare och förhoppningsvis kunna diskutera en rad nya förslag på CSR-initiativ som de kommer med. På återhörande inom en mycket snar framtid!!