IVL Svenska Miljöinstitutets TK-dag (temakommitté-dag)

Idag deltar jag i ett par olika möten arrangerade inom ramen för IVL Svenska Miljöinstitutets verksamhet. Fokus för diskussionerna ligger på vilken forsknings- och utvecklingsverksamhet som IVL skall bedriva. Diskussionen gäller inte bara den så kallade samfinansierade forskningen (gemensamt finansierad av staten, via Naturvårdsverket och Formas, samt näringslivet) utan även ren anslagsforskning och uppdrag på IVL. Några av de områden som vi har diskuterat under dagen i olika temakommittémöten och på det gemensamma seminariet i Spårvagnshallarna i Stockholm framgår av programmet nedan (om än svårt att se i den lilla bilden…), exempelvis ”avfall och återvinning”, ”den hållbara staden”, ”kemikalier i samhället” och ”rent vatten”.

Program på IVLs TK-dag

Program på IVLs TK-dag

Senare i eftermiddag tilltar sen en diskussion med bland annat en paneldiskussion där jag ska medverka, om hur vi går vidare samt vilka områden och aktiviteter vi ska prioritera i framtiden. Jag ser fram emot eftermiddagen.

Nu är det dags att lyssna på John Munthe, forskningschef på IVL, och de andra av dagens presentatörer.

John Munthe inleder diskussionerna

John Munthe inleder diskussionerna

ENGLISH SUMMARY: I am today participating in several interesting meetings and discussions with IVL Swedish Environmental Research Institute. We are discussing where we see the most urgent sustainability challenges and opportunities. Where should we direct the reseach, development and innovation initiatives of tomorrow?

Läkemedel och miljö – diskussioner med landsting och regioner i Nässjö

Jag har idag deltagit i möte med LIF Sydost (samverkansforum mellan Läkemedelsindustriföreningen och landstingen/regionerna i den sydöstra sjukvårdsregionen, dvs Lanstinget i Kalmar Län, Region Östergötland och Region Jönköpings Län). Dagens tema var läkemedel och miljö.

Ingela Nåsell says welcome to the workshop

Ingela Nåsell says welcome to the workshop

Min Pfizerkollega Ingela Nåsell, ordförande i LIF Sydost, inledde mötet med en kort animerad film om läkemedel i miljön producerad inom ramen för EU-projektet Pharmas. Hon lämnade sedan över till Ola Djerfsten från Mundipharma (vice-ordf i LIGF Sydost) som presenterade dagens agenda.

The agenda for the meeting

The agenda for the meeting

Jag gav sedan min syn på de olika utmaningar som industrin och landstigen/regionerna, i samverkan, måste hantera inom området läkemedel och miljö. Offentlig upphandling är ett mycket viktigt verktyg och en självklar gemensam plattform för informationsutbyte mellan industrin och landstingen. Men för att det ska bli ett fungerande styrmedel så måste kraven vara rimliga och relevanta, och det måste finnas en uppföljningsprocess som fungerar. En stor del av debatten idag kom att handla om dessa krav och om hur en uppföljning kan och måste hanteras. En av de stora utmaningarna som jag ser är hur sekretess- och konfidentialitetskraven som vi ställer från industrins sida ska kunna mötas av landstingen. Vissa av de verifikationer och dokument som vi har för att visa att vi uppfyller kraven får inte bli offentliga handlingar eftersom vi då riskerar att skadas affärsmässigt.

Utöver upphandlingen så diskuterade jag också den miljöbedömningsmodell som LIF har tagit fram i samarbete med bland annat landsting, regioner och SKL inom ramen för Nationella läkemedelsstrategin. Hur skulle den kunna användas för att vi gemensamt ska kunna hantera vissa av våra gemensamma utmaningar? Hur kan vi använda resultaten från miljöbedömningsmodellen och skulle det till och med kunna nyttjas inom ramen för produkter i ”öppen vård” (dvs på produkter som inte upphandlas inom ramen för den offentliga upphandlingsprocessen). Och jag beskrev förstås också Andrew McDonnells pågående examensarbete som också kommer att ge vissa svar som både industri och hälso- och sjukvården behöver ha.

Christina Rudén from MistraPharma

Christina Rudén from MistraPharma

Christina Rudén, programchef för MistraPharma, gav sedan en presentation om ytterligare ett perspektiv som är viktigt för oss aktörer inom hälso- och sjukvårdssektorn. Vilka regulatoriska förändringar önskar MistraPharmas forskare se gällande miljöriskbedömningar av humanläkemedel? Dessa önskemål är ett av resultaten från sammanställningen av 8 års forskning inom MistraPharma-projektet. Flera av önskemålen som Christina presenterar ställer jag absolut upp på, men som ni vet sen tidigare inlägg här på bloggen så anser jag INTE att miljöriskbedömningen ska vägas in i risk/nytta-bedömningen av läkemedel (dvs vara del av själva godkännandebeslutet). Jag har redan tidigare här på bloggen diskuterat industriinitiativet EPS (Eco-Pharmaco-Stewardship) som ett alternativ till dylikt förslag.

Efter Christina presenterade landstingen/regionerna sina hållbarhetsprogram och gav exempel på hur de jobbar konkret med läkemedel och miljö. Visst blir det uppenbart att vi kan, och måste, samarbeta för att uppnå våra ambitioner och mål. Vi har många gemensamma frågeställningar. Hur denna samverkan ska ske, och vad vi ska prioritera och satsa på gällande exempelvis krav och uppföljning inom upphandlingsprocessen var sedan temat för eftermiddagens workshops. Spännande och intressanta diskussioner som avslutades med en gemensam presentation av gruppernas olika tankar och rekommendationer samt en diskussion (som jag fick äran att leda).

I den avslutande diskussionen kom vi tillbaka till det faktum att båda parter ser upphandlingsprocessen som ett bra verktyg, men att det finns många utmaningar. Vi har fortfarande mycket att lära av varandra och gemensamt säkerställa att de resurser som läggs på detta arbete verkligen kommer att betyda något!

Vi måste gemensamt hitta en rimlig och relevant nivå för hållbarhetskraven samt för uppföljning och verifiering. Och om vi tittar utanför själva upphandlingen: Vi måste adressera inte bara ”symtomen” och de uppenbara problemen (som hur ska överblivna läkemedel tas om hand) utan också ”bakomliggandle orsaker” till varför exempelvis det finns så mycket överblivna läkemedel. Är vårt förmånssystem här i Sverige optimalt utformat? Detta är såklart inte bara industrins och landstingens/regionernas fråga utan kräver också deltagande i diskussionerna från myndigheter såsom Läkemedelsverket och TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket).

ENGLISH SUMMARY: I have had the pleasure today to participate in a meeting with LIF Sydost, a forum for discussions between the pharmaceutical industry and County Councils in the south-east part of Sweden. The topic for the discussions today was Pharmaceuticals and the Environment. We discussed issues on sustainability criteria in public procurement/tender business, and the importance of the follow-up process to verify compliance to those criteria. In addition to the procurement issues I also presented some thoughts regarding the environmental assessment model for pharmaceutical products developed by LIF. Christina Rudén, program manager for MistraPharma, shared the recommendations from the project regarding regulatory revisions of the ERA (environmental risk assessment). As you probably know already I could support many of those recommendations, but not the idea to include the ERA in the risk-benefit evaluation for authorization of pharmaceuticals.

The County Councils also shared their sustainability programs and gave examples on initiatives to green their operations. We identified several areas for continued collaboration between industry and County Councils where we can and need to be successful moving forward, but also of course areas where the challenges are huge…

Hållbar utveckling och läkemedelsindustrin – föreläsning på SLU

Som ni vet sen tidigare, om ni har följt min blogg de senaste åren, så föreläser jag regelbundet på SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) i Uppsala. Jag var där förra året vid denna tid, och nu var det dags igen.

SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet

SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet

Jag tycker det är lika kul och spännande varje gång att träffa och diskutera hållbarhetsfrågor med studenter. Mitt fokus är såklart hållbar utveckling inom läkemedelsindustrin, men presentationen och diskussionen omfattar också mer generella hållbarhetsutmaningar för hela samhället. Det spännande med diskussioner som dessa är att det finns inget som är ”helt rätt” eller ”helt fel”. Hållbarhetsområdet innehåller mängder med avägningar mellan olika mål och ambitioner – det blir en ständig kamp mellan olika prioriteringar. Vilket miljöhot är störst: Global uppvärmnng eller en diffus spridning av giftiga kemkalier miljön? Det finns såklart inget generellt svar på frågan, utan avvägningar måste göras från fall till fall – spännande men utmanande.

Just kring denna typ av potentiella målkonflikter, och de olika etiska dilemman som finns inom hälso- och sjukvårdssektorn och inom läkemedelsbranschen, hade jag kanske hoppats skulle föranleda än djupare diskussioner. Kanske återkommer studenterna med ytterligare, och mer kritiska och kniviga, frågor här på bloggen!

ENGLISH SUMMARY: Today I gave a presentation on ”Sustainability Initiatives in the Pharmaceutical Industry” to students at SLU (Swedsh University of Agricultural Sciences). f you have read my blog posts from previous years (e.g. March 12, 2014), you know I love these sessions!

Projektgruppsmöte Vatten och Läkemedel hos Swedish Water House

Som jag skrev den 3 mars så pågår för närvarande ettt intensivt arbete inom SIWI/Swedish Water House klustergrupp Vatten och Läkemedel. I torsdags, den 5 mars, träffades så hela projektgruppen för en avstämning av vad som gjorts, och vad som planeras att göras, inom de fem olika tema-arbetsgrupperna samt i den samordnande kommunikationsarbetsgruppen.

En intressant idé om hur de olika föreslagna åtgärderna skulle kunna testas i praktiken presenterades av Erik Fiedler från Fresenius Kabi, ordförande i LIF:s Expertnätverk för Hållbar Utveckling. Många av de berörda intressenterna finns i Uppsala. Uppsala utgör ett avgränsat område där det finns mycket läkemedelsindustri, ett stort sjukhus, relevanta myndigheter och universitet, ett stort avloppsreningsverk och avfallsentreprenörer, apoteksaktörer samt konsumenter/patienter. Kanske skulle det gå att genomföra ett projekt ”Testbädd Uppsala”? Hur fungerar ett ”ekosystem” för ansvarsfull hantering av vatten- och läkemedelsfrågan i praktiken?

Testbädd Uppsala

Testbädd Uppsala

 

Arbetet går vidare, det ska bli spännande att se vad som knådas fram!

 

ENGLISH SUMMARY: As you know from my blog post of March 3, there have been a number of meetings within the frame of Swedish Water House/SIWI Clustergroup Water and Pharmaceuticals. In the projectgroup meeting on March 5, Erik Fiedler from Fresenius Kabi, chairman of LIF’s Expert Network on Sustainable Development, presented an idea on a pilot project in the Uppsala region to implement proposals from all different sub-project groups. In the Uppsala region, you will find almost all relevant stakeholders represented, e.g. the pharmaceutical industry, County Council and a large hospital, MPA, universities, pharmacies, waste water treatment operators and waste management entrepreneurs, and consumers and patients of course. It will be interesting to see how the idea is developed!

Läkemedel och vatten – flera möten hos SIWI i veckan

SIWI (Stockholm International Water Institute) driver som ni vet sen tidigare blogginlägg en så kallad clustergrupp Vatten och Läkemedel. Arbetet är nu i en ganska intensiv fas där ett flertal olika arbetsgrupper jobbar parallellt under Nicolai Schaafs ledning från SIWI:s sida.

Nicolai Schaaf, SIWI

Nicolai Schaaf, SIWI

Idag träffade jag mina övriga kollegor i arbetsgruppen Miljöövervakning, och på torsdag träffas arbetsgruppen för Kommunikation/Konsumentbeteende innan hela clustergruppen sammanstrålar. Spännande att se vad alla de olika arbetsgrupperna har tagit fram och hur olika initiativ kan vägas samman till en gemensam plan. Det är totalt fem arbetsgrupper som arbetar parallellt (jag är med i 1 och 3 samt i en samordnande Kommunikationsgrupp):

1. Miljöövervakning
2. Upphandling
3. Produktion
4. Konsumentbeteende
5. Reningstekniker

Vi hoppas kunna sammanställa svensk och internationell kunskap, genomförda och planerade initiativ, kunskapsluckor samt identifiera och föreslå hur åtgärder för att hantera utmaningarna med läkemedel och miljö (med fokus på vattenmiljön) kan implementeras. Jag återkommer med mer info efter vårt möte på torsdag.

ENGLISH SUMMARY: There are several meetngs taking plave this week at SIWI (Stockholm Internatonal Water Institute) within the frame of SIWI’s cluster group Water and Pharmaceuticals. Different working groups are having separate meetings leading up to a meeting with the full cluster group on Thursday. At that meeting we will hopefully be able to set a common plan and agenda for the work to come. I’ll come back with more info after Thursday.