Styrelsemöte med CSR Sweden i Skandias lokaler idag

Idag har CSR Sweden haft styrelsemöte. Det är alltid kul och spännande att diskutera ansvarsfullt företagande med styrelsen (eller med nätverkets olika medlemsbolag) för CSR Sweden – det engagerade näringslivets arena för diskussion och opinionsbildning inom CSR-området.

Delar av CSR Swedens styrelse och valberedning

Delar av CSR Swedens styrelse och valberedning

På dagordningen idag stod utöver ekonomisk uppföljning och en verksamhetsgenomgång också planering inför 2015 och diskussioner om strategiska allianser. Mycket spännande – men tyvärr kommer jag förstås inte avslöja hur diskussionerna förlöpte och vilka slutsatser och beslut som tog. Du får följa utvecklingen på hemsidan. Alternativt kan du (eller rättare sagt ditt bolag) kanske komma med som medlem i nätverket :-)

ENGLISH SUMMARY: The CSR Sweden Board met today. It is always a pleasure to meet with these highly skilled CSR and sustainability experts. Good and interesting discussions!

Grannsamverkansbilen i Sollentuna

Jag måste erkänna att tyckte om idén med Grannsamverkansbilen redan första gången jag hörde talas om den. En bil som åker runt i bostadsområdena i Sollentuna under dagtid och både visar på en närvaro i området men där föraren och passagerarna också kan agera på och rapportera det de ser. Och inte blir idén sämre av det faktum att de tar med sig äldre personer från hem och äldreboenden som inte annars kommer ut så ofta. Genial idé i sin enkelhet. Sollentuna kommun önskade en samverkan med kommunens näringsliv för att realisera idén – det var bara att hoppa på tyckte jag.

Projektet har nu pågått ett antal år och jag hade äran att, å Pfizer vägnar, få mottaga ett tack från kommunen och bilens eldsjälar i början av veckan. Jag bockar och tackar! För de som vill veta mer om initiativet så rekommenderar jag att ni kontaktar Anna-Karin Sundén på kommunkontoret. Hon brinner också för initiativet!

Proudly accepting the diploma

Proudly accepting the diploma

ENGLISH SUMMARY: I was honored to accept, on behalf of Pfizer, a diploma from Sollentuna municipality for our support of the initiativ ”Neighborhood car” (in Swedish: ”Grannsamverkansbil”). It is a brilliant idea in all its simplicity. The car moves around in the municipality during day time to show presence and report on problems and ”suspicious behaviours”. And in addition to that – the drivers invites old people that rarely leave their houses or institutions to go with them. A very appreciated activity!

Antibiotikaforum 2014

Igår anordnade Socialstyrelsen och Jordbruksverket Antibiotikaforum 2014. Under förmiddagen lades vikten vid kunskapsuppbyggnad gällande yttre miljöaspekter kopplat till utveckling av antibiotikaresistens. Första talare var Joakim Larsson från Göteborgs universitet som bland annat beskrev sin forskning med koppling till utsläpp från läkemedelsproduktion i Indien.

Joakim Larsson på Antibiotikaforum 2014

Joakim Larsson på Antibiotikaforum 2014

Jag har skrivit om detta flera gånger här på bloggen, läs bland annat om utsläpp i Indien i blogginlägget från 16 augusti 2010. Joakim fokuserade i presentationen på den utbredda multiresistens som återfinns hos bakterier i ett reningsverk utanför Hyderbad som behandlar avloppsvatten från en mängd olika läkemedelsfabriker i området. Joakim visade också på liknande utbredd multiresistens i en sjö i området där det skett dumpning av orenat avloppsvatten. Problemen är stora och åtgärder behövs. Några av Joakims förslag till åtgärder är
- Miljö in i GMP-lagstiftningen
- Miljöhänsyn in i det generiska utbytet
- Miljöhänsyn i samband med upphandling av läkemedel.
Om ni har följt min blogg under åren så är det väl ingen överraskning för er att vad gäller de två sista förslagen är vi helt överens. Däremot har jag invändningar vad gäller miljökrav i GMP-lagstiftningen (se blogginlägg 21 oktober 2014).

Anna Norman Haldén presenterade sen sitt arbete på SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) gällande förekomst av antibiotikaresistenta bakterier i avloppsvatten och i vattenmiljön. SLU har ett regeringsuppdrag att fortlöpande följa tillståndet i miljön, vilket bland annat inkluderar effekter från antibiotika ute i den svenska miljön.
Efter Annas presentation förflyttades vi upp till Grönland med hjälp av Maria Granbergs (Norwegian Polar Institute) presentation. Skillnaden mellan Annas mätningar och Marias är bland annat att på Grönland har man ingen rening av avloppsvatten. Maria visade flera olika resultat på förekomst och potentiella effekter i miljön. Koncentrationerna av antibiotikasubstanserna är förvisso även utan avloppsrening mycket låga eftersom den totala användningen av läkemedel och antibiotika är låga – det är en mycket liten befolkning i de grönländska byarna och en mycket stor recipient.

Sen redovisade Britta Hedlund från Naturvårdsverket arbetet med kartläggning av förekomsten av biocider i varor och ute i miljön. Biocider, dvs antibakteriella ämnen, kan samverka med antibiotika vad gäller resistensutveckling. Britta använde bland annat silver och triclosan som exempel på biocider som tillsätts i många olika typer av konsumentartiklar.
Efter lunch presenterade Jordbruksverket och Socialstyrelsen den myndighetsövergripande nationella handlingsplanen mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner. Handlingsplanen kommer att skickas ut på en bred remissrunda i nästa vecka. Läs, begrunda och kommentera – att det är viktigt att myndigheter såväl som alla andra aktörer agerar råder det väl ingen tvekan om.

Dagen avslutades sedan med en paneldiskussion där jag, representerande läkemedelsindustrin, deltog tillsammans med representanter från LRF (Lantbrukarnas riksförbund), Svenskt Vatten, och landstingen. En bra diskussion där vi diskuterade olika åtgärdsförslag. Exempel på åtgärder som diskuterades var
- Ansvarsfull användning av antibiotika, såväl vad gäller humanmedicin som på veterinärsidan
- Förbättrad rening i avloppsreningsverken
- Ökad kontroll i leverantörskedjan
- Förebyggande insatser för att minska infektionstrycket, exempelvis med hjälp av vacciner
- Miljöaspekter i såväl offentlig upphandling som i förmånssystemet (dvs inom det generiska utbytet)
Det är glädjande att det finns en ganska stor samsyn vad gäller de olika åtgärdsförslagen. Jag hoppas verkligen att vi når framgång – annars är det en mörk framtid som vi kommer att möta…

ENGLISH SUMMARY: Antibiotic Forum 2014 was arranged yesterday by Swedish agencies. In addition to a presentation of the Swedish agencies’ Action Plan Against Antimicrobial Resistance (to be sent out for referral next week), the focus was given to environmental aspects of antimicrobial resistance development. One of the speakers was Joakim Larsson from Gothenburg University. I have commented his research several times here at the blog. The seminar ended with a panel discussion on what can be done to manage the situation. I represented the pharmaceutical industry in the panel discussions.

Fortsatta möten med olika intressentgrupper

I mitt blogginlägg i tisdags så berättade jag om att vi hade besök på Pfizerkontoret av elever från klass 8B, Norrvikens skola. Som jag påtalade så tycker jag att det är väldigt spännande att samtala med ungdomar – de ställer frågor och har åsikter som kan skilja sig från andra, ofta äldre, intressentgrupper. Två dylika exempel på ”äldre” intressenter träffade jag igår. Dels tidigare anställda på Pfizer (de så kallade Pfizer seniorerna) dels kemi- och maskinstudenter på Ångströmlaboratoriet i Uppsala. På förmiddagen diskuterade jag Pfizers och branschens ansvarstagande, förtroende och rykte med Pfizerseniorerna och på eftermiddagen föreläste jag om branschens miljö-/hållbarhetsarbete för universitetsstudenterna. Det är otroligt kul, och utvecklande för mig, att möta dessa olika intressenter och ta in deras reflektioner och idéer i vårt fortsatta arbete. Om du har följt min blogg de senaste åren så vet du att jag några gånger per år har denna typ av föreläsningar för studenter på Uppsala Universitet samt på SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet), se exempelvis blogginlägget från 20 nov, 2012.

 

Föreläsning för studenter på Ångströmlabbet

Föreläsning för studenter på Ångströmlabbet

ENGLISH VERSION: In the blog post from Nov 11, I told you that we had a visit at the Pfizer office in Sollentuna by pupils from the 8th grade at Norrvikens skola. As was obvious to anyone reading the blog post, I really like meeting young people and discuss with them – they have questions and comments that sometimes differ from other stakeholder I meet (often older people). I met with two such ”older” stakeholder groups yesterday. First in the morning a group of ex-Pfizer colleagues (”Pfizer Alumni”), and in the afternoon students of chemical and mechanical engineering at Ångströmlaboratoriet at Uppsala University. With Pfizer Alumni I discussed Corporate Responsibility and Trust & Reputation for Pfizer and the pharmaceutical industry. Extremely valuable discussions, and so interesting to get the insight and comments from ex-colleagues. The focus of my presentation to the students at Uppsala University was environmental management systems and sustainability peograms in the pharmaceutical industry. If you have followed my blog over the years you know that I give those kind of lectures at both Uppsala University and SLU (Swedish University of Agricultural Sciences) every year. You could read more in the blog post from Nov 20, 2012, for instance. It is so developing, not only for myself but also for our sustainability programs, to have these stakeholder dialogues.

Studiebesök hos Pfizer av elever från klass 8B Norrvikens skola

Som ni säkert vet så anser jag att alla företag bör, som en del av sin CSR-plattform, samarbeta med skolor. Det kan exempelvis ske i olika typer av mentors- eller fadderroller (se exempelvis blogginlägg gällande mitt arbete med Rudbeck gymnasiets unga entreprenörer i DoNut Worry) eller via studiebesök. Idag hade vi glädjen att välkomna 14 elever från Norrvikens skola, klass 8B, till Pfizers kontor i Silverdal, Sollentuna. Jag tycker att det är enormt kul och spännande att diskutera med ungdomar – de kan ofta ställa väldigt annorlunda, och för mig oväntade, frågor jämfört med när jag föreläser för medarbetare från hälso- och sjukvården för att nämna ett exempel. Idag hade jag hjälp av mina kollegor Johan Henriksson och Anna Sahlin i syfte att ge ungdomarna så många olika perspektiv som möjligt inte bara på vår bransch utan också på vilka utbildningsvägar som kan bära till industrin och våra olika personliga erfarenheter från arbete och fritid. Förhoppningsvis lyckades vi inspirera åtminstone några av ungdomarna!

Tack till Norrvikens skola och MyDreamNow för att ni tog initiativ till dagens studiebesök. Dessa möten med skolungdomar är minst lika utvecklande för mig som det är för dem!

NVK-LV~1

 

ENGLISH VERSION: As you probably know, it is my opinion that every company should, as a part of their CSR platform, collaborate with schools. It can for instance be in mentor type of roles (see such an example in my blog posts regarding DoNut Worry – the young entrepreneurs from Rudbeck High School) or via study visits. Pfizer in Silverdal, Sollentuna, today hade the honor to welcome 14 8th grade pupils from Norrvikens skola. I just love discussing with youngsters – they sometimes come with very different questions and comments as compared to, for instance, when I give a lecture to healthcare professionals. Today two of my collegaues, Johan Henriksson and Anna Sahlin, helped me in the discussions in order for us to give as many different perspectives as possible of our industry, but also on our different experiences from school and from life. Hopefully we managed to inspire at least a few of them to reach for their dreams!

Thanks to Norrvikens skola and MyDreamNow for taking the initiative to the visit today. Meeting youngsters from schools is as rewarding to me as it may be for them. It helps me develop and grow!