Andrew McDonnell presenterade sitt exjobb om en grön läkemedelsmarknad idag

Andrew McDonnell at his presentation at KI earlier today

Andrew McDonnell at his presentation at KI earlier today

Idag har Andrew McDonnell presenterat sitt arbete om en grön läkemedelsmarknad – hinder och möjligheter – på Karolinska Institutet. Jag presenterade Andrews uppdrag i mitt blogginlägg den 13 februari. Han har i sitt arbete, utöver att göra en gedigen litteraturstudie, fokuserat på tre olika intresssenter inom läkemedelssektorn och deras attityder till gröna läkemedel:

- Läkemedelsverket
- Apoteksaktörer
- Läkemedelsföretagen

Utöver dessa sektorsinterna intressenter har han även studerat vilka lärdomar som kan dras ifrån livsmedlessektorn och framväxten av dess olika ”eko-produkter”.

En kort sammanfattning av hans slutsatser kan låta på följande sätt (observera att detta är mina ord – inte Andrews):
Det finns ett intresse för att kommunicera miljöprestanda till konsument. Det verktyg som LIF (Läkemedelsindustriföreningen) har utvecklat inom ramen för Nationella läkemedelsstrategins uppdrag 7.2 skulle kunna användas för att miljöbedöma läkemedelsprodukter, och utgöra en grund för kommunikationen till konsument. Det är dock tydligt att det finns oklarheter gällande hur denna kommunikation bör se ut för att den samtidigt som den ska ge en förståelig bild av en produkts miljöprofil så måste den såklart också ligga i linje med läkemedelslagstiftningens regler gällande information till patient. Här finns mer arbete att göra. Såväl läkemedelsföretagen som apoteksaktörerna efterfrågar tydligare riktlinjer. Erfarenheterna från livsmedelssektorn visar tydligt att markanden för gröna produkter växer fram med hjälp av ett antal starka/stora produktområden. I livsmedlessektorns fall så representerade ekobananer, ekomjölk, ekokaffe etc. dessa produktgrupper. Vilka dessa typer av produktgrupper är/kommer att bli inom läkemedelssektorn återstår kanske att se, men att exempelvis smärtstillande produkter inom OTC-området har en stor synlighet för konsument torde stå klart för alla. Kanske är det tabletter inom det området som blir de första eko-pillren?

Bra jobbat Andrew – och grattis!

ENGLISH SUMMARY: Andrew McDonnell defended his MSc-Thesis ”Identification of the Key Factors Required in Order to Introduce Green Pharmaceuticals Within the Swedish Market” at Karolinska Institute today. I have described his task previously (see my blogpost from Feb 13). Andrew shows the interest from and opportunities for different actors on the pharmaceutical market (e.g. pharmacies and pharmaceutical companies) but also the potential barriers in the regulatory system. In addition to dsicussions with Swedish MPA and representatives from pharmacies and industry, Andrew has also drawn experiences from the introduction of eco-products on the food market.

Good work Andrew – we will continue your work to hopefully realize a green market for pharmaceuticals.

Ansvarsfullt företagande och CSR kan ta sig många olika uttryck

Jag har flera gånger här på bloggen diskuterat olika perspektiv på ansvarsfullt företagande och CSR. Det kan handla om miljöarbete, om olika former av välgörenhetsinsatser, om anti-korruptionsarbete, om arbetsförhållanden och respekt för mänskliga rättigheter, om bevarande av kulturarv och så vidare. Alla olika aspekter bidrar förstås till att forma bilden av företaget och kan hjälpa eller stjälpa företagets ambitoner att postionera sig i samhället och på en marknad.

Pfizer i Sverige har starka kopplingar till den konststiftelse som äger och förvaltar tavlor och andra konstverk som samlades samman främst under åren med Procordia och Pharmacia. Jag är föreslagen att sitta i konststiftelsens styrelse. Det vore för mig en ära – och det skulle förena nytta med nöje. Jag älskar konst och annan kultur, och jag anser att jag i min professionella roll som CSR- och miljöchef även har ett ansvar att bidra till att kulturarv förvaltas väl.

En liten fråga till er för att sprida intresset för kultur: Vet ni vem som är konstnären till dessa verk (ni har god hjälp av signaturen…)?

Who is the artist?

Who is the artist?

 

Recognise the signature?

Recognise the signature?

 

ENGLISH SUMMARY: CSR includes a lot of different topics. One of them could be responsible cultural activities. I have been nominated to the board of the foundation who owns and maintains several paintings and sculptures which used to be part of Procordia/Pharmacia (today Pfizer). It would be an honor!

I have given a little quiz here at the blog today: Who is the artist to these sculptures?

 

”China EU Pharmaceutical Industry Forum” i Shanghai

China EU workshop

I helgen har jag varit i Shanghai för att delta i China/EU Pharmaceutical Industry Forum”. Mötet arrangerades tillsammans av CPIA (China Pharmaceutical Industry Association) och av EFPIA (European Federation of Pharmaceuticals Industries and Associations) på the National Exhibition and Convention Center i Shanghai under den pågående läkemedels- och medical device-mässan. En mässa med 200000 besökare…

Syftet med mötet var dels att ge en överblick över hur den kinesiska respektive europeiska ser ut och fungerar, dels att diskutera tillgång på innovativa läkemedel i Kina respektive EU, hur det regulatoriska systemet ser ut i EU och den pågående uppdateringen av Kinas Drug Administration Law (DAL) samt presentera vilka förväntningar den europeiska läkemedelsindustrin har på samarbetspartners gällande kvaliet och hållbarhetsarbete. Kvalitets- och hållbarhetskriterier var förstås mitt bidrag till diskussionen.

Bengt på workshopen

Mitt huvudbudskap var att ”A Global Industry Acts with Global Standards”. Harmonisering av regelverk, processer och rutiner välkomnas av EFPIA. Det förenklar för företagen och för myndigheter, och det torde ge en ökad tillgång på läkemedel för patienterna. Jag gav ett antal exempel på ökad harmonisering inom kvalitetsområdet:

- ICH Quality Guidelines
- PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-Operation Scheme)
- WHO Good Pharmacopoeial Practices
- Global Standards for Product Testing, med en tydlig önskan från industrin att nå fram till en situation där vi har ”One Company, One Product, One Approval”

Vad gäller hållbar utveckling så fokuserade jag dels på Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI) och dess olika principer samt på Eco-Pharmaco-Stewardship (EPS). Gällande EPS låg fokus på den delan av EPS som gäller kontroll av utsläpp av läkemedelssubstans från tillverkning.

Sammanfattningsvis för både kvalitets- och hållbarhetsområdet så diskuterade vi hur samarbeten kan utvecklas stegvis över tid. Från att inledningsvis ofta fokusera lagefterlevnad (”Legal Compliance”), vill vi se att samarbetet fördjupas till att via ökad generell riskbedömning och kontroll (”Assess and Control Risks”) nå en nivå av ständiga förbättringar (”Continual Improvement”) och benchmarking. Detta illustrerade jag med hjälp av det vi ofta kallar ”The Maturity Ladder Concept”.

Excellence Builds on Continual Improvement - the Maturity Ladder Concept

 

Hong Zheng på workshopen

Men innan jag ledde diskussionen om kvalitet och hållbarhet så hade mötet öppnats av Hong Zheng, Executive Chairman på CPIA. EFPIA:s välkomsthälsning gavs av Pär Tellner, Director Regulatory Affairs.

Pär Tellner på workshopen

Utöver att jag diskuterade ”Expectations from the European industry regarding collaboration on drug quality and environment” så ledde EFPIA (representerade av Richard Torbett respektive Anette Hjelmsmark) också diskussioner om ”Barriers to access to innovative medicines” och ”EU system for marketing authorisation”.

Richard Torbett på workshopen

Anette Hjelmsmark på workshopen

De kinesiska perspektiven på motsvarande frågor presenterades av bland andra Chen Kaixiang (China Academy of Science) och Liu Jihong (från Chinese FDA).

Intressanta och spännande diskussioner som visade både på de stora utmaningar som finns men också på möjligheter till fruktsamma samarbeten framöver. Stort tack till CPIA (ett speciellt tack till Jessie Wang, från CPIA:s Department of International Cooperation som tog hand om om under dagarna i Shanghai) och EFPIA (speciellt tack till Pär Tellner och Tiia Metiäinen för alla era förberedelser) för ett bra och viktigt möte.

ENGLISH SUMMARY: I have been in Shanghai over the weekend participating in the China/EU Pharmaceutical Industry Forum. It was a workshop arrnaged jointly by CPIA (China Pharmaceutical Industry Association) and EFPIA (European Federation of Pharmaceuticals Industries and Associations). Focus areas for the discussions were ”Overview of the pharmaceutical Industry in China/EU”, ”Access for patients to innovative medicines”, ”the Drug Administration Law revision”, and ”Drug Quality and Environment”.

Föreläsning om läkemedel och miljö på LIF:s Fass-dag

I fredags höll jag en föreläsning om läkemedel och miljö på LIF:s (Läkemedelsindustriföreningen) Fass-dag. En god uppslutning från branschen, främst från många av de som jobbar med miljöklassificering av läkemedelssubstanser på Fass.se.

God uppslutning på Fass-dagen

God uppslutning på Fass-dagen

Jag gav först en bred bakgrund till de olika miljöperspektiv som vi i läkemedelsindustrin jobbar med, för att sedan fokusera på läkemedelssubstanser i miljön. Jag beskrev hur frågan växte fram under 00-talet - först med fokus på modersubstans och metaboliter utsöndrade från patient och sedan en allt större fokus på utsläpp av läkemedelssubstans från tillverkning. Regeringskansli, myndigheter och akademi har satt igång en rad olika initiativ baserat på den utvecklingen (exempelvis MistraPharma och Nationella läkemedelsstrategins miljöprojekt) och industrin har såväl deltagit i de initiativen samt själv varit drivande i andra. Ett centralt exempel på det senare är såklart miljöklassificeringen av läkemedelsubstanser på Fass.se.

ENGLISH SUMMARY: I gave a lecture on pharmaceuticals in the environment at the so called Fass-day, arranged by LIF (the Swedish association of the research-based pharmaceutical industry) on May 8. In addition to a general background to the discussions on potential environmental impact from APIs (Active Pharmaceutical Ingridients) I specifically discussed the LIF initiative to publish environmental classifications of APIs on Fass.se.

Pfizer, ett jämställt företag

Nyckeltalsinstitutet gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende olika personalekonomiska nyckeltal, bland annat ”jämställdhet”. Det är med stolthet vi på Pfizer lyssnade på vår VD Malin Parkler när hon berättade om mätningen och att Pfizer utsetts till ”bästa privata företag gällande jämställdhet”.

Malin Parkler, VD Pfizer AB

Malin Parkler, VD Pfizer AB

De nyckeltal där Pfizer får högst poäng är likvärdiga löner för män och kvinnor, jämn könsfördelning inom alla yrkesgrupper inklusive ledningsgruppen.

Malin beskrev arbetet med jämställdhet på följande sätt: ”Inom Pfizer är jämställdhet grundläggande. Vi jobbar aktivt med vår företagskultur för att säkerställa jämställdhet samt även mångfald och delaktighet. Jämställdhet, mångfald och delaktighet tillsammans skapar ett företag som inte bara är mänskligt utan som även har stor betydelse för verksamhetens framgång och konkurrenskraft. För att gå från ord till handling har vi lokala och globala arbetsgrupper där representanter från olika delar av organisationen tillsammans aktivt driver de här frågorna. Vi är otroligt glada för den här utmärkelsen som ger ett kvitto på att vi är på rätt väg.”

Det är klart att man blir stolt!

ENGLISH SUMMARY: Pfizer won Nyckeltalsinstitutet’s award ”best private company: Equality”